The Prince Royal's College

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

ลำดับที่ เรื่อง ผู้วิจัย ปีการศึกษา บทคัดย่อ
1 ทดสอบ  2563 บทคัดย่อ
2 การฝึกวิธีคิดแบบ Growth Mindset ที่มีผลในการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย อุฬาศินี ประดิษฐสอน 2563 บทคัดย่อ
3 ผลการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก โดยการใช้ 9 เทคนิคพิชิตห้องเรียนร่วม สำหรับอนุบาล 3/ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยปีการศึกษา 2563 กัฑทรี มนน้อย 2563 บทคัดย่อ
4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสระไทย วรัลชญาน์ นนทชัยโชติรัตน์ 2563 บทคัดย่อ
5 นวัตกรรมฐานการเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐานพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/10 3/11 และชั้นอนุบาล 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กนกกาญจน์ ไชยสิงห์ 2563 บทคัดย่อ
6 นวัตกรรมฐานการเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐาน มาส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/10 3/11 และชั้นอนุบาล 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกวลี สุวรรณชะตัน 2563 บทคัดย่อ
7 การพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ นิทานคำศัพท์ พิมพรรณ ชุ่มใจ 2563 บทคัดย่อ
8 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ นิทานคาศัพท์ เจนจิรา อ่อนน่วม 2563 บทคัดย่อ
9 ผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นอนุบาล3/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สกุลศักดิ์ สุขใส 2563 บทคัดย่อ
10 นวัตกรรมฐานการเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐาน มาส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/10 3/11 และชั้นอนุบาล 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชัชชญา วงค์ษาสุข 2563 บทคัดย่อ
11 การจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานเพื่อพัฒนาสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปารีณา อินต๊ะมา 2563 บทคัดย่อ
12 การพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยปีการศึกษา 2563 โดยการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ นิทานคำศัพท์ อำพร ปรีเปรม 2563 บทคัดย่อ
13 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ นิทานค าศัพท์ วลัยพรรณ โสณวิโรจน์ 2563 บทคัดย่อ
14 การฝึกวิธีคิดแบบ Growth Mindset ที่มีผลในการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิรประภา นำพา 2563 บทคัดย่อ
15 ผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีการคิด ของ Edward de Bono และ ชุดแบบฝึกรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ มโนวงค์ 2563 บทคัดย่อ
16 ผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีการคิด ของ Edward de Bono และ ชุดแบบฝึกรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2563 บทคัดย่อ
17 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการโดยใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรษา โประธา 2563 บทคัดย่อ
18 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านความสัมพันธ์การบวกกับการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20 วีณา พญาพรหม 2563 บทคัดย่อ
19 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก โดยใช้เทคนิคการสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัญญาภัค ชุ่มเชย 2563 บทคัดย่อ
20 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการสร้างโจทย์ปัญหาการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 วิจิตรา จัดของ 2563 บทคัดย่อ
21 การพัฒนาความสามารถการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการลบเปรียบเทียบ โดยใช้ชุดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2563 บทคัดย่อ
22 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยใช้แอปพลิเคชัน Plickers สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวิณัท โชติกัลยากุล 2563 บทคัดย่อ
23 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องฤดูกาลและสภาพอากาศ (Seasons and Weather) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 10 คน ญานิศา ตาทรายวงศ์ 2563 บทคัดย่อ
24 การศึกษาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสระ จุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์ 2563 บทคัดย่อ
25 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางภาษา มาตราตัวสะกดแสนสนุก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2563 บทคัดย่อ
26 การศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบระดมสมองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการ ประดิษฐ์ของใช้หินทับกระดาษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2563 บทคัดย่อ
27 ผลการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีการคิด ของ Edward de Bono และ ชุดแบบฝึกรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุชาดา คำตื้อ 2563 บทคัดย่อ
28 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องการบวก การลบทศนิยมโดยใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ อุไรวร 2563 บทคัดย่อ
29 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มธุรส วัฒโนกูล 2563 บทคัดย่อ
30 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติโดยการใช้บอร์ด Kidbright ในการการสร้างเครื่องรดน้ำอัติโนมัติเชิงนวัตกรรม รายวิชา Coding ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณัฏฐนิชา บุญสูง 2563 บทคัดย่อ
31 การใช้รูปแบบการสอน หมวก 6 ใบเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัลยา แสงมณีย์ 2563 บทคัดย่อ
32 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติโดยการใช้บอร์ด Kidbright ในการสร้างสรรค์เครื่องรดน้้าต้นไม้อัตโนมัติเชิงนวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา Coding โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธีรภัทร์ สามัคคี 2563 บทคัดย่อ
33 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 กรรณรัตน์ ธรรมขันธ์ 2563 บทคัดย่อ
34 การประดิษฐ์ของตกแต่ง โดยวิธีการของเปเปอร์มาเช่รูปสัตว์ จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ตามกระบวนเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุรพล คุณยศยิ่ง 2563 บทคัดย่อ
35 การพัฒนาการเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกด้วยภาพ อัญชัน ใจรินทร์ 2563 บทคัดย่อ
36 เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง วัสดุและสสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12 ปีการศึกษา 2563 จินต์จุฑา ปุกมณี 2563 บทคัดย่อ
37 การพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม (SE to Innovation Model) เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ปาริฉัตร คำมูล 2563 บทคัดย่อ
38 ผลการพัฒนากระบวนการคิดนวัตกรรมโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมตามรูปแบบการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SE Model to Innovation) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชลี ไตยมณีรักษ์ 2563 บทคัดย่อ
39 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ PRC. BBL.Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2563 บทคัดย่อ
40 การใช้ Mild Map ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2563 บทคัดย่อ
41 การศึกษาผลกระทบของการปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีผลต่อนักเรียนในโครงการห้องเรียนกำลังดีระดับชั้นประถมศึกษา คัมภีร์ ใจหาญ 2563 บทคัดย่อ
42 การศึกษาผลกระทบของการปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีผลต่อนักเรียนในโครงการห้องเรียนกำลังดีระดับชั้นประถมศึกษา ชุลีพร ใจพนะทอง 2563 บทคัดย่อ
43 การใช้เทคนิคเวียนกันตอบเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมัยพร อุดคำ 2563 บทคัดย่อ
44 การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-assisted Learning) ในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2563 บทคัดย่อ
45 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการบวกและการลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 โดยใช้เกมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาของสมอง BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิรินาฏ คำแก้ว 2563 บทคัดย่อ
46 การใช้สัญลักษณ์สีเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหาการหารจำนวนสองหลักด้วยจำนวนหนึ่งหลักของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันทนา พรหมชนะ 2563 บทคัดย่อ
47 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการจำแนกประเภทนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนปริน์รอยแยลส์วิทยาลัย ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2563 บทคัดย่อ
48 ผลการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบวก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนัษฐ์นันท์ วันติยา 2563 บทคัดย่อ
49 การใช้ชุดกิจกรรม Go Math ตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (BBL) เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดแก้โจทย์ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2563 บทคัดย่อ
50 การพัฒนาการเขียนของนักเรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนคำศัพท์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 อรุณี นนทมาลย์ 2563 บทคัดย่อ
51 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้บทฝึกดนตรีเพื่อการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนักดนตรีในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชพล หาญยอดสุธา 2563 บทคัดย่อ
52 การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมด้านสมาธิในการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการดูแลและส่งเสริมด้านต่างๆ โดยการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นพิเศษมากกว่านักเรียนปกติจากนักกิจกรรมบำบัด ชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวลักษณ์ สุต๋า 2563 บทคัดย่อ
53 ผลการใช้ผังKWL ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปริ้นสรอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 พุทธชาด พุทธนิยม 2563 บทคัดย่อ
54 การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการเขียนคำคล้องจอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ 2563 บทคัดย่อ
55 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา2563 ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2563 บทคัดย่อ
56 เรื่อง การพัฒนาทักษะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดแบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปริญดา สากระแส 2563 บทคัดย่อ
57 การศึกษาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสระ อาทิตยา สิงห์คะราช 2563 บทคัดย่อ
58 การใช้ Mild Map ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชรี ไพรินทราภา 2563 บทคัดย่อ
59 การใช้ Mild Map ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2563 บทคัดย่อ
60 การเรียนรู้ผ่านเกมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12 สุจิตรา หาญภักดีสกุล 2563 บทคัดย่อ
61 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 อริสรา มะเนวรรณ์ 2563 บทคัดย่อ
62 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การขับร้องเพลงเราสู้ โดยใช้ QuICS-Model กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธรรมนูญ หงษ์ทอง 2563 บทคัดย่อ
63 การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนห้อง ป. 2 / 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน พัณณ์ชิตา เรืองสุริยะ 2563 บทคัดย่อ
64 การพัฒนาเพื่อเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มลธิดา กาวิลเครือ 2563 บทคัดย่อ
65 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้วยพื้นฐานหลักคิดพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ดนัย ชำนาญ 2563 บทคัดย่อ
66 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Big five personality) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางของทอร์แรนซ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 2563 บทคัดย่อ
67 การพัฒนาความเข้าใจเรื่องการคูณโดยใช้ลำดับขั้นกลวิธีตามแนว ORIGO Education ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ปีการศึกษา 2563 ทองพูน เรือนมูล 2563 บทคัดย่อ
68 ทักษะการอ่านออกเสียง Phonics ดวงรัตน์ ปาลี 2563 บทคัดย่อ
69 การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์(หลังเรียน) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ห้อง 1 ถึงห้อง 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อังคณาภัค ทำการดี 2563 บทคัดย่อ
70 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 กรรณรัตน์ ธรรมขันธ์ 2563 บทคัดย่อ
71 การใช้ตะลันต์เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคริสตจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 มีเรียม โตศิลากุล 2563 บทคัดย่อ
72 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เอกลักษณ์ชาติไทย โดยใช้วิธีการทำแผนผังความคิด (Mind Map) ในการสรุปบทเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนปรินส์รอยเยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รุ่งทิพย์ สุภาพ 2563 บทคัดย่อ
73 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ตามทฤษฎีแนวคิดของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีทักษะการอ่าน การเขียนไม่คล่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2563 บทคัดย่อ
74 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ตามทฤษฎีแนวคิดของธอร์นไดค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีทักษะการอ่าน การเขียนไม่คล่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2563 บทคัดย่อ
75 การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย สุภาวดี รุ่งกลิ่น 2563 บทคัดย่อ
76 บทเรียนออนไลน์ โดยใช้การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft team สาระวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารและสารอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาวิณี อึ้งรังษี 2563 บทคัดย่อ
77 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2563 บทคัดย่อ
78 การพัฒนาทักษะในการอ่านโดยใช้สื่อictพัฒนาการอ่านและแบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11-1/12 จำนวน 5 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรัญญา สมสงวน 2563 บทคัดย่อ
79 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการทหาร​ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​2/7​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรา ต๊ะวงค์ 2563 บทคัดย่อ
80 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน โดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จิราพร ประมูลจักโก 2563 บทคัดย่อ
81 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน โดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จิราพร ประมูลจักโก 2563 บทคัดย่อ
82 การสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางด้านการฟัง กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2/8 รชาทา ศรีวิเศษ 2563 บทคัดย่อ
83 ผลของการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ ลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กันยารัตน์ เศรษฐกร 2563 บทคัดย่อ
84 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่องการบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง วรวลัญช์ สุขใจ 2563 บทคัดย่อ
85 พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบใช้โครงงานเชิงนวัตกรรมเป็นฐาน (PBL-INNOVATOR) เพื่อการสร้างนวัตกร สู่การคิดนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ 2563 บทคัดย่อ
86 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4 นงนุช สุอังคะ 2563 บทคัดย่อ
87 การใช้วีดีโอเกมส์ Among Us เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปแบบประโยค และความสามารถ ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิธินันท์ ธนปรีชานันท์ 2563 บทคัดย่อ
88 การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-assisted Learning) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปฐมพร ฝั้นสืบ 2563 บทคัดย่อ
89 ผลของการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แหล่งน้ำ ลมฟ้าอากาศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สินีนาถ ไชยทิพย์ 2563 บทคัดย่อ
90 การใช้ชุดฝึกการออกเสียงเพื่อพัฒนาการออกเสียงสูงต่ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/8 วารุณี ภักดีวงษ์ 2563 บทคัดย่อ
91 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อรพรรณ สมตุ้ย 2563 บทคัดย่อ
92 การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-assisted Learning) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ สมเกตุ 2563 บทคัดย่อ
93 การพัฒนาทักษะการพับกระดาษโดยใช้สื่อ VDO ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐธิกานต์ ใจจินะ 2563 บทคัดย่อ
94 The Effect of Problem – Based English Writing Instruction on Primary 3 Students’ Critical Thinking Abilities at The Prince Royal’s College สิรินาถ ศรีอนันต์ 2563 บทคัดย่อ
95 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณด้านการบวกและการลบของผู้เรียนที่มีความแตกต่างโดยใช้แบบฝึก สิทธิศักดิ์ กันธรส 2563 บทคัดย่อ
96 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายทักษะการลุก - นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit - Ups ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2563 บทคัดย่อ
97 การศึกษาผลการใช้แรงเสริมทางบวกที่มีผลต่อการพัฒนาทักาะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ห้องเรียนกำลังดี พีรนุช สุแฮ 2563 บทคัดย่อ
98 การใช้สื่อ 3D เพื่อพัฒนาทักษะการจัดห้องหรือส่วนต่างๆ ภายในบ้าน ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน รายวิชา งานบ้าน ง15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนวัฒน์ โสภี 2563 บทคัดย่อ
99 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ภัคธิสา อุดม 2563 บทคัดย่อ
100 ผลการใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ รุ้งทิพย์ ใจปวน 2563 บทคัดย่อ
101 แผนการเรียนรู้นวัตกรตัวน้อย กระตุ้นการคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมตามรูปแบบ SE Model เพื่อพัฒนาทักษะนวัตกร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์วิภา ธีระวรัญญู 2563 บทคัดย่อ
102 ผลสัมฤทธิ์ทักษะการใช้บทเพลงสามารถพัฒนาการจำข้อพระคัมภีร์ ได้ดีขึ้นของนักเรียน ป. 6/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2563 สนธยา สารสมุทร 2563 บทคัดย่อ
103 การใช้ผังมโนทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสรุปความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 เรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ในรายวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฏฐ์วรัตถ์ อินสุวรรณ์ 2563 บทคัดย่อ
104 การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อรุณพร ประเสริฐ 2563 บทคัดย่อ
105 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติท่าประกอบ “เพลง จิ๊บ จิ๊บ” ศิริประภา เพ็ชรคล้าย 2563 บทคัดย่อ
106 การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่ เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2563 บทคัดย่อ
107 การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อรุณพร ประเสริฐ 2563 บทคัดย่อ
108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านในสภาพแวดล้อมแบบ M – Learning ด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ QR Code เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วรัชยา ลำนวล 2563 บทคัดย่อ
109 ศึกษาผลการใช้แบบฝึกปฏิบัติการวาดภาพด้วยโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมทักษะการวาดภาพโดยใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชัชชญา กันทาผาม 2563 บทคัดย่อ
110 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด STEAM Education โดยการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring Science) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรวรรณ ด้วงฟู 2563 บทคัดย่อ
111 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะการลบที่มีการกระจายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 นัยรัตน์ สิทธิวางค์กูล 2563 บทคัดย่อ
112 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง น้ำหนัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( QuICS - Model ) กิตติชัย สีฆ้อง 2563 บทคัดย่อ
113 การพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติท่าประกอบเพลงพรปีใหม่ เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2563 บทคัดย่อ
114 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อัณณ์ณิชา พรหมพิจารณ์ 2563 บทคัดย่อ
115 การใช้เครื่องมือการคิด (Thinking tools) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงใน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 นฤทัย คำเทพ 2563 บทคัดย่อ
116 การพัฒนาความมั่นใจในการวาดพื้นฐานภาพคนโดยการใช้สื่อจาก You tube ของนักเรียนชี้นประถมศึกษาที่ 2/1 รุ่งรวี วงศ์ษา 2563 บทคัดย่อ
117 การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แหล่งน้ำ ลมฟ้าอากาศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปพนพัฒน์ ทองคำ 2563 บทคัดย่อ
118 การใช้กิจกรรม 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขวัญวรา เครือสาร 2563 บทคัดย่อ
119 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนโดย เทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อรวรรณ เตชะโสด 2563 บทคัดย่อ
120 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณ ธัญญพัทธ์ วงศ์รัตนธรรม 2563 บทคัดย่อ
121 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีอิเล็กโทนเพลงความรักเป็นสายสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทนงศักดิ์ ขวัญชัย 2563 บทคัดย่อ
122 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อนุสรณ์ ยะอนันต์ 2563 บทคัดย่อ
123 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิมล พรหมเทศ 2563 บทคัดย่อ
124 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บัณฑิต เพชรอำไพ 2563 บทคัดย่อ
125 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชนะกฤษฏ์ สุกใส 2563 บทคัดย่อ
126 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อเศษส่วนและเกมส์ในการพัฒนาทักษะทางด้านเศษส่วน เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ รายวิชา ค14101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จุฬัญญ์ญา โกวฤทธิ์ 2563 บทคัดย่อ
127 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศินิภา หม่องนัน 2563 บทคัดย่อ
128 การส่งเสริมการคิดทางพีชคณิตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แบบรูป โดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model ปรียานุช ปาลี 2563 บทคัดย่อ
129 ศึกษาการอ่านออกเสียง Phonics โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 กมลธรรม ฮะสุวรรณ 2563 บทคัดย่อ
130 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภาพร ปันรัตน์ทน 2563 บทคัดย่อ
131 การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 มารียา มณีวรรณ 2563 บทคัดย่อ
132 รายงานวิจัยในชั้นเรียนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมโดยการใช้การคิดแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 ชฎาทิพย์ สุขุมานันท์ 2563 บทคัดย่อ
133 รายงานวิจัยในชั้นเรียนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมโดยการใช้การคิดแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 พจนีย์ ปันนวน 2563 บทคัดย่อ
134 การพัฒนาทักษะการระบายสี Oil Pastel ด้วยเทคนิคการระบายสีเทียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชัชชญา ธนปรีชากิจ 2563 บทคัดย่อ
135 การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง แหล่งน้ำ ลมฟ้าอากาศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา อินทรชัย 2563 บทคัดย่อ
136 การเปรียบเทียบผลการเรียนการสอนในรูปแบบ Learning by Doing และ Copy to Development รายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า 2563 บทคัดย่อ
137 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุรวุฒิ อาจภักดี 2563 บทคัดย่อ
138 การใช้กิจกรรม 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2563 บทคัดย่อ
139 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Big five personality) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางของทอร์แรนซ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2563 บทคัดย่อ
140 ผลการใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ RCA เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2563 บทคัดย่อ
141 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐานในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2563 บทคัดย่อ
142 การพัฒนาการอ่านภาษาจีนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่4/7และ 4/3 จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2563 บทคัดย่อ
143 การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการด้วยชุดแบบฝึกแผนภาพโครงเรื่อง ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2563 บทคัดย่อ
144 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนด้วยการสอนแบบBBL. ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัฒนา สุเทนะ 2563 บทคัดย่อ
145 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมการสืบค้นทางมิติการคิดเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของนักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยชั้นป.6/6 เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2563 บทคัดย่อ
146 การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการด้วยชุดแบบฝึกแผนภาพโครงเรื่อง เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2563 บทคัดย่อ
147 การพัฒนาการอ่านภาษาจีนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่4/7และ 4/3 Xie Chunyuan 2563 บทคัดย่อ
148 การพัฒนาการปฏิบัติโดยการแสดงภาษาท่า ผสมภาษานาฎศิลป์ประกอบเพลงรากไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2563 บทคัดย่อ
149 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ อนันต์ วงศ์ศรีใส 2563 บทคัดย่อ
150 การพัฒนาความสามารถด้านการตั้งคำถามและตอบคำถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ สตรีรัตน์ วรรณปัน 2563 บทคัดย่อ
151 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนเธอถาม ฉันตอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 วันทนา พรหมชนะ 2563 บทคัดย่อ
152 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนถามมา – ตอบไป ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 วันทนา พรหมชนะ 2563 บทคัดย่อ
153 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนถามมา – ตอบไป ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 ปี2562 วันทนา พรหมชนะ 2563 บทคัดย่อ
154 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนเธอถาม ฉันตอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ปี2561 วันทนา พรหมชนะ 2563 บทคัดย่อ
155 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี2560 วันทนา พรหมชนะ 2563 บทคัดย่อ
156 การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สินีนาถ ไชยทิพย์ 2563 บทคัดย่อ
157 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงมหัศจรรย์ โดยใช้วิธีการทำแผนผังความคิด (Mind Map) ในการสรุปบทเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 สุพรรษา ลักขธรรม 2563 บทคัดย่อ
158 การจัดการเรียนรู้โดย Concept map เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จินต์จุฑา ปุกมณี 2563 บทคัดย่อ
159 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้กิจกรรมการสืบค้นทางมิติเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2563 บทคัดย่อ
160  จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2563 บทคัดย่อ
161 การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิรินาถ ไซบู 2563 บทคัดย่อ
162 การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบยู เอส แอล เอส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ยงยุทธ ทองจำรูญ 2563 บทคัดย่อ
163 ผลการใช้สื่อคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง พระคัมภีร์ที่เรารู้จัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอุปนิสัยในเชิงบวก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยสิยาห์ ไตรรัตนโชติ 2563 บทคัดย่อ
164 ผลการใช้สื่อคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง พระคัมภีร์ที่เรารู้จัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอุปนิสัยในเชิงบวก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย การุณ คำลาพิช 2563 บทคัดย่อ
165 ผลการใช้นวัตกรรม ORD ในการแก้ปัญหาการจำคำศัพท์ในวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2563 บทคัดย่อ
166 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะด้วยนวัตกรรม เกมกลอนสอนฉันทลักษณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรกช ไชยวงค์ 2563 บทคัดย่อ
167 การพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงในรูปแบบ Economic Benefit และความรู้เชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21โดยใช้กรอบแนวคิดB+I=J V2 (Business + Innovation =Jobs Version2) จาตุรนต์ เศรษฐเสถียร 2563 บทคัดย่อ
168 ผลการพัฒนาทักษะการตีโต้ลูกแบดมินตัน โดยการทดสอบตีเป็นคู่ ในรายวิชาพลศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้น ม.1/11 ปีการศึกษาปีที่ 2563 นิรุตย์ ฟูเทพ 2563 บทคัดย่อ
169 การพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงในรูปแบบ Economic Benefit และความรู้เชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21โดยใช้กรอบแนวคิดB+I=J V2 (Business + Innovation =Jobs Version2) ภูวดล อัคนิถิน 2563 บทคัดย่อ
170 ผลการพัฒนาทักษะการตีโต้ลูกแบดมินตัน โดยการทดสอบตีเป็นคู่ ในรายวิชาพลศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้น ม.1/11 ปีการศึกษาปีที่ 2563 อำภา วีระพงษ์ 2563 บทคัดย่อ
171 การศึกษาผลการใช้ นวัตกรรม 3D to 2D sides ที่มีต่อการมองภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เอกพงษ์ นันต๊ะวงศ์ 2563 บทคัดย่อ
172 การศึกษาผลการใช้ นวัตกรรม 3D to 2D sides ที่มีต่อการมองภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาทิตยา ลานนาสถิต 2563 บทคัดย่อ
173 ผลการพัฒนาทักษะการตีโต้ลูกแบดมินตัน โดยการทดสอบตีเป็นคู่ ในรายวิชาพลศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้น ม.1/11 ปีการศึกษาปีที่ 2563 นพรัตน์ พรมวงค์ 2563 บทคัดย่อ
