ตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย

*
นักเรียนสามารถดูเกรดได้หลังจากวันที่ช่วงชั้นประกาศผลการเรียน

The Prince Royal's College

*หมายเหตุ : เลขประจำตัวนักเรียน ไม่ใช่ email (ไม่ต้องมี @prc.ac.th ต่อท้าย)