แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

นักเรียน
ชั้น ป.4 - ม.6
ครูประจำชั้น
ชั้น ป.1 - ม.6
ผู้ปกครอง
ชั้น ป.4 - ม.6


คำอธิบาย

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนให้การแก้ไขต่อไป ลักษณะของพฤติกรรมสามารถจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมด้านอารมณ์ กลุ่มพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง กลุ่มพฤติกรรมด้านความประพฤติ กลุ่มพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ และกลุ่มพฤติกรรมด้านความสามารถทางสังคม
โดยแบบประเมิน มีลักษณะข้อคำถามคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างในเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลเล็กน้อย ครูที่ประเมินนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่จะเป็นผู้ประเมินนักเรียน ควรรู้จักนักเรียนและมีความใกล้ชิดกับนักเรียน

สำหรับชั้น ป.1 -ป.3
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) มี 2 ชุด
1. สำหรับครูประจำชั้นประเมินนักเรียน
2. สำหรับผู้ปกครองประเมินนักเรียน


สำหรับชั้น ป.4 - ม.6
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) มี 3 ชุด
1. สำหรับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน
2. สำหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน
3. สำหรับนักเรียนประเมินตนเอง