174 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพ็ญประภา ชาติกานนท์ 2563 บทคัดย่อ
175 ผลการพัฒนาทักษะการรับ - ส่งลูกฟุตบอล โดยการทดสอบรับ - ส่งเป็นคู่ สันติ โองาวะ 2563 บทคัดย่อ
176 การศึกษาผลการใช้ นวัตกรรม 3D to 2D sides ที่มีต่อการมองภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วาสนา บุญศรี 2563 บทคัดย่อ
177 ผลการพัฒนาทักษะการรับ - ส่งลูกฟุตบอล โดยการทดสอบรับ - ส่งเป็นคู่ จิรายุส ไตรรัตนโชติ 2563 บทคัดย่อ
178 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 2SAD2 ที่มีต่อระดับในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ขัติยา ปิยะรังษี 2563 บทคัดย่อ
179 ผลการใช้นวัตกรรม ORD ในการแก้ปัญหาการจำคำศัพท์ในวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2563 บทคัดย่อ
180 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม SADT MODEL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเกิดฤดูกาล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยาวธิดา เพชรทอง 2563 บทคัดย่อ
181 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม SADT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเกิดฤดูกาล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ 2563 บทคัดย่อ
182 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม SADT MODEL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเกิดฤดูกาล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรนิภา กลิ่นนวม 2563 บทคัดย่อ
183 ผลการศึกษาการใช้นวัตกรรม SRAM พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์ 2563 บทคัดย่อ
184 รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศแบบ 3 มิติ ที่เน้นการใช้กระบวนการ Engineering Design Process เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2563 บทคัดย่อ
185 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ โดยนวัตกรรมการสอนเรื่อง นาฏศิลป์กับวัฒธรรมประเทศลาว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรทัย วัจนะรัตน์ 2563 บทคัดย่อ
186 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคานวณ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TCD Model (Teaching coding development) จิรวัฒน์ กันธะวงศ์ 2563 บทคัดย่อ
187 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทวีพันธุ์ ไชยวงศ์แก้ว 2563 บทคัดย่อ
188 ผลการศึกษาการใช้นวัตกรรม SRAM พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปิยเปรมกมล วันติยา 2563 บทคัดย่อ
189 การใช้เทคนิค AMP2C เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการพูดและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ฿กษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อธิพงศ์ เอี่ยมละออ 2563 บทคัดย่อ
190 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TCD Model (Teaching coding development) ธนกร อับดุลสลาม 2563 บทคัดย่อ
191 การศึกษาผลการใช้ Inno-ELEC ในการจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหากระบวนการออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุชาครีย์ เพ็ชรอินทร์ 2563 บทคัดย่อ
192 การศึกษาผลการใช้ Inno-MAC ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหากระบวนการคิดเชิงออกแบบ ในรายวิชานวัตกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2563 บทคัดย่อ
193 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กนกวรรณ มังฆะรัตน์ 2563 บทคัดย่อ
194 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ 2563 บทคัดย่อ
195 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบ SE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นัทธมน สิทธิบัว 2563 บทคัดย่อ
196 ศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Quiz Whizzer เรื่องความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรณัชชา ใหม่ศรี 2563 บทคัดย่อ
197 การจัดการเรียนการสอนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวิชาการงานอาชีพ 4 โดยใช้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทศพล อุระแสง 2563 บทคัดย่อ
198 ศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Quiz Whizzer เรื่องความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จริยา ใจ๋มา 2563 บทคัดย่อ
199 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2563 บทคัดย่อ
200 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 Gs ในการส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 The Use of Innovation for Thai Education (5Gs) to Enhance Group Work Skills and English Abitlities of M.1 Students ธมลวรรณ ด้วงอ้าย 2563 บทคัดย่อ
201 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สายสุณีย์ จันทร์ตา 2563 บทคัดย่อ
202 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วชิระ ครินชัย 2563 บทคัดย่อ
203 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม 3D to 2D sides ที่มีต่อการมองภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2563 บทคัดย่อ
204 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม ม.1 ธวัชชัย น้ำเงิน 2563 บทคัดย่อ
205 ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว M.I.C : My M.I. My Career เพื่อตัดสินใจและวางแผน ด้านอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ 2563 บทคัดย่อ
206 รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศแบบ 3 มิติ ที่เน้นการใช้กระบวนการ Engineering Design Process เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2563 บทคัดย่อ
207 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนในวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ คำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัชรินทร์ หินหนุน 2563 บทคัดย่อ
208 รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ แบบ 3 มิติ ที่เน้นการใช้กระบวนการ Engineering Design Process เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิศมัย ปกป้องไพร 2563 บทคัดย่อ
209 ผลของการใช้ชุดฝึกกิจกรรมแนะแนว M.I.C : My M.I. My Career เพื่อตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 วิราชินี สุกิน 2563 บทคัดย่อ
210 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคานวณ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TCD Model (Teaching coding development) อัญชลีพร ขันยาว 2563 บทคัดย่อ
211 M.I.C : My M.I. My Career ณัฐธิดา แสนจันทร์ 2563 บทคัดย่อ
212 รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ แบบ 3 มิติ ที่เน้นการใช้กระบวนการ Engineering Design Process เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกรียงไกร ทะยานัง 2563 บทคัดย่อ
213 การใช้นวัตกรรม S2CA เพื่อศึกษาการเรียนเรื่องภาษาบาลี – สันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิราพร สินันตา 2563 บทคัดย่อ
214 การพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ กระบวนการ AMP2C โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วรัญญา สำเภาลอย 2563 บทคัดย่อ
215 ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกและจำแนกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยใช้รูปแบบ CCT-TS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปิยะรัตน์ ใจตา 2563 บทคัดย่อ
216 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พงค์ธยศ พลอยอิสรา 2563 บทคัดย่อ
217 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 2SAD2 ที่มีต่อระดับในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน รัฐเขต นิลรัตนบรรพต 2563 บทคัดย่อ
218 การใช้นวัตกรรม S2CA เพื่อศึกษาการเรียนเรื่องภาษาบาลี – สันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เจนจิรา อินถา 2563 บทคัดย่อ
219 การใช้คำถามสำคัญตามรูปแบบSE model เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จริยา มะศักดิ์ 2563 บทคัดย่อ
220 ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนคณิตศาสตร์แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์(IPDSPI Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นเรศ ยิ่งยงค์ 2563 บทคัดย่อ
221 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 2SAD2 ที่มีต่อระดับในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2563 บทคัดย่อ
222 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 2SAD2 ที่มีต่อระดับในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน คัคนานต์ ทิพย์บุญ 2563 บทคัดย่อ
223 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนการระบาดของโรค COVID-19 และหลังการระบาด ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปรเมศวร์ โตศิลากุล 2563 บทคัดย่อ
224 การใช้ PSF Model เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2563 บทคัดย่อ
225 การใช้ PSF Model เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หทัยนันทน์ แก้วโชติ 2563 บทคัดย่อ
226 การใช้ PSF Model เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โสภณา บัวศรี 2563 บทคัดย่อ
227 การแก้สมการ สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2563 บทคัดย่อ
228 ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนคณิตศาสตร์แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์(IPDSPI Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิพัฒน์ พาทะขัน 2563 บทคัดย่อ
229 ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนคณิตศาสตร์แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์(IPDSPI Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมหมาย สุวิกาโล 2563 บทคัดย่อ
230 การพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยใช้นิทานอิสปส่งเสริมการอ่าน สุวิมล ผะสม 2563 บทคัดย่อ
231 ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนคณิตศาสตร์แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์(IPDSPI Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชฎาภรณ์ สาติ 2563 บทคัดย่อ
232 การจัดการเรียนการสอนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวิชาการงานอาชีพ 4 โดยใช้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรุงใจ วุฒิสรรพ์ 2563 บทคัดย่อ
233 การวิจัยการใช้ PSF Model เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวนีย์ อินทรพล 2563 บทคัดย่อ
234 การใช้นวัตกรรม S2CA เพื่อศึกษาการเรียนเรื่องภาษาบาลี - สันสกฤต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2563 บทคัดย่อ
235 การพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ AMP2C โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สรณ์ แอบเงิน 2563 บทคัดย่อ
236 เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการ AMP2C โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กรอุมา แจ่มวิญญู 2563 บทคัดย่อ
237 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักการคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้น graphic organizers เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอนการเขียนย่อหน้า วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ32203) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กัลยา อรุณประเสริฐกุล 2563 บทคัดย่อ
238 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักการคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้น graphic organizers เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอนการเขียนย่อหน้า วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ32203) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ภูมิรพี บุญตานนท์ 2563 บทคัดย่อ
239 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักการคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้น graphic organizers เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอนการเขียนย่อหน้า วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ32203) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ แคทรียา ศรีสมบัติ 2563 บทคัดย่อ
240 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาณุ ธราวรรณ 2563 บทคัดย่อ
241 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รวิสุดา โสตถิกุล 2563 บทคัดย่อ
242 ผลการพัฒนาเจตคติวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยใช้กลวิธีการสร้าง Virtual Classroom ด้วยการเรียนแบบผสมผสาน นันทกา ปินตาอุ่น 2563 บทคัดย่อ
243 ผลการพัฒนาเจตคติวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยใช้กลวิธี การสร้าง Virtual Classroom ด้วยการเรียนแบบผสมผสาน จีรกร ดีอุต 2563 บทคัดย่อ
244 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เรื่อง ลำดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย 2563 บทคัดย่อ
245 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เรื่อง ลำดับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นัชท์ชา ผ่องศรี 2563 บทคัดย่อ
246 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นม.5 ระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team จันทร์จิรา กาไชย 2563 บทคัดย่อ
247 การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน COVID-19 โดยผ่านโปรแกรม Microsoft Team เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชโนดม ชื่นชอบ 2563 บทคัดย่อ
248 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ SE Innovation ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2563 บทคัดย่อ
249 การพัฒนามโนมติวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็น ฐาน (Activity-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฏิภาณ ฉัตรเงิน 2563 บทคัดย่อ
250 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ SE Innovation ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย 2563 บทคัดย่อ
251 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ SE Innovation ในการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิศุทธาภา ยุวนิช 2563 บทคัดย่อ
252 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ SE Innovation ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 3 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2563 บทคัดย่อ
253 ผลการใช้เกมคำศัพท์ Sudoku เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการจดจำคำศัพท์ภาษาเยอรมันของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2563 บทคัดย่อ
254 การพัฒนาทักษะการรับรู้เชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นิติพงษ์ กาวีวล 2563 บทคัดย่อ
255 ผลการใช้รูปแบบการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมในประเด็นที่สนใจในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2563 บทคัดย่อ
256 การพัฒนาการเขียนสูตรอาหารไทยของนักเรียนจากการค้นคว้าข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ทัศนีย์ เกษรศรี 2563 บทคัดย่อ
257 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Team ปาริชาติ อุทยาวลี 2563 บทคัดย่อ
258 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (เคมี) เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโควาเลนต์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วราวุฒิ เชียงบุญ 2563 บทคัดย่อ
259 การพัฒนาทักษะการสรุปความเชิงอนุมาน (Inference) โดยการใช้สื่อโฆษณา (Advertising) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กฤตพิภัช แก้วกำเหนิด 2563 บทคัดย่อ
260 การพัฒนาอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการอ่านเร็วของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 นนทพัทธ์ เมืองยศ 2563 บทคัดย่อ
261 รายงานผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2563 มงคล ลือนิคม 2563 บทคัดย่อ
262 รายงานผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2563 สุรพงษ์ เชิงอักษร 2563 บทคัดย่อ
263 รายงานผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2563 ปรัชญ์ จารุจินดา 2563 บทคัดย่อ
264 การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภา ขันมะณี 2563 บทคัดย่อ
265 การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กนกวรรณ ปัญโญใหญ่ 2563 บทคัดย่อ
266 การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนตรชนก แก้วดี 2563 บทคัดย่อ
267 การพัฒนาการจำตัวอักษรฮิระกะนะโดยใช้แอพฯ Hiragana Memory Hint ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุทธินี ธรรมบูรณะสิทธ์ 2563 บทคัดย่อ
268 ผลการใช้โปรแกรมการทดลองสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมดุลต่อการหมุน ในวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จิณห์วรา ต๊ะวงค์รัตน์ 2563 บทคัดย่อ
269 การใช้การเรียนเชิงรุกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กฤติพร จินะราช 2563 บทคัดย่อ
270 การใช้การเรียนเชิงรุกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จิรันดร กันธะมา 2563 บทคัดย่อ
271 การศึกษาผลการใช้ SE Model Innovation เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรในรายวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2563 บทคัดย่อ
272 การพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบเกม ด้วยโปรแกรม Construct2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2563 บทคัดย่อ
273 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่มีบางสิ่งซ้ำกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นนทพร นาคพิน 2563 บทคัดย่อ
274 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2563 บทคัดย่อ
275 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนเทคนิค TAI ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot) ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง วิวัฒนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นภาภรภา ปวงวันนา 2563 บทคัดย่อ
276 การศึกษาภาวะซึมเศร้าและภาวะความเครียดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุทธิพร งามเมืองสกุล 2563 บทคัดย่อ
277 ผลการใช้สะตีมศึกษา (steam education) เพื่อพัฒนาทักษะการทดลอง ของนักเรียนชั้น ม.5/1-5/6 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นรากร พิชัย 2563 บทคัดย่อ
278 การประยุกต์ใช้สัทอักษร (Phonetics) ทางภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความแม่นยำในการวิเคราะห์หน่วยเสียงในพยางค์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลักษมี เครือทองศรี 2563 บทคัดย่อ
279 การประยุกต์ใช้สัทอักษร (Phonetics) ทางภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความแม่นยำในการวิเคราะห์หน่วยเสียงในพยางค์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศตวรรษ คำบ้านฝาย 2563 บทคัดย่อ
280 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบอริยสัจ 4 ในการพัฒนาความสามารถการคิด แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พัชราภรณ์ ภิมุข 2563 บทคัดย่อ
281 การสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน รายวิชาเทคโนโลยี 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ไสวรินทร์ สุทา 2563 บทคัดย่อ
282 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สภาวะเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มัสลิน สุนทรเนตร 2563 บทคัดย่อ
283 การศึกษาผลการใช้ SE Model Innovation เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรในรายวิชาชีววิทยา และวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2563 บทคัดย่อ
284 การสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย ผ่านโปรแกรม Office 365 รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อนุสรณ์ สุขศรี 2563 บทคัดย่อ
285 การศึกษาการใช้แบบทดสอบ The Self-Directed Search (S.D.S.) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จงรักษ์ ประมูลจักโก 2563 บทคัดย่อ
286 development กฤษกร งานคำอ้าย 2563 บทคัดย่อ
287 การศึกษาความสามารถในการอ่าน ของเด็กชั้นอนุบาล 3 โดยใช้หนังสือนิทานระดับสี อำพร ปรีเปรม 2562 บทคัดย่อ
288 การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนวิชา Reading eggs สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ศิรประภา นำพา 2562 บทคัดย่อ
289 การศึกษาความสามารถในการอ่าน ของเด็กชั้นอนุบาล 3 โดยใช้หนังสือนิทานระดับสี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 กัฑทรี มนน้อย 2562 บทคัดย่อ
290 การศึกษาความสามารถในการอ่าน ของเด็กชั้นอนุบาล 3 โดยใช้เกมการศึกษาภาษาไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 วลัยพรรณ โสณวิโรจน์ 2562 บทคัดย่อ
291 การศึกษาความสามารถในการอ่าน ของเด็กชั้นอนุบาล 3 โดยใช้เกมการศึกษาภาษาไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 พิมพรรณ ชุ่มใจ 2562 บทคัดย่อ
292 การศึกษาความสามารถในการอ่าน ของเด็กชั้นอนุบาล 3 โดยใช้หนังสือนิทานระดับสี วรัลชญาน์ นนทชัยโชติรัตน์ 2562 บทคัดย่อ
293 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก้าวร้าว โดยการใช้กิจกรรมสะท้อนความคิดเชิงบวก เสริมสร้างพลังเด็กดี สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 กัฑทรี มนน้อย 2562 บทคัดย่อ
294 การพัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลป์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2562 บทคัดย่อ
295 การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติท่าประกอบเพลง “ในน้ำมีปลา “ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการฝึกสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2562 บทคัดย่อ
296 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 6/4 6/9 ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2562 บทคัดย่อ
297 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Active Learning เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถด้านการเรียน ของตนเอง ตามแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2562 บทคัดย่อ
298 การใช้หลักการสอนทักษะตามหลักการ ดี เชคโก เพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการทำงาน สุรพล คุณยศยิ่ง 2562 บทคัดย่อ
299 การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Scratch 2 เรื่อง X-Y Grid ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า 2562 บทคัดย่อ
300 การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Scratch 2 เรื่อง X-Y Grid เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างสร้างสรรค์ วิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชัชชญา กันทาผาม 2562 บทคัดย่อ
301 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2562 บทคัดย่อ
302 ผลการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณลักษณะโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มสร้างนิสัยในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2562 บทคัดย่อ
303 ผลการใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ รหัสวิชา อ15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2562 บทคัดย่อ
304 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนด้วยการสอนแบบBBL. ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัฒนา สุเทนะ 2562 บทคัดย่อ
305 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจในชุมชนด้วยการสอนแบบBBL. ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัฒนา สุเทนะ 2562 บทคัดย่อ
306 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการอ่าน Phonicsรหัสวิชา อ15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปฐมพร ฝั้นสืบ 2562 บทคัดย่อ
307 การจัดการเรียนการสอนแบบ Peer-Assisted Learning เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ญานิศา ตาทรายวงศ์ 2562 บทคัดย่อ
308 การพัฒนาทักษะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกBooklet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เชียงใหม่ ปริญดา สากระแส 2562 บทคัดย่อ
309 การพัฒนาชุดแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สุรวุฒิ อาจภักดี 2562 บทคัดย่อ
310 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร สอนแพร่ 2562 บทคัดย่อ
311 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะการบวกลบเวลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 นัยรัตน์ สิทธิวางค์กูล 2562 บทคัดย่อ
312 การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชฎาทิพย์ สุขุมานันท์ 2562 บทคัดย่อ
313 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนอย่างเป็นระบบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังอ่านไม่คล่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2562 บทคัดย่อ
314 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ 2562 บทคัดย่อ
315 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับการคิดนวัตกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชลี ไตยมณีรักษ์ 2562 บทคัดย่อ
316 การพัฒนาความสามารถในการอ่านมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 312 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภาวดี รุ่งกลิ่น 2562 บทคัดย่อ
317 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องหินบนผิวโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภาพร ปันรัตน์ทน 2562 บทคัดย่อ
318 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนการบวกที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 20 Origo go math 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิรินาฏ คำแก้ว 2562 บทคัดย่อ
319 การพัฒนาทักษะการบวก ลบ จำนวนหนึ่งหลักกับสองหลักและจำนวนสองหลักกับสองหลักโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มลธิดา กาวิลเครือ 2562 บทคัดย่อ
320 การพัฒนาทักษะการบวก ลบ จำนวนหนึ่งหลักกับสองหลักและจำนวนสองหลักกับสองหลักโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กัญญาภัค ชุ่มเชย 2562 บทคัดย่อ
321 การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มธุรส วัฒโนกูล 2562 บทคัดย่อ
322 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการส่งลูกสองมือระดับอก ในกีฬาแชร์บอล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี บุญหล้า 2562 บทคัดย่อ
323 การใช้รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ สมเกตุ 2562 บทคัดย่อ
324 ผลการใช้ชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปาริฉัตร คำมูล 2562 บทคัดย่อ
325 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง เสียงมหัศจรรย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัณณ์ณิชา พรหมพิจารณ์ 2562 บทคัดย่อ
326 การจัดการเรียนรู้แบบการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธัญญพัทธ์ วงศ์รัตนธรรม 2562 บทคัดย่อ
327 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน ของนักเรียนห้องเรียนกำลังดี 3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ พีรนุช สุแฮ 2562 บทคัดย่อ
328 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์เพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP วัชพล หาญยอดสุธา 2562 บทคัดย่อ
329 การพัฒนาทักษะการคิดนวัตกรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พิมพ์วิภา ธีระวรัญญู 2562 บทคัดย่อ
330 รายงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเปรียบเทียบทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณเศษส่วน ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบบรรยายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 และ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 พจนีย์ ปันนวน 2562 บทคัดย่อ
331 การศึกษาผลการใช้แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการดูแลและส่งเสริมด้านต่างๆ เป็นพิเศษมากกว่านักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวลักษณ์ สุต๋า 2562 บทคัดย่อ
332 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (QuICS Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ วรัชยา ลำนวล 2562 บทคัดย่อ
333 การพัฒนาทักษะการระบายสี Oil Pastel ด้วยเทคนิคการระบายสีเทียนของนักเรียน ชั้นป.1/5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชัชชญา ธนปรีชากิจ 2562 บทคัดย่อ
334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศินิภา หม่องนัน 2562 บทคัดย่อ
335 ผลการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเวลา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนัษฐ์นันท์ วันติยา 2562 บทคัดย่อ
336 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการอ่านซ้ำยำ้ทวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นงนุช สุอังคะ 2562 บทคัดย่อ
337 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบ QulCS Model รายวิชา ทัศนศิลป์ 5 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐดนัย วงศ์คำ 2562 บทคัดย่อ
338 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction : CAI) เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2562 บทคัดย่อ
339 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction : CAI) เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2562 บทคัดย่อ
340 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction : CAI) เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยม รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชรี ไพรินทราภา 2562 บทคัดย่อ
341 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิราพร ประมูลจักโก 2562 บทคัดย่อ
342 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2562 บทคัดย่อ
343 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีอิเล็กโทน ชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยใช้เครื่องมือการสอนคิด CCT Thinking Schools Model พลพลัฏฐ์ ธนวงศ์สรธัญ 2562 บทคัดย่อ
344 การใช้รูปแบบ cct-Thinkjng School Model ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์ 2562 บทคัดย่อ
345 การใช้รูปแบบ cct-Thinkjng School Model ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อัญชัน ใจแก้ว 2562 บทคัดย่อ
346 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้วยพื้นฐานหลักคิดพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ดนัย ชำนาญ 2562 บทคัดย่อ
347 การใช้ CCT Thinking Schools Model เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2562 บทคัดย่อ
348 กระบวนการ 4 ขั้นตอนสอนเรื่องความซื่อสัตย์ วรรณภา กันทะวงค์ 2562 บทคัดย่อ
349 การพัฒนาการเรียนรู้และวินัยของนักเรียนโดยใช้สมาธิเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ อำนวยพร แซ่หู 2562 บทคัดย่อ
350 เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะการวาดภาพระบายสี โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งรวี วงศ์ษา 2562 บทคัดย่อ
351 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/3, ป.6/4, ป.6/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุชาดา คำตื้อ 2562 บทคัดย่อ
352 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/3, ป.6/4, ป.6/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ มโนวงค์ 2562 บทคัดย่อ
353 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสรุปย่อใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/3, ป.6/4, ป.6/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2562 บทคัดย่อ
354 การใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ การพัฒนาทักษะคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิธินันท์ ธนปรีชานันท์ 2562 บทคัดย่อ
355 การพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวิณัท โชติกัลยากุล 2562 บทคัดย่อ
356 การศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสระพื้นฐาน กัญญา กาบแก้ว 2562 บทคัดย่อ
357 การศึกษาความสามารถในการอ่านคาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสระพื้นฐาน อาทิตยา สิงห์คะราช 2562 บทคัดย่อ
358 การจัดการเรียนรู้แบบการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อรวรรณ ด้วงฟู 2562 บทคัดย่อ
359 การอ่านออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการอ่านออกเสียง Phonics ดวงรัตน์ ปาลี 2562 บทคัดย่อ
360 การอ่านออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการอ่านออกเสียง Phonics ดวงรัตน์ ปาลี 2562 บทคัดย่อ
361 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด พุทธนิยม 2562 บทคัดย่อ
362 การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) อรวรรณ เตชะโสด 2562 บทคัดย่อ
363 การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย สำหรับนักเรียนชั้นป.3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปพนพัฒน์ ทองคำ 2562 บทคัดย่อ
364 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ รุ้งทิพย์ ใจปวน 2562 บทคัดย่อ
365 การพัฒนาทักษะการพับกระดาษโดยใช้สื่อ VDO ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริประภา เพ็ชรคล้าย 2562 บทคัดย่อ
366 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( QuICS - Model ) ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เงินและบันทึกรายรับ –รายจ่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กิตติชัย สีฆ้อง 2562 บทคัดย่อ
367 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในการเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม โดยใช้รูปแบบ QulCS Model รายวิชา งานบ้าน ง15101 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนวัฒน์ โสภี 2562 บทคัดย่อ
368 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาโดยใช้รูปแบบ QuICS-Model ของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2562 ชนะกฤษฏ์ สุกใส 2562 บทคัดย่อ
369 การพัฒนาทักษะการพูดในวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้เพลงและการเคาะจังหวะ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นงลักษณ์ ไวว่อง 2562 บทคัดย่อ
370 การพัฒนาทักษะการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ธนานันท์ งานดี 2562 บทคัดย่อ
371 สำรวจเจตคติต่อข้อพระคัมภีร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ สนธยา สารสมุทร 2562 บทคัดย่อ
372 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2562 บทคัดย่อ
373 การใช้ QuICS Model เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 นฤทัย คำเทพ 2562 บทคัดย่อ
374 การใช้เทคนิคเวียนกันตอบเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมัยพร อุดคำ 2562 บทคัดย่อ
375 การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลสฺวิทยาลัย ทองพูน เรือนมูล 2562 บทคัดย่อ
376 การศึกษาผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง The zone of regulation ในการปรับพฤติกรรมด้านการรู้จักอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ตนเอง ของนักเรียนโครงการห้องเรียนกำลังดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คัมภีร์ ใจหาญ 2562 บทคัดย่อ
377 การศึกษาผลการใช้บอร์ดสะสมแต้ม แบบแรงเสริมสองทาง เพื่อปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนกำลังดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุลีพร ใจพนะทอง 2562 บทคัดย่อ
378 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สิรินาถ ศรีอนันต์ 2562 บทคัดย่อ
379 การพัฒนาความสามารถในการตั้งคำถาม โดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model ในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณัฏฐ์วรัตถ์ อินสุวรรณ์ 2562 บทคัดย่อ
380 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบ CCT-TS Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2562 บทคัดย่อ
381 ศึกษาผลการใช้ CCT-TS Model ในการจัดการเรียนการรู้วิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรรณี ตั้งใจดี 2562 บทคัดย่อ
382 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน CCT – Thinking Schools Model เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริพร ขันแก้ว 2562 บทคัดย่อ
383 ชื่อเรื่องวิจัย การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-assisted Learning) ในการพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2562 บทคัดย่อ
384 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีอิเล็กโทน โดยใช้เครื่องมือการสอนคิด CCT Thinking Schools Model ทนงศักดิ์ ขวัญชัย 2562 บทคัดย่อ
385 การใช้กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (QulCS – Model) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2562 บทคัดย่อ
386 การส่งเสริมการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยเพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนผู้ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2562 บทคัดย่อ
387 การพัฒนาทักษะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สมุดBookletของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เชียงใหม่  ปริญดา สากระแส 2562 บทคัดย่อ
388 รายงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเปรียบเทียบทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณเศษส่วน ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบบรรยายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 และ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  พจนีย์ ปันนวน 2562 บทคัดย่อ
389 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อนันต์ วงศ์ศรีใส 2562 บทคัดย่อ
390 การพัฒนาการอ่านเพื่อตีความหมายโคลงโลกนิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10  ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2562 บทคัดย่อ
391 ผลของการฝึกสมาธิต่อการพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลของการฝึกสมาธิต่อการพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลของการฝึกสมาธิต่อการพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กันยารัตน์ เศรษฐกร 2562 บทคัดย่อ
392 การใช้ CCT Thinking Schools Model เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขวัญวรา วงค์คำ 2562 บทคัดย่อ
393 การใช้ CCT Thinking Schools Model เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางการเรียนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2562 บทคัดย่อ
394 ผลการใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ รหัสวิชา อ15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปฐมพร ฝั้นสืบ 2562 บทคัดย่อ
395 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อนันต์ วงศ์ศรีใส 2562 บทคัดย่อ
396 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการรับรู้ความสามารถ ด้านการเรียนของตนเอง ตามแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2562 บทคัดย่อ
397 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการรับรู้ความสามารถ ด้านการเรียนของตนเอง ตามแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 2562 บทคัดย่อ
398 การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชฎาทิพย์ สุขุมานันท์ 2562 บทคัดย่อ
399 การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มธุรส วัฒโนกูล 2562 บทคัดย่อ
400 การใช้เพลงเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่4/1และ 4/9 จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2562 บทคัดย่อ
401 การใช้เพลงเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่4/1และ 4/9 Xie Chunyuan 2562 บทคัดย่อ
402 การพัฒนาการปฏิบัติโดยการแสดงเซิ้งตังหวาย โดยใช้หลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2562 บทคัดย่อ
403 ผลของการฝึกสมาธิต่อการพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อรัญญา อินทรชัย 2562 บทคัดย่อ
404 การเขียนการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการกลุ่มตามหลักSE Model ในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2562 บทคัดย่อ
405 การสอน 7 Habits เรื่องอุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win) แบบบูรณา การในวิชา Ethics (คริสตจริยธรรม) เพื่อพัฒนาอุปนิสัยในเชิงบวก ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยสิยาห์ ไตรรัตนโชติ 2562 บทคัดย่อ
406 ผลการใช้ชุดฝึกตามรูปแบบการวิเคราะห์ของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2562 บทคัดย่อ
407 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Plickers ในรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 5 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หทัยนันทน์ แก้วโชติ 2562 บทคัดย่อ
408 ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) และ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิศมัย ปกป้องไพร 2562 บทคัดย่อ
409 การศึกษาผลการใช้ Writing process และThink pair share เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นปีที่ ม.2 วรัญญา สำเภาลอย 2562 บทคัดย่อ
410 การศึกษาผลการใช้ Writing process และThink pair share เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นปีที่ ม.2 วรัญญา สำเภาลอย 2562 บทคัดย่อ
411 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้รูปแบบ Thinking Based Learning เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ 2562 บทคัดย่อ
412 วิจัยชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทักษะทางการจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์ความ การตีความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อภิรัช สร้างสุขดี 2562 บทคัดย่อ
413 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาล้านนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2562 บทคัดย่อ
414 การสอนโดยการใช้สื่อวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงท้าย /t/,/d/,/id/ ในภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอสรา มีบทสม 2562 บทคัดย่อ
415 การสอนโดยการใช้สื่อวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงท้าย /t/,/d/,/id/ ในภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอสรา มีบทสม 2562 บทคัดย่อ
416 ผลการพัฒนาการส่งลูกแบดมินตัน แบบการส่งลูกสั้น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นพรัตน์ พรมวงค์ 2562 บทคัดย่อ
417 ผลการใช้ Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2562 บทคัดย่อ
418 ผลการใช้ Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2562 บทคัดย่อ
419 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 จำนวน 43 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 อาทิตยา ลานนาสถิต 2562 บทคัดย่อ
420 ผลการพัฒนาการส่งลูกแบดมินตัน แบบการส่งลูกสั้น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิรุตย์ ฟูเทพ 2562 บทคัดย่อ
421 Classroom Action Research: Developing Students’ Comprehension on Alternative Energy using Visual Learning through Graphic Organizers สิรินาถ ไซบู 2562 บทคัดย่อ
422 การพัฒนาระบบจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โดยใช้ตัวแบบกระบวนการเชิงซอฟต์แวร์ สำหรับพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูล พจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์ 2562 บทคัดย่อ
423 ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ของนักเรียนชั้น ม.2/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นเรศ ยิ่งยงค์ 2562 บทคัดย่อ
424 ความเครียดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 วิราชินี สุกิน 2562 บทคัดย่อ
425 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุวิมล ผะสม 2562 บทคัดย่อ
426 ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญ์ ยานนท์ 2562 บทคัดย่อ
427 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รัฐเขต นิลรัตนบรรพต 2562 บทคัดย่อ
428 ผลการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง มหัศจรรย์แห่งรัก เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องความรักและการเสียสละ ของพระเยซูคริสต์ การุณ คำลาพิช 2562 บทคัดย่อ
429 การศึกษาผลการใช้เทคนิคคิดเลขในใจระดับ5 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง13 ณัฐพงษ์ รัตนา 2562 บทคัดย่อ
430 การศึกษาผลการสอนโดยใช้การวาดภาพ เรื่องตัวอักษรจีน....ขีดผิด ความหมายเปลี่ยน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2562 บทคัดย่อ
431 การศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้หลักคิด CCT Thing School Model ในวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างชั้นของโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2562 บทคัดย่อ
432 การศึกษาผลการใช้ Solution process ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เอกพงษ์ นันต๊ะวงศ์ 2562 บทคัดย่อ
433 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (QuICS–Model) เพื่อพัฒนาผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 (อ21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อธิพงศ์ เอี่ยมละออ 2562 บทคัดย่อ
434 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กบัวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทวีพันธุ์ ไชยวงศ์แก้ว 2562 บทคัดย่อ
435 ผลการสอนแบบโยนิโสนสิการ พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2562 บทคัดย่อ
436 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบ ของพหุนามของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CCT- Ts และ การสอนปกติ ของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 สมหมาย สุวิกาโล 2562 บทคัดย่อ
437 ผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ CCT-TS Model ในการปลูกพืชสวนครัว โดยใช้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทศพล อุระแสง 2562 บทคัดย่อ
438 การใช้สื่อ CAI เรื่องการเย็บและซ่อมแซมเสื้อผ้า ด้วยกระบวนการสอนแบบ CCT – TS Model เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการเย็บกระเป๋าผ้ารักษ์โลก จรุงใจ วุฒิสรรพ์ 2562 บทคัดย่อ
439 การศึกษาผลการใช้ Solution process ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2562 บทคัดย่อ
440 การศึกษาผลการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการคิดรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (QuICS–Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิราพร สินันตา 2562 บทคัดย่อ
441 การพัฒนาทักษะการสร้างวงจรพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมTinkercad ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุชาครีย์ เพ็ชรอินทร์ 2562 บทคัดย่อ
442 การศึกษาผลการใช้สื่อ “กระดานโครงสร้าง” เพื่อพัฒนาการเขียนประโยคของนักเรียน ในชุมชุมภาษาอังกฤษ (For You) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรณ์ แอบเงิน 2562 บทคัดย่อ
443 ศึกษาการใช้เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20ถึงปัจจุบัน ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นันทพร จุลพันธ์ 2562 บทคัดย่อ
444 การใช้รูปแบบการสอนแบบ CCT-Thinking Schools Model เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่องภาษาท่า – นาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรทัย วัจนะรัตน์ 2562 บทคัดย่อ
445 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตารางศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุณีย์ จันทร์ตา 2562 บทคัดย่อ
446 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคกราฟิก Graphic Organizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กนกวรรณ มังฆะรัตน์ 2562 บทคัดย่อ
447 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการทำผังความคิดชั้นบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2562 บทคัดย่อ
448 ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โดยใช้รูปแบบควิกโมเดล ( QuICS-Model ) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนกร อับดุลสลาม 2562 บทคัดย่อ
449 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการคิดเชิงสร้างสรรค์รูปแบบ Quics – Model เรื่องต่างหูสวยด้วยดินเบา Earrings from clay work โดยใช้การวาดเส้นระบายสี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรณัชชา ใหม่ศรี 2562 บทคัดย่อ
450 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหา สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2562 บทคัดย่อ
451 การพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบ CBL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยงยุทธ ทองจำรูญ 2562 บทคัดย่อ
452 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว 4.1 และระดับในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ขัติยา ปิยะรังษี 2562 บทคัดย่อ
453 การใช้เทคนิคการสอนแบบ Story line เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการเรียนเรื่องปัญหา สิ่งแวดล้อม วิชาสังคมศึกษาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ธวัชชัย น้ำเงิน 2562 บทคัดย่อ
454 ผลการใช้ Quics Model ในการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วาสนา บุญศรี 2562 บทคัดย่อ
455 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือแบบ TGT โสภณา บัวศรี 2562 บทคัดย่อ
456 การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ โดใช้รูปแบบ QuICS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปรเมศวร์ โตศิลากุล 2562 บทคัดย่อ
457 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบ โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จำนวน 43 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ชฎาภรณ์ สาติ 2562 บทคัดย่อ
458 การใช้เทคนิค CCTs เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้น ม.2/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คัคนานต์ ทิพย์บุญ 2562 บทคัดย่อ
459 การใช้เทคนิค CCTs เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้น ม.2/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คัคนานต์ ทิพย์บุญ 2562 บทคัดย่อ
460 การศึกษาการใช้รูปแบบการสอนCCT : Thinking Schools in Action” เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วชิระ ครินชัย 2562 บทคัดย่อ
461 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เจนจิรา อินถา 2562 บทคัดย่อ
462 การสอนโดยการใช้คำถามเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อการเรียน ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ 2562 บทคัดย่อ
463 simple past tense สุมาลัย อัคนิยาน 2562 บทคัดย่อ
464 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนเรื่องกลุ่มคา ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรินทร์ หินหนุน 2562 บทคัดย่อ
465 ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการใช้เทคนิค From writing a paragraph to an essay เพื่อพัฒนา ความสามารถในการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2562 บทคัดย่อ
466 การส่งเสริมนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายวิชา การงานอาชีพ 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2562 บทคัดย่อ
467 การส่งเสริมทักษะการฟังและเขียนตัวเลขเป็นภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ทัศนีย์ เกษรศรี 2562 บทคัดย่อ
468 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Adjective ending เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษหลัก โดยการใช้การจำเป็นภาพ (Photographic memory) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กรกนก ณัทศรีใส 2562 บทคัดย่อ
469 การศึกษาผลการใช้วีดิทัศน์ช่วยสอนเรื่องภาษากับเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2562 บทคัดย่อ
470 การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนตรชนก แก้วดี 2562 บทคัดย่อ
471 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ (CBL)เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี เดชา ตาคำ 2562 บทคัดย่อ
472 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ (CBL)เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี เดชา ตาคำ 2562 บทคัดย่อ
473 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ QuICS-Model เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภา ขันมะณี 2562 บทคัดย่อ
474 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนบาสเกตบอล รายวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โดยใช้รูปแบบ QuICS Model โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2562 มงคล ลือนิคม 2562 บทคัดย่อ
475 ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ CCT-TS model เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชา เคมีเรื่องสมการ IONIC ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วราวุฒิ เชียงบุญ 2562 บทคัดย่อ
476 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย CCT – TS เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ในรายวิชา วรรณคดีมรดก (ท32201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ศตวรรษ คำบ้านฝาย 2562 บทคัดย่อ
477 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ CCT –TS Model ในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิศุทธาภา ยุวนิช 2562 บทคัดย่อ
478 การศึกษาลักษณะการคิด และพฤติกรรมการคิดเชิงนวัตกรรมและการแก้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ (QuICS-Model ) เรื่อง Lanna Food วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 แคทรียา ศรีสมบัติ 2562 บทคัดย่อ
479 รายงานผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2562 ปรัชญ์ จารุจินดา 2562 บทคัดย่อ
480 รายงานผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2562 สุรพงษ์ เชิงอักษร 2562 บทคัดย่อ
481 ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ จีรกร ดีอุต 2562 บทคัดย่อ
482 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2562 บทคัดย่อ
483 รายงานผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2562 มงคล ลือนิคม 2562 บทคัดย่อ
484 รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และการคิดเชิงวิจารณญาณของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ QuICS Model ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กฤตพิภัช แก้วกำเหนิด 2562 บทคัดย่อ
485 การศึกษาผลการใช้กระบวนการ QuICS Model เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของผู้เรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชโนดม ชื่นชอบ 2562 บทคัดย่อ
486 ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ CCT-TS MODEL ในการสอน เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้น ม.5/2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นรากร พิชัย 2562 บทคัดย่อ
487 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ (CBL)เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2562 บทคัดย่อ
488 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ (CBL)เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2562 บทคัดย่อ
489 ผลการใช้เทคนิคการบันทึกข้อมูลด้วยสมุดจดปฏิสัมพันธ์ (Interactive notebook) ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิตติยา ประวัง 2562 บทคัดย่อ
490 ผลการใช้เทคนิคการบันทึกข้อมูลด้วยสมุดจดปฏิสัมพันธ์ (Interactive notebook) ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิตติยา ประวัง 2562 บทคัดย่อ
491 ผลการใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะการอ่านภาษาเยอรมันของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2562 บทคัดย่อ
492 การใช้กิจกรรมอิสระเพื่อสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองในการเรียน เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก วิชาชีววิทยา 2 ระดับชั้นม.5 ปีการศึกษา 2562 จันทร์จิรา กาไชย 2562 บทคัดย่อ
493 การใช้เทคนิค IASR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2562 บทคัดย่อ
494 การใช้เทคนิค IASR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2562 บทคัดย่อ
495 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์ (CBL)เพื่อพัฒนาทักษะ กัลยกร สร้อยมะโน 2562 บทคัดย่อ
496 การใช้สื่อ CAI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จักรภพ รุ่งศิริทิพย์ 2562 บทคัดย่อ
497 การใช้สื่อ CAI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปาริชาติ อุทยาวลี 2562 บทคัดย่อ
498 ผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ นันทกา ปินตาอุ่น 2562 บทคัดย่อ
499 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Adjective ending เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษหลัก โดยการใช้การจำเป็นภาพ (Photographic memory) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยา อรุณประเสริฐกุล 2562 บทคัดย่อ
500 ผลการจัดการเรียนรู้จากการโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนที่ (Tracker) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิณห์วรา ต๊ะวงค์รัตน์ 2562 บทคัดย่อ
501 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน แบบ Graphic organizer เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2562 บทคัดย่อ
502 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ CCT โดยเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มัสลิน สุนทรเนตร 2562 บทคัดย่อ
503 รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ นักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (Quics - Model) อนุสรณ์ สุขศรี 2562 บทคัดย่อ
504 การสร้างบทเรียนอิเล็คทรอนิคบนเครือข่าย ผ่านโปรแกรม Office 365 รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ไสวรินทร์ สุทา 2562 บทคัดย่อ
505 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน แบบ Graphic organizer เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2562 บทคัดย่อ
506 การศึกษาผลการใช้งานเว็บไซต์ Mentimeter.com สร้างงานนำเสนอแบบ Active Learning ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2562 บทคัดย่อ
507 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของนักเรียนที่เดินทางกลับจากโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สุทธิพร งามเมืองสกุล 2562 บทคัดย่อ
508  อภิสิทธิ์ บุญกลาง 2562 บทคัดย่อ
509 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการใช้กระบวนการสอนแบบ Co – operative Leanning ในชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นัชท์ชา ผ่องศรี 2562 บทคัดย่อ
510 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย QuICS Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเปรียบเทียบวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย 2562 บทคัดย่อ
511 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 2561 บทคัดย่อ
512 การพัฒนาแบบฝึกเพิ่มทักษะการอ่านสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุรวุฒิ อาจภักดี 2561 บทคัดย่อ
513 การพัฒนาทักษะการอ่านแผนผังและแผนที่โดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการเรียนสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิทธิศักดิ์ กันธรส 2561 บทคัดย่อ
514 การพัฒนาทักษะการอ่านแผนผังและแผนที่โดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการเรียนสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิทธิศักดิ์ กันธรส 2561 บทคัดย่อ
515 การพัฒนานักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่คล่องโดยใช้ชุดแบบฝึกจากสื่อict กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจำนวน 5 คน จรัญญา สมสงวน 2561 บทคัดย่อ
516 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลั จิราพร แก้วแก้ว 2561 บทคัดย่อ
517 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลั จิราพร แก้วแก้ว 2561 บทคัดย่อ
518 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยการสอนแบบซิปปา โมเดลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยการสอนแบบซิปปา โมเดล ชัญญานุช ชมภูศักดิ์ 2561 บทคัดย่อ
519 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภาพร ปันรัตน์ทน 2561 บทคัดย่อ
520  นงลักษณ์ ไวว่อง 2561 บทคัดย่อ
521 การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษอังกฤษ โดยการใช้เพลง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นงลักษณ์ ไวว่อง 2561 บทคัดย่อ
522 วิจัย การศึกษาการใช้ชุดการสอน Graphic Organizers (GO) หรือแผนผังกราฟฟิกในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2561 ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2561 บทคัดย่อ
523 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรู้จักและเข้าใจตนเองตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2561 บทคัดย่อ
524 การใช้ผังกราฟิคเพื่อพัฒนาการคิด สุรพล คุณยศยิ่ง 2561 บทคัดย่อ
525 การใช้ชุดคำถามส่งเสริมการคิด เพื่อพัฒนาทักษะการติดวิเคราะห์ เรื่องสิทธิของผู้บริโภค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2561 บทคัดย่อ
526 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Cutting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เชียงใหม่ ปริญดา สากระแส 2561 บทคัดย่อ
527 กิจกรรมฝึกมารยาทไทยในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้งามตามแบบวัฒนธรรมไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 บุษกร สอนแพร่ 2561 บทคัดย่อ
528 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2561 บทคัดย่อ
529 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2561 บทคัดย่อ
530 การศึกษาการใช้ชุดการสอน Graphic Organizers (GO) หรือแผนผังกราฟฟิกในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2561 บทคัดย่อ
531 การศึกษาความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน “สระพื้นฐาน” อาทิตยา สิงห์คะราช 2561 บทคัดย่อ
532 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิธินันท์ ธนปรีชานันท์ 2561 บทคัดย่อ
533  สุรพล คุณยศยิ่ง 2561 บทคัดย่อ
534 การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนาลักษณ์ วัดเยื้อง 2561 บทคัดย่อ
535 การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี่ที่ 1 ปพนพัฒน์ ทองคำ 2561 บทคัดย่อ
536 การพัฒนาทักษะการแต่งโจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้วิธีการเล่านิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มลธิดา กาวิลเครือ 2561 บทคัดย่อ
537 การศึกษาความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน “สระพื้นฐาน” จุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์ 2561 บทคัดย่อ
538 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบหมวก 6 ใบ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สู่สภาพจริง เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภภัค กันหาประกอบ 2561 บทคัดย่อ
539 การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา อินทรชัย 2561 บทคัดย่อ
540 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาและเกมส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2561 บทคัดย่อ
541 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและพฤติกรรมการตอบคำถามของนักเรียนของกลุ่มนักเรียน ป.6/8 โรงเรียนปรินส์-รอยแยลส์วิทยาลัย 2557 สนธยา สารสมุทร 2561 บทคัดย่อ
542 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและพฤติกรรมการตอบคำถามของนักเรียนของกลุ่มนักเรียน ป.6/8 โรงเรียนปรินส์-รอยแยลส์วิทยาลัย 2557 สนธยา สารสมุทร 2561 บทคัดย่อ
543 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนกลุ่มเสริมพัฒนาภาษาไทย ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2561 ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2561 บทคัดย่อ
544 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุด้านความยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยการสอนแบบซิปปา โมเดล ชัญญานุช ชมภูศักดิ์ 2561 บทคัดย่อ
545 การพัฒนาความสามารถในการรำวงมาตรฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2561 บทคัดย่อ
546 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้เกมคุณธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ขวัญวรา วงค์คำ 2561 บทคัดย่อ
547 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2561 บทคัดย่อ
548 ผลการใช้ชุดคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเรื่องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2561 บทคัดย่อ
549 การใช้บทบาทสมมุติเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่6/1ถึง 6/6 จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2561 บทคัดย่อ
550 การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน รายวิชา งานบ้าน ง15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนวัฒน์ โสภี 2561 บทคัดย่อ
551 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังกราฟฟิค(Graphic Organizers)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด พุทธนิยม 2561 บทคัดย่อ
552 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังกราฟฟิค(Graphic Organizers)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด พุทธนิยม 2561 บทคัดย่อ
553 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการ ด้วยแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการ โดยใช้ Bar Model สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2561 บทคัดย่อ
554 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการ ด้วยแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการ โดยใช้ Bar Model สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2561 บทคัดย่อ
555 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ค14101 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role – play method) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จุฬัญญ์ญา ธรรมปัญญา 2561 บทคัดย่อ
556 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการบวก ลบเศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ชฎาทิพย์ สุขุมานันท์ 2561 บทคัดย่อ
557 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการบวก ลบเศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL มธุรส วัฒโนกูล 2561 บทคัดย่อ
558 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเรื่องจากภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุชาดา คำตื้อ 2561 บทคัดย่อ
559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวน การกลุ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อัญชรี ไพรินทราภา 2561 บทคัดย่อ
560 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลั จิราพร แก้วแก้ว 2561 บทคัดย่อ
561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลั สุรีรัตน์ อุไรวร 2561 บทคัดย่อ
562 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ชนิดของรูปสามเหลี่ยม ระหว่างการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 และการเรียนการสอนแบบบรรยายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พจนีย์ ปันนวน 2561 บทคัดย่อ
563 การใช้หลักสูตร Jolly Phonics เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุจิตรา หาญภักดีสกุล 2561 บทคัดย่อ
564 การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ( Peer Teaching ) ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2561 บทคัดย่อ
565 ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อรวรรณ เตชะโสด 2561 บทคัดย่อ
566 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2561 บทคัดย่อ
567 การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนที่มีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset (กรอบ แนวคิดแบบเปิดกว้าง) และ Fixed Mindset (กรอบความคิดแบบปิดตาย)ซึ่งส่งผล ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กันยารัตน์ เศรษฐกร 2561 บทคัดย่อ
568 การพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สุวิมล ผะสม 2561 บทคัดย่อ
569 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาอังกฤษชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2561 บทคัดย่อ
570 ศึกษาการเปรียบเทียบความหมายของสำนวนจีนกับสำนวนไทยโดยใช้หลักคิดพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2561 บทคัดย่อ
571 ผลการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง คนใช้ไร้เมตตา เพื่อศึกษาคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ การุณ คำลาพิช 2561 บทคัดย่อ
572 ผลการใช้ชุดฝึกตามรูปแบบการวิเคราะห์ของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2561 บทคัดย่อ
573 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการฟังเพลงโดยใช้เทคนิคการสอนแบบมัลติมีเดียเรื่ององค์ประกอบดนตรีเพื่อการระบุบชนิดของเครื่องดนตรี ของนักเรียนชั้น ม. 1/1 ภูวดล อัคนิถิน 2561 บทคัดย่อ
574 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ยงยุทธ ทองจำรูญ 2561 บทคัดย่อ
575 ผลการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ และเทคนิค Role-Playing เพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์และการอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง Zombie ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เอสรา มีบทสม 2561 บทคัดย่อ
576 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ Graphic Organizers ของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรัญญา สำเภาลอย 2561 บทคัดย่อ
577 ศึกษาผลการใช้เทคนิค Practice เพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งประโยค Simple past tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุมาลัย อัคนิยาน 2561 บทคัดย่อ
578 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนกร อับดุลสลาม 2561 บทคัดย่อ
579 การศึกษาผลการใช้เทคนิค Reading for topic , main idea and supporting ideas ในบทอ่านที่มีความยาวมาก และการสรุปเนื้อเรื่องลงใน Graphic Organizers แบบต่างๆ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของบทอ่านที่มีความยาวมาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2561 บทคัดย่อ
580 ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อเปิดรับความรู้โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและเกมส์ที่ต้องใช้สมาธิก่อนเรียนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โยสิยาห์ สุตะวงค์ 2561 บทคัดย่อ
581  กรกช ไชยวงค์ 2561 บทคัดย่อ
582 “การพัฒนาทักษะการตีความโดยใช้ภาพ ของนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย” (Development of Interpretation Skills By Using Pictures for Pre-Engineering and Technology Program at Prince Royals College School) กรกช ไชยวงค์ 2561 บทคัดย่อ
583 ผลการใช้บัตรคำศัพท์ (Flash Cards) เพื่อจดจำคำศัพท์จากตัวอักษรคันจิ (漢字) ณัฏฐภรณ์ คำนวล 2561 บทคัดย่อ
584 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อภิสิทธิ์ บุญกลาง 2561 บทคัดย่อ
585 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จักรภพ รุ่งศิริทิพย์ 2561 บทคัดย่อ
586 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ พงษกรณ์ อริยะจักร์ 2561 บทคัดย่อ
587 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ พงษกรณ์ อริยะจักร์ 2561 บทคัดย่อ
588 การศึกษาจากรายกรณี เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุทธิพร งามเมืองสกุล 2561 บทคัดย่อ
589 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จักรภพ รุ่งศิริทิพย์ 2561 บทคัดย่อ
590 การใช้ QulCs Model เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านงานช่างในชีวิตประจำวันของท้องถิ่นตน วิชาการงานอาชีพ3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2561 บทคัดย่อ
591 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปฎิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มัสลิน สุนทรเนตร 2561 บทคัดย่อ
592  เดชา ตาคำ 2561 บทคัดย่อ
593 การพัฒนานักเรียนให้เป็น active learners เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31202) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5C (5ส) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2561 บทคัดย่อ
594 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อภิสิทธิ์ บุญกลาง 2561 บทคัดย่อ
595 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้วิธี SQRW ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อภิสิทธิ์ บุญกลาง 2561 บทคัดย่อ
596 ผลการใช้สื่อบทเรียนโปรแกรม Power Point เรื่อง Idiom เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางเรียนการภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ แคทรียา ศรีสมบัติ 2561 บทคัดย่อ
597 การศึกษาปัญหาการแปลประโยคภาษาไทยเป็นประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปาริชาติ อุทยาวลี 2561 บทคัดย่อ
598 การศึกษาปัญหาในการเขียนแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะะการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปาริชาติ อุทยาวลี 2561 บทคัดย่อ
599 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรมภาษาซีชาร์ป สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ ไสวรินทร์ สุทา 2561 บทคัดย่อ
600 การพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการออกแบบ ด้วยโปรแกรม SketchUp ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2561 บทคัดย่อ
601 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน แบบ Six Thinking Hats เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2561 บทคัดย่อ
602 ผลของกิจกรรมการแข่งขันแบบกลุ่ม โดยใช้เกมที่ประกอบด้วยระบบสุ่ม/จัดอันดับและโชค ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ศีลธรรมจริยธรรม และความสนุกสนานในการเรียน จักรภพ รุ่งศิริทิพย์ 2561 บทคัดย่อ
603 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะปฏิบัติด้านการประยุกต์สร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2561 บทคัดย่อ
604 การใช้ชุดแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ทางกฎหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภา ขันมะณี 2561 บทคัดย่อ
605 การใช้เทคนิค ARC เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2561 บทคัดย่อ
606 การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2561 บทคัดย่อ
607 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการเสริมแรงโดยใช้แสตมป์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อนุสรณ์ สุขศรี 2561 บทคัดย่อ
608 การนำนักเรียนเข้าสู่เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานด้วยภาษาทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการทำโจทย์ปัญหาอย่างตรงประเด็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชโนดม ชื่นชอบ 2561 บทคัดย่อ
609 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ต่อการเสริมสร้างทักษะการจำ ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ วิชาชีววิทยาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 กัลยกร สร้อยมะโน 2561 บทคัดย่อ
610 การศึกษาการใช้แบบทดสอบ The Self-Directed Search (S.D.S.) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จงรักษ์ ประมูลจักโก 2561 บทคัดย่อ
611 ผลการใช้สื่อบทเรียนโปรแกรม Power Point เรื่อง Idioms เพื่อเพิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ แคทรียา ศรีสมบัติ 2561 บทคัดย่อ
612 ผลการใช้สื่อบทเรียนโปรแกรม Power Point เรื่อง Idioms เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ แคทรียา ศรีสมบัติ 2561 บทคัดย่อ
613 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหา เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชนของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2561 บทคัดย่อ
614 สำรวจความคิดเห็นการใช้โปรแกรมประกันคุณภาพภายใน (โปรแกรมIQA) ของผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุไร กาญจนประโชติ 2561 บทคัดย่อ
615 ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ 7 กิจกรรมตะลุยสนุกคิด พิชิตตัวเลข สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัฑทรี มนน้อย 2560 บทคัดย่อ
616 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้รูปแบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรษา โประธา 2560 บทคัดย่อ
617 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 กรรณรัตน์ ธรรมขันธ์ 2560 บทคัดย่อ
618 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้รูปแบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรษา โประธา 2560 บทคัดย่อ
619 การใช้ Infographics ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (BBL) เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2560 บทคัดย่อ
620 The Development of Critical Reading Skill and English Reading Comprehension of the Third Grade students by Applying KWL-Plus Technique สิรินาถ ศรีอนันต์ 2560 บทคัดย่อ
621 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทพวิทักษ์ บุญชู 2560 บทคัดย่อ
622 การสอน 7 Habits แบบบูรณาการในวิชาคริสต์จริยธรรมเพื่อพัฒนาอุปนิสัยในเชิงบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีเรียม ปู่เยาะ 2560 บทคัดย่อ
623 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการพัฒนาอุปนิสัยที่สอดคล้องกับการ ทำงานของสมองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนธยา สารสมุทร 2560 บทคัดย่อ
624  สิรินาถ ศรีอนันต์ 2560 บทคัดย่อ
625 ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานข้อมูล เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2560 บทคัดย่อ
626 การพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจ(Reading for Comprehension)ของนักเรียนป.4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี บุญสูง 2560 บทคัดย่อ
627 การพัฒนาทักษะการอ่านคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน พัณณ์ชิตา เรืองสุริยะ 2560 บทคัดย่อ
628 การพัฒนาความสามารถในการรำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2560 บทคัดย่อ
629 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อน ด้านการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/13 ทองพูน เรือนมูล 2560 บทคัดย่อ
630 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรา ต๊ะวงค์ 2560 บทคัดย่อ
631 การศึกษาผลการใช้เทคนิค TGN เรื่องเซลล์พืชแตกต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร เพื่อสร้างความคิดรวบยอดในวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุภภัค กันหาประกอบ 2560 บทคัดย่อ
632 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันทนา พรหมชนะ 2560 บทคัดย่อ
633 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันทนา พรหมชนะ 2560 บทคัดย่อ
634 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของสมองเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2560 บทคัดย่อ
635 การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรัญญา สมสงวน 2560 บทคัดย่อ
636 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง คิดก่อนทำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2560 บทคัดย่อ
637 กระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ ด้วย SE Model กับการพัฒนาความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พรรณี ตั้งใจดี 2560 บทคัดย่อ
638 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการสอนแบบ BBL ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัฒนา สุเทนะ 2560 บทคัดย่อ
639 การพัฒนาการอ่านเพื่อตีความหมายโคลงโลกนิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 ทวี โถเงิน 2560 บทคัดย่อ
640 การใช้การจัดอันดับแต้มขยัน Class Dojo ในการพัฒนาอุปนิสัยด้านการพัฒนาตนเองอยู่เสมอของนักเรียนชั้น ป.5/4 โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิธินันท์ ธนปรีชานันท์ 2560 บทคัดย่อ
641 การใช้การจัดอันดับแต้มขยัน Class Dojo ในการพัฒนาอุปนิสัยด้านการพัฒนาตนเองอยู่เสมอของนักเรียนชั้น ป.5/4 โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นิธินันท์ ธนปรีชานันท์ 2560 บทคัดย่อ
642 ผลการใช้กิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในทักษะวิ่งอ้อมหลัก (Zig - Zag Run) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2560 บทคัดย่อ
643 การใช้ SE-Model ในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ตามหลักการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อรวรรณ ด้วงฟู 2560 บทคัดย่อ
644 การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามหลักการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2560 บทคัดย่อ
645 การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามหลักการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2560 บทคัดย่อ
646 การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยการใช้กิจกรรมเกมอักษรไขว้ภาษาไทย สุรวุฒิ อาจภักดี 2560 บทคัดย่อ
647 การใช้ Info Graphic ตามหลักการพัฒนาสมองเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2560 บทคัดย่อ
648 การใช้แผนที่ความคิดเพื่อเสริมสร้างทักษะการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/6 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฏฐ์วรัตถ์ อินสุวรรณ์ 2560 บทคัดย่อ
649 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนด้านการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/13 ทองพูน เรือนมูล 2560 บทคัดย่อ
650 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 วันทนา พรหมชนะ 2560 บทคัดย่อ
651 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึก สิทธิศักดิ์ กันธรส 2560 บทคัดย่อ
652 พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4 ทิพวรรณ สารขาว 2560 บทคัดย่อ
653 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปาริฉัตร คำมูล 2560 บทคัดย่อ
654 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  กิตติชัย สีฆ้อง 2560 บทคัดย่อ
655 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน โดยใช้รูปแบบ CIPPA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/10 กัญญาภัค ชุ่มเชย 2560 บทคัดย่อ
656 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน โดยใช้รูปแบบ CIPPA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัญญาภัค ชุ่มเชย 2560 บทคัดย่อ
657 การพํฒนา การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้ชุดแบบฝึก สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /5 พัชรา ต๊ะวงค์ 2560 บทคัดย่อ
658 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการบวกและการลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100 โดยใช้เกมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาของสมอง BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 สิรินาฏ คำแก้ว 2560 บทคัดย่อ
659 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก โดยใช้กิจกรรมเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มลธิดา กาวิลเครือ 2560 บทคัดย่อ
660 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทพวิทักษ์ บุญชู 2560 บทคัดย่อ
661 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการระบายสี โดยการเสริมแรงให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ ของเด็กหญิงภัคธีมา ทุ่มบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งรวี วงศ์ษา 2560 บทคัดย่อ
662 การศึกษาผลการใช้เทคนิคทางเลือกตามความถนัดเพื่อพัฒนาทักษะการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2560 บทคัดย่อ
663 การพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์การบวกกับการลบผลลัพธ์ไม่เกิน100 วีณา พญาพรหม 2560 บทคัดย่อ
664 การพัฒนาทักษะการระบายสีเทียนด้วยเทคนิคการฝนสีแบบเฉียงของนักเรียนชั้นป.1/5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กนิษฐา ธนปรีชากิจ 2560 บทคัดย่อ
665 การพัฒนาทักษะการบวกลบเวลาโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 นัยรัตน์ สิทธิวางค์กูล 2560 บทคัดย่อ
666 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยควิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรอนส์รอยแยลส์วิทยาลัย นงลักษณ์ ไวว่อง 2560 บทคัดย่อ
667 การสอนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be โดยใช้เทคนิค Brain Breakเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 วารุณี ภักดีวงษ์ 2560 บทคัดย่อ
668 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยควิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรอนส์รอยแยลส์วิทยาลัย นงลักษณ์ ไวว่อง 2560 บทคัดย่อ
669 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของสมองเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2560 บทคัดย่อ
670 การใช้ชุดฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมัยพร อุดคำ 2560 บทคัดย่อ
671 การส่งเสริมการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยเพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนผู้ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2560 บทคัดย่อ
672 การใช้เทคนิคการจับประเด็น(Text Comprehension) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/12 นฤทัย คำเทพ 2560 บทคัดย่อ
673 การประยุกต์หลักเบญจศิล เบญจธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1 ปพนพัฒน์ ทองคำ 2560 บทคัดย่อ
674 การพัฒนาชุดการสอนการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่งทิพย์ สุภาพ 2560 บทคัดย่อ
675 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นงนุช สุอังคะ 2560 บทคัดย่อ
676 การศึกษาผลการใช้สีน้ำในการพิมพ์ภาพด้วยเทคนิค Wet ON Dry สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2560 บทคัดย่อ
677 การใช้ Infographics ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (BBL) เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2560 บทคัดย่อ
678 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรม STEM Education เรื่อง ของเล่นของใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2560 บทคัดย่อ
679 รูปแบบการสอนการทำโครงงาน STEM ตามหลักการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนาลักษณ์ วัดเยื้อง 2560 บทคัดย่อ
680 รูปแบบการสอนการทำโครงงาน STEM ตามหลักการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา อินทรชัย 2560 บทคัดย่อ
681 การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประหยัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณัฐธิกานต์ ใจจินะ 2560 บทคัดย่อ
682 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) วรัชยา ลำนวล 2560 บทคัดย่อ
683 ชื่อเรื่องวิจัย การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เมาส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธัญญพัทธ์ วงศ์รัตนธรรม 2560 บทคัดย่อ
684 Flip Chart ช่วยสอนอ่านคำศัพท์ กานต์สินี อิทธิพันธุ์กุล 2560 บทคัดย่อ
685 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 อาทิตยา สิงห์คะราช 2560 บทคัดย่อ
686 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก จุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์ 2560 บทคัดย่อ
687 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้รูปแบบการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรษา โประธา 2560 บทคัดย่อ
688 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อพัฒนาทักษะกาคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี นนทมาลย์ 2560 บทคัดย่อ
689 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองสำหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2560 บทคัดย่อ
690 ผลการพัฒนาทักษะการเล่นkeyboard โดยใช้ชุดฝึกkeyboard kid ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธรรมนูญ หงษ์ทอง 2560 บทคัดย่อ
691 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาพการ์ตูนกระตุ้นสู่ p.r.c. spirit อัญชัน ใจแก้ว 2560 บทคัดย่อ
692 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนัษฐ์นันท์ วันติยา 2560 บทคัดย่อ
693 การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียน ห้อง ป. 2 / 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน พัณณ์ชิตา เรืองสุริยะ 2560 บทคัดย่อ
694 การสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้เกมกีฬาพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิ่งระยะไกล 1,200 เมตร ในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2560 บทคัดย่อ
695 การใช้เทคนิค Tree Diagram เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนลำดับคำ(words order) ดวงรัตน์ ปาลี 2560 บทคัดย่อ
696 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 อรพรรณ สมตุ้ย 2560 บทคัดย่อ
697 ผลของการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน การรับ-ส่ง การยิงประตู เพื่อวัดทักษะความสามารถในทักษะกีฬาแชร์บอล ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่2 ดารณี บุญหล้า 2560 บทคัดย่อ
698 การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ) เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2560 บทคัดย่อ
699 การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรัญญา สมสงวน 2560 บทคัดย่อ
700 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง สำหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2560 บทคัดย่อ
701 การพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์รูปภาพของนักเรียนชั้น ป.1/12 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย กัลยา แสงมณีย์ 2560 บทคัดย่อ
702 Reason activities เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์เหตุผลในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ประไพพิศ ภิระตา 2560 บทคัดย่อ
703 The Development of Learning Activity by Using KWL-Plus to Improve English Reading Comprehension and Analytical Thinking skill  สิรินาถ ศรีอนันต์ 2560 บทคัดย่อ
704 ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รุปแบบการสอน CIPPA MODEI ในการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2560 บทคัดย่อ
705 การพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด โดยใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริประภา เพ็ชรคล้าย 2560 บทคัดย่อ
706 ผลการใช้ชุดการสอนฝึกทักษะทางภาษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2560 บทคัดย่อ
707 การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดตัวแปรที่เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริพร ขันแก้ว 2560 บทคัดย่อ
708 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MCIS ที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของดวงดาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรวรรณ เตชะโสด 2560 บทคัดย่อ
709 การใช้รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเรียนการสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง15101 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชัชชญา กันทาผาม 2560 บทคัดย่อ
710 การศึกษาผลการใช้เทคนิค TGN เรื่องเซลล์พืชแตกต่างจากเซลล์สัตว์อย่างไร เพื่อสร้างความคิดรวบยอด ในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภภัค กันหาประกอบ 2560 บทคัดย่อ
711 การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ตามหลักการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2560 บทคัดย่อ
712 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การลดราคา การหากำไร ขาดทุน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2560 บทคัดย่อ
713 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ การลดราคา การหากำไร ขาดทุน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิราพร แก้วแก้ว 2560 บทคัดย่อ
714 การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรม Learning Card ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2560 บทคัดย่อ
715 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะปฏิบัติและความรู้คงทนเรื่องภาษาท่านาฏยศัพท์ วิชานาฏศิลป์ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับผู้สอนจริง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2560 บทคัดย่อ
716 การสร้างรูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานสร้างโมเดลจำลองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สินีนาถ ไชยทิพย์ 2560 บทคัดย่อ
717 การบูรณาการกิจกรรม STEM กับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ด้านการรู้ความหมายและเป้าหมาย ดนัย ชำนาญ 2560 บทคัดย่อ
718 การบูรณาการกิจกรรม STEM กับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ด้านการรู้ความหมายและเป้าหมาย กันยารัตน์ เศรษฐกร 2560 บทคัดย่อ
719 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขวัญวรา วงค์คำ 2560 บทคัดย่อ
720 การบูรณาการกิจกรรม STEM กับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ด้านการรู้ความหมายและเป้าหมาย พรศิลป์ บุญปราบ 2560 บทคัดย่อ
721 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จันธิภา กิติกูล 2560 บทคัดย่อ
722 ชื่อเรื่องวิจัย ผลการพัฒนาการเขียน Descriptive Writing เพื่อพัฒนาการเขียนพรรณนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2560 บทคัดย่อ
723 การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ชโนดม ชื่นชอบ 2560 บทคัดย่อ
724 การพัฒนาการอ่าน การเขียน คำศัพท์ในบทเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2560 บทคัดย่อ
725 การใช้รูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง SE MODEL เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา งานบ้าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนวัฒน์ โสภี 2560 บทคัดย่อ
726 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ชนะกฤษฏ์ สุกใส 2560 บทคัดย่อ
727 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า 2560 บทคัดย่อ
728 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Creative Book เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning:BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2560 บทคัดย่อ
729 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (BBL) เพื่อพัฒนาการเขียนบทสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ สมเกตุ 2560 บทคัดย่อ
730 การใช้หลักการสอนทักษะตามหลักการ ดี เชคโกเพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการทำงาน สุรพล คุณยศยิ่ง 2560 บทคัดย่อ
731 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Self-understanding เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง ตามแนวทางกาiเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีหน้าต่าง 4 บาน (The Johari Window) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธันยพร ทวีชัย 2560 บทคัดย่อ
732 การพัฒนาการอ่านภาษาจีนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ประถมศึกษาปีที่6/1และ6/8 จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2560 บทคัดย่อ
733 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5ขั้นตอน อนันต์ วงศ์ศรีใส 2560 บทคัดย่อ
734 การพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจ (Reading For Comprehension)ของนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปริญดา สากระแส 2560 บทคัดย่อ
735 การใช้การเรียนรู้แบบอรรถฐาน ( Genre Based Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อความภาษาอังกฤษและ ทักษะกระบวนการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้น มัธยมปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ Using of Genre Based Learning to Develop English Writing ability and Thinking skill Among Mathayom Suksa 3 Students นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เสาวนีย์ อินทรพล 2560 บทคัดย่อ
736 “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รายวิชาภาษาไทย” (The Development of Achievement and CollaborativeAbility of Mattayom 1 Students inThai Language Subject) กรกช ไชยวงค์ 2560 บทคัดย่อ
737 ผลการใช้เพลงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนเรื่องอวัยวะร่างกาย(身体器官)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2560 บทคัดย่อ
738 ศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2560 บทคัดย่อ
739 เจตคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ รัฐเขต นิลรัตนบรรพต 2560 บทคัดย่อ
740 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง ฮัลโลวีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอสรา มีบทสม 2560 บทคัดย่อ
741 ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานในวิชา การงานอาชีพ 2 (งานเกษตร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทศพล อุระแสง 2560 บทคัดย่อ
742 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง พลังงานจลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยาวธิดา เพชรทอง 2560 บทคัดย่อ
743 การเลือกใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะกีตาร์ จาตุรนต์ เศรษฐเสถียร 2560 บทคัดย่อ
744 การเลือกใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะกีตาร์ ภูวดล อัคนิถิน 2560 บทคัดย่อ
745 การใช้สื่อ ICT ในยุค Thailand 4.0 การุณ คำลาพิช 2560 บทคัดย่อ
746 การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการคิดขั้นสูง SE MODEL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกระบวนการการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 วิราพร ตันเต 2560 บทคัดย่อ
747 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาล้านนาให้ถูกต้องตามอักขระวิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2560 บทคัดย่อ
748 ผลของการใช้กระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วชิระ ครินชัย 2560 บทคัดย่อ
749 การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังความคิดในการสรุปองค์ความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 อำนวย จันต๊ะมา 2560 บทคัดย่อ
750 การใช้คำถามปลายเปิดส่งเสริมกระบวนการคิดตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยงยุทธ ทองจำรูญ 2560 บทคัดย่อ
751 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับ วิธีการสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2560 บทคัดย่อ
752 การใช้แบบฝึกในการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดรวบยอด เรื่องจำนวนเต็มสำหรับชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกาา 2560 วาสนา บุญศรี 2560 บทคัดย่อ
753 การใช้เรื่องราวในพระคัมภีร์จากสื่อ ICT เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โยสิยาห์ สุตะวงค์ 2560 บทคัดย่อ
754 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนกร อับดุลสลาม 2560 บทคัดย่อ
755 ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E และ เทคนิค Jigsaw ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องส่วนประกอบของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิศมัย ปกป้องไพร 2560 บทคัดย่อ
756 การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลังข้อสอบของTEDETในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐพงษ์ รัตนา 2560 บทคัดย่อ
757 การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบคลังข้อสอบของTEDETในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐพงษ์ รัตนา 2560 บทคัดย่อ
758 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้น โดยใช้ Story map ของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรัญญา สำเภาลอย 2560 บทคัดย่อ
759 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดระดับสูงในในรายวิชาภาษาอังกฤษ2 ชั้น ม.1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2560 บทคัดย่อ
760 นักเรียนขาดทักษะในการชี้บ่งและบอกหน้าที่ส่วนประกอบของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2560 บทคัดย่อ
761 ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนเติมคำศัพท์ Phrasal verbs ในประโยคให้ถูกต้อง โดย ใช้เทคนิค SPA ( Searching Practicing Applying ) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2560 บทคัดย่อ
762 การศึกษาผลของการใช้สื่อการสอน SIMPLE ASTROLABE ในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การกำหนดทิศและการบอกตำแหน่งของดาว สิรินาถ จอมพงษ์ 2560 บทคัดย่อ
763 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2560 อรทัย วัจนะรัตน์ 2560 บทคัดย่อ
764 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเรื่องการไม่ส่งงาน / การบา้น ทวีพันธุ์ ไชยวงศ์แก้ว 2560 บทคัดย่อ
765 การพัฒนาชุดฝึกทักษะจิตรกรรมไทยพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการวาดลายไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อรณัชชา ใหม่ศรี 2560 บทคัดย่อ
766 การแต่งประโยค Past Simple Tense สุมาลัย อัคนิยาน 2560 บทคัดย่อ
767 ตัวแบบกระบวนการเชิงซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์ 2560 บทคัดย่อ
768 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ จากการใช้สื่อการสอน ICT ในทบทวนการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงาน ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2560 บทคัดย่อ
769 โรคอ้วน ทรรศนะ เพ็ชรรัตน์ 2560 บทคัดย่อ
770 ผลของการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ผลสัมฤทธิ์การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ไม่ผ่านการประเมิน เกรียงไกร ทะยานัง 2560 บทคัดย่อ
771 วาทกรรมในชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรกช ไชยวงค์ 2560 บทคัดย่อ
772 ผลการใช้กระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วชิระ ครินชัย 2560 บทคัดย่อ
773 การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังความคิดในการสรุปองค์ความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 อำนวย จันต๊ะมา 2560 บทคัดย่อ
774 การศึกษาผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้ QulCs Model ของนักเรียนชั้น ม.1/1,1/7 และม.1/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สายสุณีย์ จันทร์ตา 2560 บทคัดย่อ
775 การศึกษาผลของการใช้เพลงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องประโยคผสม (compound sentence) ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปาริชาติ อุทยาวลี 2560 บทคัดย่อ
776 การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่บูรณาการ SE Model เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พิศุทธาภา ยุวนิช 2560 บทคัดย่อ
777  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่จัดการการเรียนรู้โดยใช้และไม่ใช้แผนที่ความคิด (mind mapping  กัลยกร สร้อยมะโน 2560 บทคัดย่อ
778 1. ชื่องานวิจัย ผลการใช้สะเตมศึกษา (stem education)เพื่อพัฒนาทักษะการทดลอง ของนักเรียนชั้น ม.5/1-5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  นรากร พิชัย 2560 บทคัดย่อ
779 ผลการใช้เทคนิคการบันทึกข้อมูลด้วยสมุดจดปฏิสัมพันธ์ (Interactive notebook) ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา (ภูเขาไฟ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิตติยา ประวัง 2560 บทคัดย่อ
780 การใช้การสรุปความรู้จากสื่อการสอนออนไลน์(e-learning)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนในวิชาชีววิทยา 2 ระดับชั้นม.5 ปีการศึกษา 2560 จันทร์จิรา กาไชย 2560 บทคัดย่อ
781 การพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วราวุฒิ เชียงบุญ 2560 บทคัดย่อ
782 ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5 นันทกา ปินตาอุ่น 2560 บทคัดย่อ
783 การพัฒนาการจำคำศัพท์ใช้บัตรคำสี ของนักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ 3 ทัศนีย์ เกษรศรี 2560 บทคัดย่อ
784 ผลการใช้แผนการสอนตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อภิสิทธิ์ บุญกลาง 2560 บทคัดย่อ
785 ผลการใช้แผนการสอนตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กีรติกา มาฆะสุข 2560 บทคัดย่อ
786 การจัดการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่บูรณาการ SE Model เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2560 บทคัดย่อ
787 การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทย ตามแนวคิดหมวกหกใบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2560 บทคัดย่อ
788 ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ ในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2560 บทคัดย่อ
789 การใช้กระบวนการเรียนการสอน SE Model เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตน วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2560 บทคัดย่อ
790 อักษรซ่อนไวพจน์: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้วยชุดฝึกคำไวพจน์ ศตวรรษ คำบ้านฝาย 2560 บทคัดย่อ
791 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยการใช้ Graphic Organizers ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กฤตพิภัช แก้วกำเหนิด 2560 บทคัดย่อ
792 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงานโดยใช้การสอนด้วยรูปแบบซิปปา อร่าม บุญธิ 2560 บทคัดย่อ
793 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานคณิตศาสตร์ นุชนาถ กระต่ายทอง 2560 บทคัดย่อ
794  เรื่องการใช้ Application Plickers ในการจัดการชั้นเรียน นัชท์ชา ผ่องศรี 2560 บทคัดย่อ
795 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การสร้างแบบฝึกหัดด้วยโปรแกรมแฟลช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2560 บทคัดย่อ
796 การใช้เทคนิค GAEC เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2560 บทคัดย่อ
797 การใช้เทคนิค GAEC เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2560 บทคัดย่อ
798 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จงรักษ์ ประมูลจักโก 2560 บทคัดย่อ
799 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W1H ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ 1 (Sketch Up) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อนุสรณ์ สุขศรี 2560 บทคัดย่อ
800 การใช้QuiCs Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2560 บทคัดย่อ
801 ผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงสังเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พัชราภรณ์ ภิมุข 2560 บทคัดย่อ
802 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชนของไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มัสลิน สุนทรเนตร 2560 บทคัดย่อ
803 การศึกษารายกรณี เรื่อง นักเรียนที่มีความคับข้องใจและความเครียด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุทธิพร งามเมืองสกุล 2560 บทคัดย่อ
804 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2560 บทคัดย่อ
805 ผลการใช้แผนการสอนตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จักรภพ รุ่งศิริทิพย์ 2560 บทคัดย่อ
806 การพัฒนาความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น (Opinion Paragraph Writing) ด้วยการใช้สื่อ ICT แบบสื่อผสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นนทพัทธ์ เมืองยศ 2560 บทคัดย่อ
807 การพัฒนาความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น (Opinion Paragraph Writing) ด้วยการใช้สื่อ ICT แบบสื่อผสมของนักเรียนชั้นม.6 ชื่นฤดี หาจัตุรัส 2560 บทคัดย่อ
808 การอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยชุดฝึกทักษะ กฤติกา จันทรเกษม 2560 บทคัดย่อ
809 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน กฤติกา จันทรเกษม 2560 บทคัดย่อ
810 การลดการใช้กระดาษในการจัดทำสรุปรายงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี อุไร กาญจนประโชติ 2560 บทคัดย่อ
811 การลดการใช้กระดาษในการทำรายงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี การลดการใช้กระดาษในการจัดทำสรุปรายงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี อุไร กาญจนประโชติ 2560 บทคัดย่อ
812 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปริญดา สากระแส 2559 บทคัดย่อ
813 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริพร ขันแก้ว 2559 บทคัดย่อ
814 การพัฒนาทักษะการสังเกตโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10-1/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธนาลักษณ์ วัดเยื้อง 2559 บทคัดย่อ
815 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ธัญญพัทธ์ วงศ์รัตนธรรม 2559 บทคัดย่อ
816 การพัฒนาทักษะการพับกระดาษโดยใช้สื่อ VDO ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริประภา เพ็ชรคล้าย 2559 บทคัดย่อ
817 การพ้ฒนาความสามารถในการให้เหตผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประไพพิศ ภิระตา 2559 บทคัดย่อ
818 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประไพพิศ ภิระตา 2559 บทคัดย่อ
819 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี นนทมาลย์ 2559 บทคัดย่อ
820 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังอ่านไม่คล่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2559 บทคัดย่อ
821 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังอ่านไม่คล่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2559 บทคัดย่อ
822 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะโดยการใช้แบบฝึกการอ่านตามหลักสัทศาสตร์ นงลักษณ์ ไวว่อง 2559 บทคัดย่อ
823 การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการอ่าน Phonics นงลักษณ์ ไวว่อง 2559 บทคัดย่อ
824 การใช้กิจกรรมSTEMเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2559 บทคัดย่อ
825 การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาการคูณด้วย"กระบวนการ 5 P"ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/12ปีการศึกษา2559 ทองพูน เรือนมูล 2559 บทคัดย่อ
826 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังกราฟิก(Graphic Organizers)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2559 บทคัดย่อ
827 Reason activities เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์เหตุผลในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กัลยา แสงมณีย์ 2559 บทคัดย่อ
828 การใช้วิธีการสอนปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสอยกระดุม โดยใช้สื่อ VDO ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2559 บทคัดย่อ
829 ผลการใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บรรพบุรุษไทย ชั้น ป.3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธนัษฐ์นันท์ วันติยา 2559 บทคัดย่อ
830 การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย สำหรับนักเรียนชั้นป.3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธนัษฐ์นันท์ วันติยา 2559 บทคัดย่อ
831 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย โดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอน ชั้น ประถมศึกษาปีที่3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธนัษฐ์นันท์ วันติยา 2559 บทคัดย่อ
832 การเรียนสะเต็มโดยใช้กระบวนการ 5 STEPS (Lerning STEM by using 5 processes) ชั้นประถมศึกษษปีที่ 3/4 ปพนพัฒน์ ทองคำ 2559 บทคัดย่อ
833 การพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของนักเรียน ด้วยกิจกรรมทางดนตรี วัชพล หาญยอดสุธา 2559 บทคัดย่อ
834 การพัฒนาทักษะการบวกลบเวลาโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2558 นัยรัตน์ สิทธิวางค์กูล 2559 บทคัดย่อ
835 การพัฒนาความสามารถการหาผลลบที่มีตัวตั้งและผลลบไม่เกิน 100 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการลบ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2559 บทคัดย่อ
836 การพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดสังเคราะห์ในรายวิชาคณิตสาสตร์ โดยใช้เทคนิค 5 why สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปรียาดา ใจเสมอ 2559 บทคัดย่อ
837 การพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านโยใช้เทคนิคKWLของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 พัณณ์ชิตา เรืองสุริยะ 2559 บทคัดย่อ
838 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการดันพื้น (Push-up)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2559 บทคัดย่อ
839 ผลการใช้กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาให้เด็กมีสมรรถภาพที่ดีในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี บุญหล้า 2559 บทคัดย่อ
840 การใช้ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อรพรรณ สมตุ้ย 2559 บทคัดย่อ
841 การพัฒนาการเขียนประโยคตามแนวทางการพัฒนาของสมอง ( Brainbased-Learning)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นงนุช สุอังคะ 2559 บทคัดย่อ
842 การพัฒนาทักษะในการอ่านโดยใช้แบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 5 คน จรัญญา สมสงวน 2559 บทคัดย่อ
843 การใช้แบบฝึกทักษะการคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องสิทธิเด็ก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2559 บทคัดย่อ
844 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเทคนิค 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2559 บทคัดย่อ
845 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเทคนิค 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2559 บทคัดย่อ
846 การใช้กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกในงานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2559 บทคัดย่อ
847 การสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้เกมเบ็ดเตล็ดเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิ่งอ้อมหลัก ในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2559 บทคัดย่อ
848 ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เรื่อง พืชผู้ผลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการไปทัศนศึกษา (Fild Trip) วรัชยา ลำนวล 2559 บทคัดย่อ
849 การศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กโทรนิกส์ เรื่อง ระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้น ป.3 เพื่อพัฒนาทักษะการสรุปความคิดรวบยอด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  อรวรรณ ด้วงฟู 2559 บทคัดย่อ
850 การใช้แบบฝึก Pictures Cards ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เรื่องทรัพยากระรรมชาติ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วรัชยา ลำนวล 2559 บทคัดย่อ
851 การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชพล หาญยอดสุธา 2559 บทคัดย่อ
852 การสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้ผังความคิดแบบ Concept Map เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2559 บทคัดย่อ
853 การใช้แบบฝึกทักษะการคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องสิทธิเด็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2559 บทคัดย่อ
854 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาท่านาฏศิลป์ไทยโดยใช้เกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอย่างถาวรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2559 บทคัดย่อ
855 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิดmagic colorของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยส์แยลส์วิทยาลัย ปริญดา สากระแส 2559 บทคัดย่อ
856 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบ PREDICT OBSERVE EXPLAIN (POE) สาวิตรี แก้วใจมา 2559 บทคัดย่อ
857 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักฐานทางฐานประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อนันต์ วงศ์ศรีใส 2559 บทคัดย่อ
858 การใช้บัตรคู่บัดดี้เพื่อส่งเสริมความมีวินัยในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 รายวิชา งานบ้าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ธนวัฒน์ โสภี 2559 บทคัดย่อ
859 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขวัญวรา วงค์คำ 2559 บทคัดย่อ
860 การสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้บทฝึกเปียโนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนขั้นพื้นฐานในการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พลพลัฏฐ์ ธนวงศ์สรธัญ 2559 บทคัดย่อ
861 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแบบร่วมมือร่วมพลัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2559 บทคัดย่อ
862 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash Cs6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชัชชญา กันทาผาม 2559 บทคัดย่อ
863 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด โดยการใช้ทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่4/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2559 บทคัดย่อ
864 การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะการระบายสี โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย..... ณัฐดนัย วงศ์คำ 2559 บทคัดย่อ
865 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องหน้าที่ของชาวพุทธด้วยการสอนแบบBBL. ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วัฒนา สุเทนะ 2559 บทคัดย่อ
866 การสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อวิดิท้ศน์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้นนาฏศิลป์ เพลงรำเถิดเทิงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2559 บทคัดย่อ
867 การสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์เพลงรำเถิดเทิง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2559 บทคัดย่อ
868 การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านควบคู่กับแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า 2559 บทคัดย่อ
869 ประสิทธิภาพของสื่อเรื่อง อาชีพในชุมชน สุรพล คุณยศยิ่ง 2559 บทคัดย่อ
870 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง Question Words เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2559 บทคัดย่อ
871 ประสิทธิภาพของสื่อเรื่องอาชีพในชุมชน  สุรพล คุณยศยิ่ง 2559 บทคัดย่อ
872 การศึกษาผลการใช้ผังความคิด เรื่อง Photosysthesis เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภภัค กันหาประกอบ 2559 บทคัดย่อ
873 การพัฒนาทักษะการคิด Number sense ด้านความสมเหตุสมผลของคำตอบในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิทักษ์ ปินใจ 2559 บทคัดย่อ
874 การใช้รูปแบบการนำเสนองานโดยใช้ขั้นตอนของ SE Model SE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการนำเสนองาน เรื่องวงกลม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สุรีรัตน์ อุไรวร 2559 บทคัดย่อ
875 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรวรรณ เตชะโสด 2559 บทคัดย่อ
876 ผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Students stage เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธันยพร ทวีชัย 2559 บทคัดย่อ
877 ผลการใช้การประเมินผลแบบเฉียบพลันเพื่อการเรียนรู้(Assessment Learning) ระหว่างการทำกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2559 บทคัดย่อ
878 เรื่อง ผลการการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจ.เชียงใหม่ เพ็ญประภา ชาติกานนท์ 2559 บทคัดย่อ
879 ผลของการใช้แผนที่ความคิด เรื่อง พลังงานกล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เกรียงไกร ทะยานัง 2559 บทคัดย่อ
880 ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ และแบบแผนผังความคิดในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิศมัย ปกป้องไพร 2559 บทคัดย่อ
881 ผลของการใช้แบบฝึกหัดในการคำนวณหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2559 บทคัดย่อ
882 การใช้สื่อวีดีโอเรื่อง “ความเป็นมาของวันคริสตมาส-การบังเกิดของพระเยซูคริสต์” เป็นนวัตกรรมการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การุณ คำลาพิช 2559 บทคัดย่อ
883 ใช้สื่อวีดีทัศน์ช่วยสอน เพื่อวัดระดับทักษะวอลเลย์บอลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อุปถัมภ์ สุขา 2559 บทคัดย่อ
884 การกลั่นแกล้งในชั้นเรียน ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ (The Effects of Bullying in the Classroom towards learning) กรกช ไชยวงค์ 2559 บทคัดย่อ
885 การศึกษาผลการใช้เทคนิค Reading for topic , main idea and supporting ideas เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2559 บทคัดย่อ
886 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสื่อความ ประกอบสื่อโฆษณา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2559 บทคัดย่อ
887 วิธีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการใช้เพลงเพื่อพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย The Use of Songs to Increase English Vocabulary to the Seven Grade Students  เอสรา มีบทสม 2559 บทคัดย่อ
888 การศึกษาผลการใช้กระบวนการ STEM ในการพัฒนาเจตคติต่อวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2559 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2559 บทคัดย่อ
889 การศึกษาผลการใช้ Writing guidelineและThink pair share เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นปีที่ ม.2 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย วรัญญา สำเภาลอย 2559 บทคัดย่อ
890 ศึกษาผลการใช้เทคนิค Words Practice and structures เพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งประโยค Comparison of adjectives ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุมาลัย อัคนิยาน 2559 บทคัดย่อ
891 การพัฒนาสื่อการสอน Wire Resistance Model ในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่องความต้านทานไฟฟ้าของลวดตัวนำ สิรินาถ จอมพงษ์ 2559 บทคัดย่อ
892 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาล้านนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชา ภาษาล้านนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิราพร ตันเต 2559 บทคัดย่อ
893 งานวิจัย การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2559 บทคัดย่อ
894 สุขภาพดีไร้โรคอ้วนลงพุง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ทรรศนะ เพ็ชรรัตน์ 2559 บทคัดย่อ
895 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน โดยกระบวนการ PAOR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในวิชาภาษาไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 สุริยา ลาวัลย์ 2559 บทคัดย่อ
896 “เจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองในด้านวินัยในห้องเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย” ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ 2559 บทคัดย่อ
897 “เจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองในด้านวินัยในห้องเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย” ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ 2559 บทคัดย่อ
898 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้บทสนทนาในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หทัยนันทน์ แก้วโชติ 2559 บทคัดย่อ
899 ศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ CDCเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องปีทากอรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/7 สมหมาย สุวิกาโล 2559 บทคัดย่อ
900 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ จำนวน 5 ชุด สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปิยะรัตน์ ใจตา 2559 บทคัดย่อ
901 ผลการใช้กลยุทธ์การสอนแบบ Q-M-S ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2559 บทคัดย่อ
902 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในการใช้บทเรียนร่วมกัน ( Lesson Study) ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ชั้น ม. 2 ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2559 บทคัดย่อ
903 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบกลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฏีขยายความคิด รายวิชา ส 22103 ( ทวีปแอฟริกา ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 อำนวย จันต๊ะมา 2559 บทคัดย่อ
904 ผลการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิชาคอมพิวเตอร์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชลีพร พุฒจิรวัฒ 2559 บทคัดย่อ
905 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการวิ่งผลัดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่1 ปีการศึกษา 2559 นิรุตย์ ฟูเทพ 2559 บทคัดย่อ
906 ผลการใช้วิดีทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการทดลองเรื่อง การย่อยแป้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ 2559 บทคัดย่อ
907 ผลการศึกษาความสามารถด้านกระบวนการ STEM ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ โดยใช้ขั้นตอนของกิจกรรม STEM ของนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน STEM ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ขัติยา ปิยะรังษี 2559 บทคัดย่อ
908 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จรุงใจ วุฒิสรรพ์ 2559 บทคัดย่อ
909 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาล้านนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชา ภาษาล้านนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุวิมล ผะสม 2559 บทคัดย่อ
910 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรณภัสส์ พิทักษ์ศักดากร 2559 บทคัดย่อ
911 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พงค์เทพ นันตาบุญ 2559 บทคัดย่อ
912 การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกฝนต่อเนื่องเรื่องการแก้สมการกำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐพงษ์ รัตนา 2559 บทคัดย่อ
913 เปรียบเทียบการใช้หลักการพัฒนา 7 อุปนิสัย( 7 Habits ) ในการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในวิชาภาษาจีนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2559 บทคัดย่อ
914 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการทำงานกลุ่มร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CL (Cooperative Learning) ธนกร อับดุลสลาม 2559 บทคัดย่อ
915 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษา C# ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์ 2559 บทคัดย่อ
916 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเลี้ยงปลาสวยงามโดยใช้หลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ทศพล อุระแสง 2559 บทคัดย่อ
917 ผลการจัดการเรียนรู้ให้สอนคิดแบบ Computational Thinking ของนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2559 บทคัดย่อ
918 การพัฒนา Web base learning เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานเรื่องจำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นัชท์ชา ผ่องศรี 2559 บทคัดย่อ
919 ผลการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การหาจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิตติยา ประวัง 2559 บทคัดย่อ
920 การใช้ SE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2559 บทคัดย่อ
921 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PGTST เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นนทพร นาคพิน 2559 บทคัดย่อ
922 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PGTST เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จารุวรรณ คันธวงค์ 2559 บทคัดย่อ
923 การพัฒนา Web base learning เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานเรื่องจำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เกศรา คิดอ่าน 2559 บทคัดย่อ
924 การพัฒนา Web base learning เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานเรื่องจำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย 2559 บทคัดย่อ
925 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PGTST เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นุชนาถ กระต่ายทอง 2559 บทคัดย่อ
926 การเสริฟลูก สุรพงษ์ เชิงอักษร 2559 บทคัดย่อ
927 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน 5W 1H ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พัชราภรณ์ ภิมุข 2559 บทคัดย่อ
928 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน 5W1H ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พัชราภรณ์ ภิมุข 2559 บทคัดย่อ
929 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มัสลิน สุนทรเนตร 2559 บทคัดย่อ
930 การใช้เทคนิค6THเพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2559 บทคัดย่อ
931 การพัฒนาทักษะและกระบวนความคิดระดับสูง (HOT) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน วิชาอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะการตั้งคำถามตามการเรียนการสอนที่ยึดหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ธมนวรรณ ชัยวรรณ์ 2559 บทคัดย่อ
932 การพัฒนาทักษะการเล่นลูกวอลเลย์บอลด้วยสองมือบน (การเซต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปรัชญ์ จารุจินดา 2559 บทคัดย่อ
933 การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยการใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง (SE model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แคทรียา ประเสริฐสิทธิ์ 2559 บทคัดย่อ
934 การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยการใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง (SE model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กฤติกา จันทรเกษม 2559 บทคัดย่อ
935 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในการพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปาริชาติ อุทยาวลี 2559 บทคัดย่อ
936 การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ โดยการใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง (SE model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชื่นฤดี หาจัตุรัส 2559 บทคัดย่อ
937 การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2559 บทคัดย่อ
938 ผลการใช้ทฤษฎีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อด (MIA) ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาเยอรมันของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2559 บทคัดย่อ
939 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการคิดแบบ หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สำคัญของโลกในคริสตวรรษที่ 21 อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2559 บทคัดย่อ
940 ผลของเทคนิคการสอนแบบTIME เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559  กัลยกร สร้อยมะโน 2559 บทคัดย่อ
941 การเรียนการสอนโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทักษะการตีลูกหน้ามือ กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อนุสรณ์ วีระพงษ์ 2559 บทคัดย่อ
942 ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบกลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทรงพล ดวงจิตร์ 2559 บทคัดย่อ
943 ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบกลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปภัสรา ฟักมงคล 2559 บทคัดย่อ
944 การใช้ MPIE(M-PIE) Model เพื่อส่งเสริมเจตคติและทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง โปสเตอร์ P.R.C. Spirits/P.R.C. Characters ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชุลีพร แก่นวงค์ 2559 บทคัดย่อ
945 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อนุสรณ์ สุขศรี 2559 บทคัดย่อ
946 แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ในการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้น ม.5/1-5/5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  นรากร พิชัย 2559 บทคัดย่อ
947 การสอนด้วยเทคนิค TGT ของนักเรียนระดับชั้น ม.4/1เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนสอนด้วยเทคนิค TGT ของนักเรียนระดับชั้น ม.4/1  อร่าม บุญธิ 2559 บทคัดย่อ
948 การสอนด้วยเทคนิค TGT ของนักเรียนระดับชั้น ม.4/1เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนสอนด้วยเทคนิค TGT ของนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 อร่าม บุญธิ 2559 บทคัดย่อ
949 การพัฒนา Web base learning เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องจำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นัชท์ชา ผ่องศรี 2559 บทคัดย่อ
950 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านโปรแกรม Office 365 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2559 บทคัดย่อ
951 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในการพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความ (Making an Inference) ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 นนทพัทธ์ เมืองยศ 2559 บทคัดย่อ
952 การใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล (CIPPA Model) เพื่อการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ด้านอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพีพรรณ จักร์สาน 2559 บทคัดย่อ
953 การศึกษาผลของการใช้ Project - based Learning ที่มีการบูรณาการ SE Model เพื่อพัฒนาสมรรถนะในระดับสากล ให้แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา PRC  พิศุทธาภา ยุวนิช 2559 บทคัดย่อ
954 การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบกลับด้าน ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิศุทธาภา ยุวนิช 2559 บทคัดย่อ
955 การใช้ผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อนในวิชาชีววิทยา 2 ระดับชั้นม.5 ปีการศึกษา 2559 ต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในวิชาชีววิทยา  จันทร์จิรา กาไชย 2559 บทคัดย่อ
956 การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนกลับด้านด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2559 บทคัดย่อ
957  การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วราวุฒิ เชียงบุญ 2559 บทคัดย่อ
958 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/3 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้วิธีปฏิบัติการทดลอง  ธีรพล หอประสงค์ 2559 บทคัดย่อ
959 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในการพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความ (Making an Inference) ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 หทัยทิพย์ แสงมีอานุภาพ 2559 บทคัดย่อ
960 การจัดการเรียนรู้แบบการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายของนักเรียนในวิชาภาษาไทย  ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ 2559 บทคัดย่อ
961 การพัฒนาทักษะและกระบวนความคิดระดับสูง (HOT) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน วิชาอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ทักษะการตั้งคำถามตามการเรียนการสอนที่ยึดหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2559 บทคัดย่อ
962 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพค และทฤษฎีขยายความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการสอบ Pre-onet เคมี ของนักเรียน ชั้น ม.6/1 - ม. 6/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2559 บทคัดย่อ
963 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดการสะกดคำภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศตวรรษ คำบ้านฝาย 2559 บทคัดย่อ
964 กิจกรรมRSTเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เดชา ตาคำ 2559 บทคัดย่อ
965 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  นันทกา ปินตาอุ่น 2559 บทคัดย่อ
966 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุไร กาญจนประโชติ 2559 บทคัดย่อ
967 ผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สกุลศักดิ์ สุขใส 2558 บทคัดย่อ
968 ผลผลการพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยการใช้อักษรชวน คิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล 3/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยปี การศึกษา 2558 ชัชชญา วงค์ษาสุข 2558 บทคัดย่อ
969 ผลการใช้พาสปอร์ตเด็กดีในการพัฒนาความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนอนุบา3/4 วรัลชญาน์ นนทชัยโชติรัตน์ 2558 บทคัดย่อ
970 ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เกมรูปทรงหรรษาพาสนุก สำหรับเด็กปฐมวัย ฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ 2558 บทคัดย่อ
971 ศึกษาผลการใช้ กล่องกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรอคอย สำหรับเด็กออทิสติก ชั้นอนุบาล 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปัทมาพร ปุณญาฉัตร 2558 บทคัดย่อ
972 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้เกมภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/11โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 เกวลี สุวรรณชะตัน 2558 บทคัดย่อ
973 ผลการประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรภี วงค์ไพบูลย์ 2558 บทคัดย่อ
974 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยการใช้ 6 กิจกรรมกระตุ้นแนวคิด เสริมสร้างปัญญา สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 กัฑทรี มนน้อย 2558 บทคัดย่อ
975 การใช้เกมการศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของเด็กปฐมวัย อำพร ปรีเปรม 2558 บทคัดย่อ
976 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน อนันต์ วงศ์ศรีใส 2558 บทคัดย่อ
977 การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ความขัดแย้งในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2558 บทคัดย่อ
978 การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทวี โถเงิน 2558 บทคัดย่อ
979 ผลการพัฒนา สื่อการเรียนรู้(ต่อเนื่อง) รายวิชาคริสตจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 การุณ คำลาพิช 2558 บทคัดย่อ
980 ผลการพัฒนา สื่อการเรียนรู้(ต่อเนื่อง) รายวิชาคริสตจริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 การุณ คำลาพิช 2558 บทคัดย่อ
981 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่รูปเรขาคณิต โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิราพร แก้วแก้ว 2558 บทคัดย่อ
982 รูปแบบการสอน 4 ขั้นตอน ในการพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรรณกุล อินทวงค์ 2558 บทคัดย่อ
983 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน ขุมสมบัติการคิดทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2558 บทคัดย่อ
984  มธุรส วัฒโนกูล 2558 บทคัดย่อ
985 ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน วันและเดือนในภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อรุณี บุญสูง 2558 บทคัดย่อ
986 ผลการพัฒนาทักษะการคิดในการเลือกบริโภคอาหารโดยการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2558 บทคัดย่อ
987 การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปแผนภาพความคิดจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้แผนภาพแบบเวนน์ (Venn diagram) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/1 สุชาดา คำตื้อ 2558 บทคัดย่อ
988 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สุภภัค กันหาประกอบ 2558 บทคัดย่อ
989 ผลของการใช้ทักษะการเรียน แบบตามล่าหาแหล่งความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2558 บทคัดย่อ
990 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเนื้อหาภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิค K W L PLUS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขวัญวรา วงค์คำ 2558 บทคัดย่อ
991 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินนดูอารบิกในวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้น ป.3/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปรียาดา ใจเสมอ 2558 บทคัดย่อ
992 วิจัย พัฒนา 3 ขั้นตอนกับสื่อICT เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรศิลป์ บุญปราบ 2558 บทคัดย่อ
993 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องตามแนว PISA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2558 บทคัดย่อ
994 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2558 บทคัดย่อ
995 ผลการพัฒนาการแปลความหมายสัญลักษณ์ของแผนที่เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2558 บทคัดย่อ
996 ผลการพัฒนาการแปลความหมายสัญลักษณ์ของแผนที่เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2558 บทคัดย่อ
997 ผลการพัฒนาการแปลความหมายสัญลักษณ์ของแผนที่เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2558 บทคัดย่อ
998 ผลการใช้หลักการตั้งเวลาของ 10 เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อพัฒนาวินัยการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของกลุ่มนักเรียน ป.6/3 โรงเรียนปรินส์-รอยแยลส์วิทยาลัย 2558 สนธยา สารสมุทร 2558 บทคัดย่อ
999 การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันโดยใช้รูปแบบการนำเสนองาน SE Model ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด มณีขัติ 2558 บทคัดย่อ
1000 การใช้รูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง SE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการนำเสนองาน เรื่องปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2558 บทคัดย่อ
1001 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Concept Map เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินในท้องถิ่น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนาลักษณ์ วัดเยื้อง 2558 บทคัดย่อ
1002 พัฒนาการคิดหัวข้อโครงงาน โดยใช้กิจกรรม 3 ขั้นตอนและสื่อICT ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรศิลป์ บุญปราบ 2558 บทคัดย่อ
1003 การสำรวจความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย. จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 2558 บทคัดย่อ
1004  พรศิลป์ บุญปราบ 2558 บทคัดย่อ
1005 พัฒนาการคิดหัวข้อโครงงาน โดยใช้กิจกรรม 3 ขั้นตอนและสื่อ ICT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรศิลป์ บุญปราบ 2558 บทคัดย่อ
1006 การใช้ การใช้ SE Model กับการทำโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการทำงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พรรณี ตั้งใจดี 2558 บทคัดย่อ
1007 การพัฒนาทักษะการระบายสี Oil Pastel ด้วยเทคนิคการระบายสี 5 เทคนิคของนักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งรวี วงศ์ษา 2558 บทคัดย่อ
1008 การพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้รูปแบบ SE MODEL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2558 บทคัดย่อ
1009 ชุดฝึกทักษะการจำแนกของเล่น ของใช้ตามสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อรัญญา อินทรชัย 2558 บทคัดย่อ
1010 รายงานผลการใช้ประสบการณ์ตรงที่มีจุดหมาย(perposeful Experience)ในการพัฒนาทักษะการสร้างโจทย์และการหาคำตอบ ทองพูน เรือนมูล 2558 บทคัดย่อ
1011 การพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด โดยใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศิริประภา เพ็ชรคล้าย 2558 บทคัดย่อ
1012 การพัฒนาทักษะการบวกโดยใช้เทคนิคการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100 วีณา พญาพรหม 2558 บทคัดย่อ
1013 การพัมนาทักษะการบวกโดยใช้เทคนิคการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100 วีณา พญาพรหม 2558 บทคัดย่อ
1014 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน วีณา พญาพรหม 2558 บทคัดย่อ
1015 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว และความเร็วที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการวิ่งเก็บของ และทักษะการวิ่ง 50 เมตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2558 บทคัดย่อ
1016  การศึกษาการใช้เพลงสร้างความตื่นตัวในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2558 บทคัดย่อ
1017 การพัฒนาพฤติกรรม การกล้าแสดงออก โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนชั้น ป.3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุญทิวา จิระอรุณ 2558 บทคัดย่อ
1018 ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้เพลงสร้างความตื่นตัวในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้เพลงสร้างความตื่นตัวในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 การศึกษาการใช้เพลงสร้างความตื่นตัวในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4  สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2558 บทคัดย่อ
1019 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำทีมีตัวสะกด โดยใช้กระบวนการอ่าน 5 ขั้นตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2558 บทคัดย่อ
1020 การพัฒนาทักษะการร่ายรำตามนาฏยศัพท์ และภาษาท่า ที่ใช้แสดงนาฏศิลป์ไทยโดยใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2558 บทคัดย่อ
1021 การใช้สื่อผสมที่ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เพื่อพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2558 บทคัดย่อ
1022 ผลการใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาการเล่นukuleleของนักเรียนชั้นเรียนเสริมตอนเย็น เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2558 บทคัดย่อ
1023 การใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบ Flipped Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดนัย ชำนาญ 2558 บทคัดย่อ
1024 ผลการพัฒนาการนำเสนองานของนักเรียน โดยใช้กิจกรรม 5 ขั้นตอนตาม รูปแบบ SE Model ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สินีนาถ ไชยทิพย์ 2558 บทคัดย่อ
1025 ผลการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดกับแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มธุรส วัฒโนกูล 2558 บทคัดย่อ
1026 การใช้บัตรรักเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 รายวิชา งานบ้าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนวัฒน์ โสภี 2558 บทคัดย่อ
1027 การพัฒนาทักษะการนำเสนองานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ SE Model เรื่อง...การสร้างโมเดลจำลองเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิริพร ขันแก้ว 2558 บทคัดย่อ
1028 รูปแบบการสอน 4 ขั้นตอน ในการพัฒนาความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรรณกุล อินทวงค์ 2558 บทคัดย่อ
1029 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่รูปเรขาคณิต โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จิราพร แก้วแก้ว 2558 บทคัดย่อ
1030 การใช้รูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง SE MODEL เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ สมเกตุ 2558 บทคัดย่อ
1031 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้กระบวนการการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) จุฬัญญ์ญา ธรรมปัญญา 2558 บทคัดย่อ
1032 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การบวก ลบ คูณ ทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องการบวก ลบ คูณ ทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย สมเกียรติ แปงคำ 2558 บทคัดย่อ
1033 การใช้รูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง SE Model เพื่อส่งเสริมทักษะการนำเสนองาน เรื่องปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2558 บทคัดย่อ
1034 การใช้รูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง SE Model เรื่องบันทึกรายรับ รายจ่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมสมัย ญาติฝูง 2558 บทคัดย่อ
1035 การใช้รูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน STEM เรื่อง การถนอมอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กันยารัตน์ แสนเขียววงศ์ 2558 บทคัดย่อ
1036 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค่าคงทีของวงกลม โดยใช้รูปแบบ RIM ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2558 บทคัดย่อ
1037 ผลการใช้แบบฝึกการอ่านคำ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2558 บทคัดย่อ
1038 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติเรื่องนาฏยศัพท์โดยนำ Graphic Organizer มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2558 บทคัดย่อ
1039 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สุภภัค กันหาประกอบ 2558 บทคัดย่อ
1040 การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้ใบกิจกรรม SE-model 5 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สินีนาถ ไชยทิพย์ 2558 บทคัดย่อ
1041 การใช้กิจกรรม My Buddy ในการพัฒนาลักษณะนิสัยในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2558 บทคัดย่อ
1042 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  อรวรรณ เตชะโสด 2558 บทคัดย่อ
1043 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาวิตรี แก้วใจมา 2558 บทคัดย่อ
1044 การสอนอ่านแบบ PISA.เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน มยุเรศ มณีนิล 2558 บทคัดย่อ
1045 ผลการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดกับแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มธุรส วัฒโนกูล 2558 บทคัดย่อ
1046 การใช้ทักษะการเรียนตามล่าหาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2558 บทคัดย่อ
1047 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องตามแนวPISA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2558 บทคัดย่อ
1048 การใช้สื่อภาพยนต์เรื่องความสุขของมาลีเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่ออาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุรพล คุณยศยิ่ง 2558 บทคัดย่อ
1049 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้นิทานต้นแบบบูรณาการกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ธันยพร ทวีชัย 2558 บทคัดย่อ
1050 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณเศษส่วน ด้วยแบบฝึกการคูณเศษส่วน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2558 บทคัดย่อ
1051 กิจกรรมกลุ่มเพื่อยกระดับการเรียนภาษาจีน จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2558 บทคัดย่อ
1052 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดยใช้นิทาน นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2558 บทคัดย่อ
1053 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จันธิภา กิติกูล 2558 บทคัดย่อ
1054 การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะการเขียนโครงสร้างรูปทรง โดยใช้แบบประเมินผลงานและชุดแบบฝึกทักษะการเขียนโครงสร้างรูปทรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณัฐดนัย วงศ์คำ 2558 บทคัดย่อ
1055 การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการวาดภาพด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการวาดภาพขั้นพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชัชชญา กันทาผาม 2558 บทคัดย่อ
1056 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Sufficiency Economy โดยใช้กระบวนการแบบ Lesson Study ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2558 บทคัดย่อ
1057 การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน กรรณิการ์ มโนวงค์ 2558 บทคัดย่อ
1058 การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปแผนภาพความคิดจากเรื่องที่อ่าน โดยใช้แผนภาพแบบเวนน์ (Venn diagram) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/1 สุชาดา คำตื้อ 2558 บทคัดย่อ
1059 การใช้ผังความคิดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2558 บทคัดย่อ
1060 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 สายสุณีย์ จันทร์ตา 2558 บทคัดย่อ
1061 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนเรื่องคำทั้ง 7 ชนิด ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรินทร์ หินหนุน 2558 บทคัดย่อ
1062 การพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ รำวงมาตรฐานเพลงดอกไม้ของชาติ โดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบวีดีทัศน์ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  อรทัย วัจนะรัตน์ 2558 บทคัดย่อ
1063 ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ ในการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนภาพสามมิติ ของนักเรียนชั้น ม.2/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ปรเมศวร์ โตศิลากุล 2558 บทคัดย่อ
1064 การใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วชิระ ครินชัย 2558 บทคัดย่อ
1065 เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือทำการบ้าน ดูโทรทัศน์ เล่นเกม และช่วยงานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จรุงใจ วุฒิสรรพ์ 2558 บทคัดย่อ
1066 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by doing) ในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ,3/5 ,3/8 และ 3/10 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยาวธิดา เพชรทอง 2558 บทคัดย่อ
1067 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัย 2558 บทคัดย่อ
1068 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2558 บทคัดย่อ
1069 ศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบ S-T-R เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง Flowchart วิชาคอมพิวเตอร์6 ของนักเรียนชั้น ม.3/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปิยเปรมกมล วันติยา 2558 บทคัดย่อ
1070 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ สุวิมล ผะสม 2558 บทคัดย่อ
1071 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Green Gang ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรนิภา กลิ่นนวม 2558 บทคัดย่อ
1072 ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ทัศนธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 อรณัชชา ใหม่ศรี 2558 บทคัดย่อ
1073 การศึกษาผลการใช้กระบวนการของโพลยา แก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐพงษ์ รัตนา 2558 บทคัดย่อ
1074 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Learning by doing) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการต่อหลอดไฟและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สิรินาถ จอมพงษ์ 2558 บทคัดย่อ
1075 ผลการใช้วีดีทัศน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การย่อยแป้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขัติยา ปิยะรังษี 2558 บทคัดย่อ
1076 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง การโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เทคนิค TGT พิศมัย ปกป้องไพร 2558 บทคัดย่อ
1077 การแก้ปัญหาวิธีในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะทำงานรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : กรณีศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2/4 และ 2/7 รัฐเขต นิลรัตนบรรพต 2558 บทคัดย่อ
1078 การใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ (initiative questions) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ อธิพงศ์ เอี่ยมละออ 2558 บทคัดย่อ
1079 การพัฒนาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความสนใจต่อการเรียนการสอนแบบบรรยายในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2558 บทคัดย่อ
1080 เทคนิกการใช้กลุ่มสัมพันธ์โดยเพื่อนช่วยเพื่อนในวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นม.2 ทวีพันธุ์ ไชยวงศ์แก้ว 2558 บทคัดย่อ
1081 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ ธนกร อับดุลสลาม 2558 บทคัดย่อ
1082 การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัจฉรี หมื่นใจ 2558 บทคัดย่อ
1083 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาล้านนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิชาภาษาล้านนา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2558 บทคัดย่อ
1084 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฎีขยายความคิดในรายวิชา คอมพิวเตอร์หลัก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์ 2558 บทคัดย่อ
1085 การเพิ่มประสิทธิภาพการออกสตาร์ทกรีฑา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอลแยลส์วิทยาลัย นิรุตย์ ฟูเทพ 2558 บทคัดย่อ
1086 โรคอ้วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ทรรศนะ เพ็ชรรัตน์ 2558 บทคัดย่อ
1087 การใช้สื่อวีดีโอเพลงจีนเป็นนวัตกรรมการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2558 บทคัดย่อ
1088 รายงานการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการแก้สมการ สมหมาย สุวิกาโล 2558 บทคัดย่อ
1089 การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัจฉรี หมื่นใจ 2558 บทคัดย่อ
1090 การพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนอักขระล้านนาขั้นสูงโดยการใช้กระบวนการ ADDIE ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 สุริยา ลาวัลย์ 2558 บทคัดย่อ
1091 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เกรียงไกร ทะยานัง 2558 บทคัดย่อ
1092 การแก้ปัญหาทักษะการเดาะบังคับลูกวอลเลย์บอลมือเดียว ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาความสำพันธ์ของกล้ามเนื้อกับระบบประสาท บุคลิกภาพ ด้วยวิธีการฝึกทำซ้ำๆ ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 (วอลเล่ย์บอล) อุปถัมภ์ สุขา 2558 บทคัดย่อ
1093 การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้น โดยใช้ Story map ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรัญญา สำเภาลอย 2558 บทคัดย่อ
1094 การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้น โดยใช้ Story map ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรัญญา สำเภาลอย 2558 บทคัดย่อ
1095 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับผลการเรียน ต่างกัน สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2558 บทคัดย่อ
1096 การใช้คำถามหลักคิดพอเพียง ในวิชางานเกษตร (การเลี้ยงปลาสวยงาม) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทศพล อุระแสง 2558 บทคัดย่อ
1097 ศึกษาผลการใช้เทคนิค Memory Words and structures เพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งประโยคPresent tense และ Present continuous tenseของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุมาลัย อัคนิยาน 2558 บทคัดย่อ
1098 การศึกษาผลการใช้โปรแกรมไลน์(Line Application)ติดตามการส่งงานวิชาภาษาจีนจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Fa Cheng Liang 2558 บทคัดย่อ
1099 การศึกษาผลการใช้เทคนิค From reading to writing a paragraph เพื่อพัฒนา ความสามารถในการเขียน paragraph ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2558 บทคัดย่อ
1100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกลุ่ม จัสมิน วรรณา 2558 บทคัดย่อ
1101 เจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองในด้านวินัยในห้องเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ 2558 บทคัดย่อ
1102 การใช้หลักการเสริมแรงทางบวกเพื่อปรับพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/1 จำนวน 15 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ เพ็ญประภา ชาติกานนท์ 2558 บทคัดย่อ
1103 ศึกษาการใช้เทคนิคการสอนคิดแบบมีวิจารณญานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นันทพร จุลพันธ์ 2558 บทคัดย่อ
1104 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิราพร ตันเต 2558 บทคัดย่อ
1105 การศึกษาการใช้การแสดงบทบาทสมมติ ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ การเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ 2558 บทคัดย่อ
1106  ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ 2558 บทคัดย่อ
1107 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จริยา มะศักดิ์ 2558 บทคัดย่อ
1108 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาณาจักรธนบุรี ด้วยวิธี การสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับวิธีการสอบ เมื่อจบหน่วยการเรียน พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2558 บทคัดย่อ
1109 การใช้การเรียนรู้แบบActive leaning เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิดของ เสาวนีย์ อินทรพล 2558 บทคัดย่อ
1110 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฏีขยายความคึิดในรายวิชา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำนวย จันต๊ะมา 2558 บทคัดย่อ
1111 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้านตามกรอบแนวคิดทีแพคและทฤษฏีขยายความคึิดในรายวิชา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำนวย จันต๊ะมา 2558 บทคัดย่อ
1112 การใช้เว็บไซต์ Classdojo.com เพื่อการจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก และพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรอุมา แจ่มวิญญู 2558 บทคัดย่อ
1113  การใช้ SE Model พัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น ม.4/1-4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นรากร พิชัย 2558 บทคัดย่อ
1114 ผลของmind map กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  กัลยกร สร้อยมะโน 2558 บทคัดย่อ
1115 การให้คำปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence (EQ) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จงรักษ์ ประมูลจักโก 2558 บทคัดย่อ
1116 เทคนิคการใช้คำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชื่นฤดี หาจัตุรัส 2558 บทคัดย่อ
1117 การพัฒนาการพูดนำเสนอและความเชื่อมั่นในตนเองโดยการเรียนแบบเน้นภาระงาน นนทพัทธ์ เมืองยศ 2558 บทคัดย่อ
1118 การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิชามญชุ์ เพ่งพิศ 2558 บทคัดย่อ
1119  การใช้เกมเสริมสร้างความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนีย์ เกษรศรี 2558 บทคัดย่อ
1120 ผลการใช้แบบทดสอบวัดระดับมาตรฐานทางภาษาเยอรมัน Fit in Deutsch II (A2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาภาษาเยอรมันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2558 บทคัดย่อ
1121 การใช้หนังสือเล่มเล็กเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสายศิลป-ภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กฤติกา จันทรเกษม 2558 บทคัดย่อ
1122 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 3C ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2558 บทคัดย่อ
1123 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล 2558 บทคัดย่อ
1124 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย 2558 บทคัดย่อ
1125 การใช้กระบวนจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3,4/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอลแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพล ดวงจิตร์ 2558 บทคัดย่อ
1126 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ คู่คิดคู่สร้าง (Think Pair Share) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัยธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยล์วิทยาลัย จารุวรรณ คันธวงค์ 2558 บทคัดย่อ
1127 การใช้กิจกรรมกลุ่มในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกศรา คิดอ่าน 2558 บทคัดย่อ
1128 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปภัสรา ฟักมงคล 2558 บทคัดย่อ
1129 การใช้กลยุทธ์การสอนคิดแบบอนาคตเพื่อพัฒนาทัศนคติในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องลำดับ อนุกรมและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของของมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นัชท์ชา ผ่องศรี 2558 บทคัดย่อ
1130 การพัฒนาผลการเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม ( Group Investigation Model ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย นุชนาถ กระต่ายทอง 2558 บทคัดย่อ
1131 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มัสลิน สุนทรเนตร 2558 บทคัดย่อ
1132 การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2558 บทคัดย่อ
1133 การใช้เทคนิค G2CEM เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2558 บทคัดย่อ
1134 ผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พัชราภรณ์ ภิมุข 2558 บทคัดย่อ
1135 การพัฒนาคำศัพท์โดยใช้แบบฝึกการหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิค GSD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฐิตญา เตชกิจเวช 2558 บทคัดย่อ
1136 การบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งประดิษฐ์STEM วิชาการงานอาชีพ3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ชุลีพร แก่นวงค์ 2558 บทคัดย่อ
1137 การพัฒนาทักษะการทำโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้น ม.5/3-5-7 ไสวรินทร์ สุทา 2558 บทคัดย่อ
1138 การพัฒนาทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2558 บทคัดย่อ
1139 การแก้ปัญหานักเรียนส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์1โดยใช้ Google Drive แทนการส่งงานด้วยFlash Drive อนุสรณ์ สุขศรี 2558 บทคัดย่อ
1140 การพัฒนาความสนใจในการเรียน เรื่อง แคลคูลัส โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล 2558 บทคัดย่อ
1141 ความคิดเห็นของครู- บุคลากรที่มีต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุไร กาญจนประโชติ 2558 บทคัดย่อ
1142 ระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อุไร กาญจนประโชติ 2558 บทคัดย่อ
1143 ผลการใช้บัญชีคำพื้นฐานชุดผลไม้ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย สารินี มูลสถาน 2557 บทคัดย่อ
1144 ผลการพัฒนาพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาล 3/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ณัฐณิชา นันตา 2557 บทคัดย่อ
1145 การใช้กิจกรรมเกมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้านการอ่านและเขียน ตัวเลขไทย ของนักเรียนอนุบาล 3/4 อนันธิดา ยะอุโมงค์ 2557 บทคัดย่อ
1146 ผลการใช้บัตรคำเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคำคล้องจอง ในหนังสือ “ดอกสร้อย ก. ไก่” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณฤศา คำสุขใส 2557 บทคัดย่อ
1147 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล3/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 เกวลี สุวรรณชะตัน 2557 บทคัดย่อ
1148 ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยการใช้สื่อ ICT สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ณัฐธิดา วงค์ษาสุข 2557 บทคัดย่อ
1149 ผลการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 อำพร ปรีเปรม 2557 บทคัดย่อ
1150 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านบัญชีคำอ่านออกเขียนได้ โดยใช้ 10 กิจกรรมหรรษา นำปัญญาเบิกบาน สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัฑทรี มนน้อย 2557 บทคัดย่อ
1151 ผลการใช้ 10 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาธิ สำหรับเด็กสมาธิสั้น ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ปัทมาพร ปุณญาฉัตร 2557 บทคัดย่อ
1152 ผลการศึกษาการบูรณาการ STEM กับกระบวนการเรียนรู้แบบ PRC BBL MODEL ที่มีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 /1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี สายคำยะ 2557 บทคัดย่อ
1153 ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมาธิของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 หรรษา วิภาตะศิลปิน 2557 บทคัดย่อ
1154 การใช้ภาพสัญลักษณ์เพื่อฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถว ดารารัตน์ คำมาไว 2557 บทคัดย่อ
1155 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันกระตุ้นลุ้นการเขียนการอ่าน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุพรรณา ตาคำ 2557 บทคัดย่อ
1156 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันกระตุ้นลุ้นการเขียนการอ่าน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุพรรณา ตาคำ 2557 บทคัดย่อ
1157 ผลการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ 10 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ 2557 บทคัดย่อ
1158 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการตั้งคำถาม เรื่อง การตอบสนองของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 สุภภัค กันหาประกอบ 2557 บทคัดย่อ
1159 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาความสามารถการคิดเลขเร็วด้วยเทคนิครวมให้ครบสิบก่อน เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2557 บทคัดย่อ
1160 การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนย่อความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 สุชาดา คำตื้อ 2557 บทคัดย่อ
1161 การพัฒนาจินตนาการด้วยสีชอกล์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 รุ่งรวี วงศ์ษา 2557 บทคัดย่อ
1162 การใช้กระบวนการ PAOR พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประไพพิศ ภิระตา 2557 บทคัดย่อ
1163 การใช้แบบฝึกการบวกเลขจำนวนที่มี 3หลัก มีทดและไม่มีทด เพื่อเสริมทักษะการบวกเลขจำนวน ไม่เกิน1,000 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันทนา พรหมชนะ 2557 บทคัดย่อ
1164 2 อ. ลดโรคอ้วนลงพุงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมภพ บรรเลงสวรรค์ 2557 บทคัดย่อ
1165 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิริพร ขันแก้ว 2557 บทคัดย่อ
1166 การใช้บทเรียนอิเลิร์นนิงที่มีฐานความช่วยเหลือทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2557 บทคัดย่อ
1167 การใช้กรณีตัวอย่างคนดีที่ฉันประทับใจเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2557 บทคัดย่อ
1168 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1- 4/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2557 บทคัดย่อ
1169 การพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบการสอน 5 ขั้นของ ACACA. ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มยุเรศ มณีนิล 2557 บทคัดย่อ
1170 การพัฒนาความสามารถการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้รูปแบบซิปปา สุพรรษา โประธา 2557 บทคัดย่อ
1171 การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราโดยใช้แบบฝึกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณรัตน์ สุระเดช 2557 บทคัดย่อ
1172 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน พัณณ์ชิตา เรืองสุริยะ 2557 บทคัดย่อ
1173 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างถาวรด้านนาฏศิลป์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการใช้ชุดการสอนเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2557 บทคัดย่อ
1174 การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการโต้ตอบคำถามภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กานต์สินี อิทธิพันธุ์กุล 2557 บทคัดย่อ
1175 ผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ STAM วารุณี ณ ลำปาง 2557 บทคัดย่อ
1176 ผลการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน 10 คน เพื่อให้นักเรียน รู้จักขอบคุณต่อผู้มีพระคุณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 อำพล ปัญญา 2557 บทคัดย่อ
1177 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน วีณา พญาพรหม 2557 บทคัดย่อ
1178 การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การบวก) จุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์ 2557 บทคัดย่อ
1179 การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโดยใช้คำถามเพื่อสร้างความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2557 บทคัดย่อ
1180 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและคิดคำนวณ โดยการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้และชุดแบบฝึกทักษะการบวกการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรา ต๊ะวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1181 ผลการใช้วิธีการตัดสินใจในการทำข้อสอบท้ายหน่วยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2557 ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2557 บทคัดย่อ
1182 ระเบียบวินัยที่ได้จากการเล่นเป็นทีม ดนัย สุวรรณไพโรจน์ 2557 บทคัดย่อ
1183 การใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ เพื่อพัฒนากระบวนการรวบรวมข้อมูล วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อรพรรณ แดงทองดี 2557 บทคัดย่อ
1184 สภาพปัญหาและความต้องการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชพล หาญยอดสุธา 2557 บทคัดย่อ
1185 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้หลักกฎการเรียนรู้ธอร์นไดค์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ 2557 บทคัดย่อ
1186 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อICTเรื่องอันตรายจากสารเสพติดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ณรัช ธนิตจารุกุล 2557 บทคัดย่อ
1187 ผลการใช้ โปรแกรมพิเศษเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อพัฒนาทักษะการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ธรรมนูญ หงษ์ทอง 2557 บทคัดย่อ
1188 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2557 บทคัดย่อ
1189 การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา สำหรับนักเรียนชั้น ป.3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2557 บทคัดย่อ
1190 การพัฒนาทักษะการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000(มีการกระจาย)โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2557 นัยรัตน์ สิทธิวางค์กูล 2557 บทคัดย่อ
1191 การพัฒนาสื่อICTเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/6ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัลยา แสงมณีย์ 2557 บทคัดย่อ
1192 การใช้สื่อการเรียนรู้เกมคณิตศาสตร์และแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องการวัดความยาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปาริฉัตร คำมูล 2557 บทคัดย่อ
1193 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการปั้นลอยตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2557 บทคัดย่อ
1194 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคาระห์การแก้ปัญหาโดยการแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอนของนักเรียนชั้น ป3/9 โรงเรียนปรินส์รอยยลส์วิทยาลัย บุญทิวา จิระอรุณ 2557 บทคัดย่อ
1195 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกด โดยใช้กระบวนการอ่าน 4 ขั้นตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2557 บทคัดย่อ
1196 การพัฒนาทักษะการเชียนโดยใช้ GO เพื่อช่วยในการเขียนสื่อความได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 มารียา มณีวรรณ 2557 บทคัดย่อ
1197 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นงนุช สุอังคะ 2557 บทคัดย่อ
1198 การพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องโดยใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อัญชัน ใจแก้ว 2557 บทคัดย่อ
1199 การใช้ชุดการสอน 3 A ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง"ศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย" ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2557 บทคัดย่อ
1200 ผลของการใช้เกมต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชมัยพร อุดคำ 2557 บทคัดย่อ
1201 ชุดฝึกทักษะการคิดที่เน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ (อาหารหลัก 5 หมู่) วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อรัญญา อินทรชัย 2557 บทคัดย่อ
1202 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ วรัชยา ลำนวล 2557 บทคัดย่อ
1203 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โดยใช้ แบบทดสอบกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณัฐธิกานต์ ใจจินะ 2557 บทคัดย่อ
1204 การพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 โดยใช้ชุดแบบฝึก จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2557 บทคัดย่อ
1205 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองโดยใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี นนทมาลย์ 2557 บทคัดย่อ
1206 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองโดยใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2557 บทคัดย่อ
1207 การพัฒนา ระบบความคิด ( System Thinking ) ของนักเรียน โดยใช้เทคนิค 3D - 5 - Graphic Organizer ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย The development of systems thinking of students using techniques3D- 5 - Graphic Organizer in the subject of science for students the 3rd year 2nd Semester 2557 The Prince Royal's College. วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ 2557 บทคัดย่อ
1208 การพัฒนา ระบบความคิด ( System Thinking ) ของนักเรียน โดยใช้เทคนิค Table Graphic Organizer ในรายวิชา สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุษบา อาตมียะนันท์ 2557 บทคัดย่อ
1209 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประหยัดพลังงานโดยใช้สื่อประสม ปพนพัฒน์ ทองคำ 2557 บทคัดย่อ
1210 การใช้ Graphic Organizers เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปรียาดา ใจเสมอ 2557 บทคัดย่อ
1211 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทพวิทักษ์ บุญชู 2557 บทคัดย่อ
1212 การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปเรื่องโดยใช้เทคนิค5Wsของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 วารุณี ภักดีวงษ์ 2557 บทคัดย่อ
1213 การศึกษาผลการใช้บทท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โดยวิธี “เพื่อนช่วยเพื่อน” นรินทร์ศิริ ภิรมย์ 2557 บทคัดย่อ
1214 การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปเรื่องโดยใช้เทคนิค5Ws ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 วารุณี ภักดีวงษ์ 2557 บทคัดย่อ
1215 การใช้หนังสืออ่านประกอบและชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ธนาลักษณ์ วัดเยื้อง 2557 บทคัดย่อ
1216 การใช้กิจกรรมและใบงาน Graphic Organizers เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 นฤทัย คำเทพ 2557 บทคัดย่อ
1217 การศึกษาการใช้เพลงสร้างความตื่นตัวในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2557 บทคัดย่อ
1218 การศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาการการเขียนสะกดคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนสมาธิสั้น ชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวลักษณ์ สุต๋า 2557 บทคัดย่อ
1219 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7โดยใช้แบบทดสอบกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณัฐธิกานต์ ใจจินะ 2557 บทคัดย่อ
1220 การพัฒนาการระบายสีเทียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11โดยใช้เทคนิคการระบายสีแบบต่างๆ รินทร์ลภัส อมรธีรสิทธิ์ 2557 บทคัดย่อ
1221 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม (Teams Games Tournament : TGT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ 2557 บทคัดย่อ
1222 การใช้ลำดับขั้นการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง BBL Roadmap เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2557 บทคัดย่อ
1223 การศึกษาการใช้ RIM ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2557 บทคัดย่อ
1224 ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2557 บทคัดย่อ
1225 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 จรัญญา สมสงวน 2557 บทคัดย่อ
1226 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมเกียรติ แปงคำ 2557 บทคัดย่อ
1227 การพัฒนาทักษะการกระโดดตบของนักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการใช้แบบฝึกการกระโดดตบให้เข้ากับ จังหวะเสียง กลอง ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1228 กระบวนการ 3 ขั้นตอนสอนให้มีระเบียบวินัยในการเรียน วรรณภา กันทะวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1229 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.3 ดวงรัตน์ ปาลี 2557 บทคัดย่อ
1230 Using CALLA Method to Improve Communication Skill Among Prathom Suksa 3 Students สิรินาถ ศรีอนันต์ 2557 บทคัดย่อ
1231 การพัฒนาการร้องเพลงชาติไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยกระบวนการร้องเพลง เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2557 บทคัดย่อ
1232 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึก สิทธิศักดิ์ กันธรส 2557 บทคัดย่อ
1233 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ(จิกซอว์) และกระบวนการกลุ่ม รุ่งทิพย์ สุภาพ 2557 บทคัดย่อ
1234 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2557 บทคัดย่อ
1235 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาอุปนิสัยความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงต่อเวลาที่กำหนดของกลุ่มนักเรียน ป.5/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2557 สนธยา สารสมุทร 2557 บทคัดย่อ
1236 2 อ. ลดโรคอ้วนลงพุง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สมภพ บรรเลงสวรรค์ 2557 บทคัดย่อ
1237 การสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน จินรดาณัชญ์ เมธวณิชย์ 2557 บทคัดย่อ
1238 การใช้กิจกรรมศิลปะพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นภาพร วงศ์ทาเครือ 2557 บทคัดย่อ
1239 การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ปริญดา สากระแส 2557 บทคัดย่อ
1240 การพัฒนาความสามารถการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ฉลอง วิชาเจริญ 2557 บทคัดย่อ
1241 การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์จากการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาทิตย์ ไชยมงคล 2557 บทคัดย่อ
1242 การใช้บทเรียนอิเลิร์นนิงที่มีฐานความช่วยเหลือทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ บุษกร รากคำ 2557 บทคัดย่อ
1243 การพัฒนานักเรียนในการเขียนภาพร่าง 3 มิติ สุรพล คุณยศยิ่ง 2557 บทคัดย่อ
1244 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำยากโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนกลุ่มอ่อนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2557 บทคัดย่อ
1245 กรณีศึกษาเด็กที่มีปัญหาด้านการปรับตัว และด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก 2557 บทคัดย่อ
1246 ผลการพัฒนาทักษะการจำแนกคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ในภาษา อังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น ป.5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี บุญสูง 2557 บทคัดย่อ
1247 ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องพระบัญญัติ 10 ประการ การุณ คำลาพิช 2557 บทคัดย่อ
1248 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2557 บทคัดย่อ
1249 การสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน จินรดาณัชญ์ ยอดแก้ว 2557 บทคัดย่อ
1250 ผลการใช้ชุดการสอนสะกดคำในการพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2557 บทคัดย่อ
1251 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทพวิทักษ์ บุญชู 2557 บทคัดย่อ
1252 รายงานผลการสอนโดยใช้กิจกรรมKWL..ในการพัฒนาทักษะการสรุปความรู้ของนักเรียนชั้นป1/9ปีการศึกษา2557 ทองพูน เรือนมูล 2557 บทคัดย่อ
1253  ผลการจัดกิจกรรม การละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2557 บทคัดย่อ
1254 ชื่องานวิจัย ผลการจัดกิจกรรม การละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2557 บทคัดย่อ
1255 การพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 อนันต์ วงศ์ศรีใส 2557 บทคัดย่อ
1256 การพัฒนาการร้องเพลงชาติไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดยการใช้กระบวนการร้องเพลง เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2557 บทคัดย่อ
1257 การวิจารณ์ผลงานศิลปะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณัฐดนัย วงศ์คำ 2557 บทคัดย่อ
1258 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๗ ด้วยเทคนิค SQ 3Rโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ มโนวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1259 การใช้ลีลาท่าทางและจังหวะในการพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2557 บทคัดย่อ
1260 การพัฒนาความรู้ความจำศัพท์กิริยา 3 ช่องในวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีจัดกลุ่ม การสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วราวุธ สุทธจิตต์ 2557 บทคัดย่อ
1261 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบแวนฮีลี่ (Van Hiele model) เพื่อพัฒนาการคิดทางเรขาคณิต เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัลลีย์ ครินชัย 2557 บทคัดย่อ
1262 การพัฒนาความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 3D GO เรื่อง พลังงาน (เสียง) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5/7 ปีการศึกษา 2557 กันยารัตน์ แสนเขียววงศ์ 2557 บทคัดย่อ
1263 ผลการพัมนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด มณีขัติ 2557 บทคัดย่อ
1264 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย กาญจนา จินกลับ 2557 บทคัดย่อ
1265 การใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบ ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดนัย ชำนาญ 2557 บทคัดย่อ
1266 การพัฒนาการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2557 บทคัดย่อ
1267 การใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่องฟ้อนเงี้ยวในการพัฒนาทักษะการฟ้อนประกอบเพลงท้องถิ่นภาคเหนือ รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2557 บทคัดย่อ
1268 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเพื่อชีวิต โดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิก(GO) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อรวรรณ เตชะโสด 2557 บทคัดย่อ
1269 รูปแบบการสอน 4 ขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อรรณกุล อินทวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1270 การใช้แบบฝึกทักษะ 3 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการลงความเห็นจากข้อมูลของนักเรียนป.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สินีนาถ ไชยทิพย์ 2557 บทคัดย่อ
1271 การใช้แบบฝึกพัฒนาความสามารถในการตั้งสมมุติฐานจากการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาระดับชั้น ป. 5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรศิลป์ บุญปราบ 2557 บทคัดย่อ
1272 สืบสารสร้างสรรค์สู่ฝันสื่อความ ทวี โถเงิน 2557 บทคัดย่อ
1273 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักเรียนประถมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2557 บทคัดย่อ
1274 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะในการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีเรื่องน้ำหนักแสงเงาใน การเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1275 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างถาวรด้านนาฏศิลป์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการใช้ชุดการสอนเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2557 บทคัดย่อ
1276 การใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2557 บทคัดย่อ
1277 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด้วยแบบฝึกการแยกตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ศศิธร ครินชัย 2557 บทคัดย่อ
1278 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด มณีขัติ 2557 บทคัดย่อ
1279 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความสนใจในการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย โดยใช้เกมการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2557 บทคัดย่อ
1280 การใช้ผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ประภาภรณ์ สมเกตุ 2557 บทคัดย่อ
1281 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ด้วยเทคนิคSQ3R กรรณิการ์ มโนวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1282 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การหาร โดยใช้กระบวนการแบบ Lesson Study ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สมสมัย ญาติฝูง 2557 บทคัดย่อ
1283 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศิริพร ขันแก้ว 2557 บทคัดย่อ
1284 การฝึกกระโดดเชือกที่มีต่อความแข็งแขงของกล้ามเนื้อขาของนักเรียนระดับชันศึกษาปีที่4 พิมล พรหมเทศ 2557 บทคัดย่อ
1285 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 บัณฑิต เพชรอำไพ 2557 บทคัดย่อ
1286 ผลจากการเรียนรู้โดยฬช้สื่อICTเรื่องอันตรายจากสารเสพติด กลุ่มสุขศึกษาพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4/1 ณรัช ธนิตจารุกุล 2557 บทคัดย่อ
1287 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ โดยใช้กระบวนการแบบ Lesson Study ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จุฬัญญ์ญา ธรรมปัญญา 2557 บทคัดย่อ
1288 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องความหมายของการหาร โดยใช้กระบวนการแบบ Lesson Study ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2557 บทคัดย่อ
1289 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มธุรส วัฒโนกูล 2557 บทคัดย่อ
1290 การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารในวิชา งานบ้าน ง16101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธนวัฒน์ โสภี 2557 บทคัดย่อ
1291 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบแวนฮีลี่ (Van Hiele model) เพื่อพัฒนาการคิดทางเรขาคณิต เรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัลลีย์ ครินชัย 2557 บทคัดย่อ
1292 การพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณด้วยลีลา ท่าทาง จังหวะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2557 บทคัดย่อ
1293 การพัฒนาการเขียนพินอิน (สระลดรูป) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนภณ ไชยชนะ 2557 บทคัดย่อ
1294 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้กระบวนการกลุ่มบูรณาการโปรแกรมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy Program) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2557 บทคัดย่อ
1295 การพัฒนาทักษะการเขียนคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จันธิภา กิติกูล 2557 บทคัดย่อ
1296 การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาทักษะการสร้างผลงานในการออกแบบเว็บไซต์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชัชชญา กันทาผาม 2557 บทคัดย่อ
1297 การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิทักษ์ ปินใจ 2557 บทคัดย่อ
1298 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเคมี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน สาวิตรี แก้วใจมา 2557 บทคัดย่อ
1299 ผลการใช้ชุดการสอนสะกดคำในการพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2557 บทคัดย่อ
1300 การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดโดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปิยะรัตน์ ใจตา 2557 บทคัดย่อ
1301 การศึกษาความสนใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีต่อบทเพลงในรำวง มาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 อรทัย วัจนะรัตน์ 2557 บทคัดย่อ
1302 ผลการใช้เทคนิคผังกราฟิก Chain of Events เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิวิมล จูงศิริวัฒน์ 2557 บทคัดย่อ
1303 การใช้คำถามสำคัญเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วชิระ ครินชัย 2557 บทคัดย่อ
1304 การใช้วิธีการศึกษาการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในการสร้างสื่อกราฟิกนำเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำภา วีระพงษ์ 2557 บทคัดย่อ
1305 การซ่อมเสริมทักษะการวาดรูประบายสีของนักเรียนที่ขาดทักษะการวาดรูประบายสีเรื่องลายไทยสีเอกรงค์ โดยวิธีการฝึกการสังเกต วาดตามตัวอย่างและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 อรณัชชา ใหม่ศรี 2557 บทคัดย่อ
1306 การศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือในการสร้างสื่ออีเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยสกับนาฏศิลป์พื้นเมืองเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผุดผ่อง เสถียรพงษ์ 2557 บทคัดย่อ
1307 การพัฒนาทักษะกระบวนการให้เหตุผลโดยใช้แบบฝึกของความเท่ากัน ทุกประการตามแบบของ กู๊ด สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 สมหมาย สุวิกาโล 2557 บทคัดย่อ
1308 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับ วิธีการสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2557 บทคัดย่อ
1309 งานวิจัยชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านแบบคิดวิเคราะห์ในข้อมูลประวัติศาสตร์ ของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/4,1/10 สายสุณีย์ จันทร์ตา 2557 บทคัดย่อ
1310 การเพิ่มประสิทธิภาพการรับ – ส่ง ไม้คฑา กรีฑา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอลแยลส์วิทยาลัย นิรุตย์ ฟูเทพ 2557 บทคัดย่อ
1311 การศึกษาการใช้เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  นันทพร จุลพันธ์ 2557 บทคัดย่อ
1312  การใช้เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20ถึงปัจจุบัน ในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นันทพร จุลพันธ์ 2557 บทคัดย่อ
1313 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2557 บทคัดย่อ
1314 การใช้ลูกบาศก์สีในการแก้ปัญหาการหารพหุนามด้วยเอกนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ยงยุทธ ทองจำรูญ 2557 บทคัดย่อ
1315 การสร้างข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบส่งงานวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Liang Fa Cheng 2557 บทคัดย่อ
1316 ศึกษาผลการนำหลักคิดพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประมาณค่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรณภัสส์ พิทักษ์ศักดากร 2557 บทคัดย่อ
1317 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นม.2/6 จำนวน 44 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชฎาภรณ์ สาติ 2557 บทคัดย่อ
1318 การแก้ปัญหาความเข้าใจในการใช้คำลักษณะนามภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2557 บทคัดย่อ
1319 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนกร อับดุลสลาม 2557 บทคัดย่อ
1320 การศึกษา การใช้ 7 คำถามหลักคิดพอเพียง ในวิชา เกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทศพล อุระแสง 2557 บทคัดย่อ
1321 การใช้วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พจนวรรชย์ พรหมสวัสดิ์ 2557 บทคัดย่อ
1322 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชลีพร พุฒจิรวัฒ 2557 บทคัดย่อ
1323 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง การรวมแรง ของนักเรียนชั้น ม.3/13 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยการใช้แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์เรื่องการรวมแรง พรนิภา กลิ่นนวม 2557 บทคัดย่อ
1324 เจตคติที่ดีต่อการมีวินัยตนเองในด้านวินัยในห้องเรียน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์ 2557 บทคัดย่อ
1325 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อภิรักษ์ ปัญญานะ 2557 บทคัดย่อ
1326 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหารโดยการเขียนรายงานการค้นคว้า ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ 2557 บทคัดย่อ
1327 ศึกษาผลการใช้เทคนิค 5 Easy – steps for summarizing เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความบทอ่านของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์ วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2557 บทคัดย่อ
1328 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคำนวณ เรื่อง การบวก การลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2557 บทคัดย่อ
1329 การใช้กิจกรรม Dialogue to Role-Play เพื่อพัฒนาการพูดบทสนทนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรอุมา แจ่มวิญญู 2557 บทคัดย่อ
1330 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (The results of using CAI “Computer Operation” for Mattayom 1 students, The Prince Royal’s College) ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2557 บทคัดย่อ
1331 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกด คำที่มีตัวสะกดและคำควบกล้ำใน ภาษาล้านนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาล้านนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2557 บทคัดย่อ
1332 การพัฒนาทักษะการเขียนคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศรีวิรัช ศิริรัตน์ 2557 บทคัดย่อ
1333 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการถอดคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัชรินทร์ หินหนุน 2557 บทคัดย่อ
1334 ผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนตามปกติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชา วีรวัฒน์ 2557 บทคัดย่อ
1335 การศึกษาผลการใช้กระบวนการฝึกทักษะการคิดคำนวณต่อการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐพงษ์ รัตนา 2557 บทคัดย่อ
1336 ศึกษาทักษะการเขียนเล่าเรื่องโดยใช้หลักคิดพอเพียงในกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2557 บทคัดย่อ
1337 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้Writing Guidlines ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจ.เชียงใหม่ วรัญญา สำเภาลอย 2557 บทคัดย่อ
1338 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องส่วนประกอบของดอกไม้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในการใช้วิธีการสอนโดยการสร้างแผนที่ความคิด สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2557 บทคัดย่อ
1339 การแก้ปัญหาทักษะความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ด้วยแบบฝึกเดาะ บังคับลูกวอลเลย์บอลมือเดียวของนักเรียน ม.2/6(วอลเล่ย์บอล) อุปถัมภ์ สุขา 2557 บทคัดย่อ
1340 : การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาโดยใช้สื่อโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรเดช คนตรง 2557 บทคัดย่อ
1341 การแก้ปัญหาการเรียนเรื่องการหาแรงลัพธ์ใน 1 และ 2 มิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 และ 3/11 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิรินาถ จอมพงษ์ 2557 บทคัดย่อ
1342 สุขภาพดีไร้โรคอ้วนลงพุง ทรรศนะ เพ็ชรรัตน์ 2557 บทคัดย่อ
1343 ผลการใช้ผังกราฟฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขัติยา ปิยะรังษี 2557 บทคัดย่อ
1344 การใช้ทฤษฎี Constructivism เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 , 3/9 และ 3/12 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยาวธิดา เพชรทอง 2557 บทคัดย่อ
1345 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยหลักธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้ผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพ็ญประภา ชาติกานนท์ 2557 บทคัดย่อ
1346 การพัฒนาทักษะการถอดคำประพันธ์โดยใช้หลักการ CIPPA MODEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/10 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 สุริยา ลาวัลย์ 2557 บทคัดย่อ
1347 ผลการใช้วิธีสอนแบบจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน จับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุวิมล ผะสม 2557 บทคัดย่อ
1348 ศึกษาผลการใช้เทคนิค SWR เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยค Simple past tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุมาลัย อัคนิยาน 2557 บทคัดย่อ
1349 การสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จริยา มะศักดิ์ 2557 บทคัดย่อ
1350 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง ประโยค สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 กรรณิการ์ ชินธะวรรณ 2557 บทคัดย่อ
1351 กาารพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อภิรัช สร้างสุขดี 2557 บทคัดย่อ
1352 การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบ Writing Wheel เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนอธิบายคำศัพท์จากประโยคให้เป็นเรื่องสั้น ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 และห้อง 8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อธิพงศ์ เอี่ยมละออ 2557 บทคัดย่อ
1353 การเย็บด้วยมือจากสื่อวีดีโอ 2 จรุงใจ วุฒิสรรพ์ 2557 บทคัดย่อ
1354 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ รัฐเขต นิลรัตนบรรพต 2557 บทคัดย่อ
1355 เทคนิกการใช้กลุ่มสัมพันธ์โดยเพื่อนช่วยเพื่อนในวิชาภูมิศาสตร์ระดับชั้นม.2 เรื่องแผนที่และการใช้แผนที่ ทวีพันธุ์ ไชยวงศ์แก้ว 2557 บทคัดย่อ
1356 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัย 2557 บทคัดย่อ
1357 ศึกษาผลการใช้แผนภูมิไมล์สโตนในการช่วยควบคุมการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ให้เสร็จตามกำหนด ในรายวิชาคอมพิวเตอร์5 ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปิยเปรมกมล วันติยา 2557 บทคัดย่อ
1358 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิราชินี สุกิน 2557 บทคัดย่อ
1359 การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุวรางค์ ท้วมแก้ว 2557 บทคัดย่อ
1360 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อัจฉรี หมื่นใจ 2557 บทคัดย่อ
1361 การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เกรียงไกร ทะยานัง 2557 บทคัดย่อ
1362 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2557 บทคัดย่อ
1363 ผลการชุดฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตของนักเรียน ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2557 บทคัดย่อ
1364 ผลการใช้การประเมินผลแบบเฉียบพลันเพื่อการเรียนรู้(Assessment Learning ) ระหว้างการทำกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2557 บทคัดย่อ
1365 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอสมการ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาทิตยา ลานนาสถิต 2557 บทคัดย่อ
1366 การพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้โจทย์ปัญหา พงค์เทพ นันตาบุญ 2557 บทคัดย่อ
1367 ผลของการปรับพฤติกรรมโดยผ่านกิจกรรมมารยาทไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองโดยใช้กระบวนการปฏิบัติจริง อำนวย จันต๊ะมา 2557 บทคัดย่อ
1368 การพัฒนาผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพการเขียนแบบภาพ 3 มิติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรเมศวร์ โตศิลากุล 2557 บทคัดย่อ
1369 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปแสดงความคิดเห็นจากการอ่านตีความภาษาอังกฤษ ฐิตญา เตชกิจเวช 2557 บทคัดย่อ
1370 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการเสนอข่าวของสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 กัญญพร สมทรง 2557 บทคัดย่อ
1371 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยความรับผิดชอบต่อการเรียนให้มีวินัยความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยใช้แรงจูงใจเสริมแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2557 บทคัดย่อ
1372 การพัฒนาทักษะเขียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านตีความภาษาอังกฤษเทคนิค RAIW สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฐิตญา เตชกิจเวช 2557 บทคัดย่อ
1373 การศึกษาผลการนำความรู้วิชาเคมีไปใช้ในชีวิตประจำวัน ยุพา มานะบุญ 2557 บทคัดย่อ
1374 ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวโดยใช้เทคนิค เครือข่ายความคิด (Team word-webbing) อนุสรณ์ วีระพงษ์ 2557 บทคัดย่อ
1375 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการประเมินคุณค่าวรรณคดีและ วรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2557 บทคัดย่อ
1376 การสอนโดยใช้กราฟฟิคออร์กาไนเซอร์ประเมินทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2557 บทคัดย่อ
1377 การศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำโจทย์ปัญหา สำหรับของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ ธีรพล หอประสงค์ 2557 บทคัดย่อ
1378 การใช้ 5 กระบวนการหลักคิดพอเพียงและคำถามพอเพียง เพื่อส่งเสริมหลักคิดพอเพียง วิชาการงานอาชีพ3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชุลีพร แก่นวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1379 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนรูปประโยคโดยใช้นวัตกรรม SFR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2557 บทคัดย่อ
1380 การเพิ่มผลสัมฤทธ์การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคCIPPA Model ในการเรียนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เดชา ตาคำ 2557 บทคัดย่อ
1381 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TGT ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2557 บทคัดย่อ
1382 การพัฒนาทักษะการสรุปผลการทดลองโดยใช้การค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) ของนักเรียนระดับชั้นม.5 จันทร์จิรา กาไชย 2557 บทคัดย่อ
1383 การส่งเสริมความเข้าใจ เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนเรื่อง ด้วยการทำผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 – 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จีรกร ดีอุต 2557 บทคัดย่อ
1384 การให้คำปรึกษารายบุคคล ศึกษารายกรณี : นักเเรียนที่มีลีลาการเรียนรู้(Learning Styles) แบบสัมผัสนิยม(Tactile style) สุทธิพร งามเมืองสกุล 2557 บทคัดย่อ
1385 การให้คำปรึกษารายบุคคล ศึกษารายกรณี : นักเเรียนที่มีลีลาการเรียนรู้(Learning Styles) แบบสัมผัสนิยม(Tactile style) สุทธิพร งามเมืองสกุล 2557 บทคัดย่อ
1386 การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบสอบถามต่อกฏ-ระเบียบวินัยของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฟิลิป อิทธิฤทธิพันธุ์ 2557 บทคัดย่อ
1387 การพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม โดยใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2557 บทคัดย่อ
1388 การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ม.6/6 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) ปาริชาติ อุทยาวลี 2557 บทคัดย่อ
1389 การศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง กราฟการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการใช้ข้อสอบมาตรฐาน Test of Understanding Graphs-kinematics กิตติยา ประวัง 2557 บทคัดย่อ
1390 การใช้เทคนิคการสอนแบบทดลองผสานการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ขั้นสูง) ของนักเรียนชั้น ม.4/1-4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นรากร พิชัย 2557 บทคัดย่อ
1391 การพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการสร้างเกม ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2557 บทคัดย่อ
1392 การใช้เทคนิค 5TH เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2557 บทคัดย่อ
1393 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อนุสรณ์ สุขศรี 2557 บทคัดย่อ
1394 ผลการใช้กราฟฟิกออร์กาไนเซอร์(Graphic organizer)แบบทางเลือกของคำตอบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จารุวรรณ คันธวงค์ 2557 บทคัดย่อ
1395 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ“บุปเฟ่ต์” ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล 2557 บทคัดย่อ
1396 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนการสอน เรื่อง ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยยล์วิทยาลัย นุชนาถ กระต่ายทอง 2557 บทคัดย่อ
1397 การใช้รูปแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกศรา คิดอ่าน 2557 บทคัดย่อ
1398 ผลการใช้กราฟิกออร์แกไนเซอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย 2557 บทคัดย่อ
1399 การศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD ในเรื่อง การกระจายข้อมูล ศิริพงษ์ ผายาว 2557 บทคัดย่อ
1400 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บันทึกสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 นัชท์ชา ผ่องศรี 2557 บทคัดย่อ
1401 ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ GATของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 วิภาศรี จ้อยสูงเนิน 2557 บทคัดย่อ
1402 ผลของการใช้ผังกราฟิกออร์แกไนเซอร์ที่แตกต่างกันในการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ศุภชัย ยันต์พิเศษ 2557 บทคัดย่อ
1403 การเพิ่มผลสัมฤทธ์การเรียนรู้โดยใช้ Problem-based Learning ในการเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นนทพร นาคพิน 2557 บทคัดย่อ
1404 การใช้การระดมสมองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาการงานอาชีพ1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2557 บทคัดย่อ
1405 การใช้รูปแบบการสอน ร -ส - ร เร้าสร้างรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียน ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ 2557 บทคัดย่อ
1406 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยปีการศึกษา 2557 โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิง(Deming Cycle) กัลยกร สร้อยมะโน 2557 บทคัดย่อ
1407 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาธรณี-ดาราศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีPlate tectonics เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นันทกา ปินตาอุ่น 2557 บทคัดย่อ
1408 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการบริหารแผนงานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุไร กาญจนประโชติ 2557 บทคัดย่อ
1409 Integrating the Development of Media Arts Club Students with the School Public Relations ประทินรัตน์ วิยาโรเอล 2557 บทคัดย่อ
1410 ประเมินการใช้หลักสูตรฯ ของโรงเรียนปีการศึกษา 2557 นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2557 บทคัดย่อ
1411 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 คนึงนิจ จันทรมณี 2557 บทคัดย่อ
1412 การศึกษาการจัดการเรียนการสอน Gifted Computer โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คนึงนิจ จันทรมณี 2557 บทคัดย่อ
1413 การศึกษาศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน (Self-Discovery Center) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 คนึงนิจ จันทรมณี 2557 บทคัดย่อ
1414 การพัฒนารูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การคิดขั้นสูงและทักษะการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คนึงนิจ จันทรมณี 2557 บทคัดย่อ
1415 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บเพจงานวิชาการ สุภาวดี จักขุเนตร 2557 บทคัดย่อ
1416 ผลการใช้สื่อ Animation ที่พัฒนาการอ่านคำประสมสระ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ณัฐณิชา นันตา 2556 บทคัดย่อ
1417 ผลการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กออทิสติก โดยใช้สื่อ ICT บทบาทสมมติ ชั้นอนุบาล 3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปัทมาพร ปุณญาฉัตร 2556 บทคัดย่อ
1418 ผลการใช้บอร์ดนักเรียนดี มีวินัย เพื่อกระตุ้นและพัฒนาความเป็นระเบียบวินัยในชั้นเรียน ของนักเรียนอนุบาล 3/4 อนันธิดา ยะอุโมงค์ 2556 บทคัดย่อ
1419 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านบัญชีคำอ่านออกเขียนได้ โดยใช้ 9 กิจกรรมหรรษานำปัญญาเบิกบาน สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 กัฑทรี มนน้อย 2556 บทคัดย่อ
1420 ผลการใช้นิทานที่มีผลต่อการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนอนุบาล 3/5 โรงเรียนปรินส์สรอยล์แยลวิทยาลัย ทัศนีย์ เจริญยิ่ง 2556 บทคัดย่อ
1421 ผลการใช้กิจกรรมฝึกการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กรรไกรของเด็กปฐมวัย สุพรรณา ตาคำ 2556 บทคัดย่อ
1422 ผลการใช้ป้ายสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ณัฐธิดา วงค์ษาสุข 2556 บทคัดย่อ
1423 การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้บทกลอนในหนังสืออ่านออกเขียนได้เป็นสื่อ เพื่อฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 อำพร ปรีเปรม 2556 บทคัดย่อ
1424 ผลการใช้สื่อ ICT ที่มีผลต่อการเขียนอักษร Aa-Zz อย่างถูกต้องของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ 2556 บทคัดย่อ
1425 ผลการใช้บทกลอนและเกมภาษา พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/6 สารินี มูลสถาน 2556 บทคัดย่อ
1426 การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบสมดุลโดยใช้วงจร PDCA ในการช่วยอ่านบทคล้อง จองสระต่าง ๆ ในหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่ม 1 เพื่อพัฒนาการทางด้านภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/12 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณฤศา คำสุขใส 2556 บทคัดย่อ
1427 ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาระดับปฐมวัยด้วยลูกสะบ้าประกอบจังหวะของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 /1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี สายคำยะ 2556 บทคัดย่อ
1428 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ BBLของนักเรียนชั้นอนุบาล3/11โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา2556 เกวลี สุวรรณชะตัน 2556 บทคัดย่อ
1429 ผลการใช้สัญลักษณ์ในการเข้าแถวเป็นสื่อความหมายให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อเป็นการฝึก ในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำกิจกรรมของนักเรียนอนุบาล 3/2 บุญศิล หวลเงิน 2556 บทคัดย่อ
1430 วิจัย การใช้กิจกรรมด้านศิลปเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชายชัชพิสิฐ รังสุริยะ หรรษา วิภาตะศิลปิน 2556 บทคัดย่อ
1431 Magic Routine Box Quality Assesment สุรภี วงค์ไพบูลย์ 2556 บทคัดย่อ
1432 ผลการใช้กิจกรรมเสริมทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เงิน ชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชา 2556 บทคัดย่อ
1433 ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมัยพร อุดคำ 2556 บทคัดย่อ
1434 ผลการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดในการพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนในวิชาดนตรี เศรษฐศักดิ์ แสงลี 2556 บทคัดย่อ
1435 ผลการใช้กิจกรรมการออกกำลังกายในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1436 ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรพรรณ แดงทองดี 2556 บทคัดย่อ
1437 การพัฒนาการวาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้สื่อผสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2556 บทคัดย่อ
1438 ผลการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการประดิษฐ์ท่ารำเพลง ดอกระมิงค์ ด้วยกระบวนท่า 5 ขั้นตอนของนักเรียนชั้นป.3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุญทิวา จิระอรุณ 2556 บทคัดย่อ
1439 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน โดยใช้ แผนปฏิบัติการ OEPC ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ 2556 บทคัดย่อ
1440 ผลการจัดกิจกรรม การละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2556 บทคัดย่อ
1441 การใช้ชุดฝึกโฟนิคส์มัลติมีเดียเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2 นฤทัย คำเทพ 2556 บทคัดย่อ
1442 แบบฝึกการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกลุ่มเรื่อง สัตว์น่ารัก วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/10 1/11 1/12 อรัญญา อินทรชัย 2556 บทคัดย่อ
1443 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมห้องเรียนทดลองวิทย์เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนาลักษณ์ พรหมพิจารณ์ 2556 บทคัดย่อ
1444 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาสังคมศึกษา โดยกลวิธีการสอนแบบหมวก 6 ใบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย กัลยา แสงมณีย์ 2556 บทคัดย่อ
1445 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นป.1/6 จุฑารัตน์ เขื่อนจินดาวงศ์ 2556 บทคัดย่อ
1446 ศึกษาการอ่านออกเสียง Phonics โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสีย Phonics ที่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 8 นงลักษณ์ ไวว่อง 2556 บทคัดย่อ
1447 เรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์การบวก ลบ จำนวนที่ไม่เกิน 1,000  มาลี จินดารัตน์ 2556 บทคัดย่อ
1448 การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคตามแนวทางการพัฒนาสมอง( BBL ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นงนุช สุอังคะ 2556 บทคัดย่อ
1449 การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โดยใช้ชุดแบบฝึก จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2556 บทคัดย่อ
1450 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 พัณณ์ชิตา เรืองสุริยะ 2556 บทคัดย่อ
1451 การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1ด้านการเรียนโดยการใช้การเสริมแรงทางบวก รุ่งรวี วงศ์ษา 2556 บทคัดย่อ
1452 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนโดยใช้เทคนิค 9 คำถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรษา โประธา 2556 บทคัดย่อ
1453 การพัััฒนาการอ่านคำของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนสระลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 กรรณรัตน์ สุระเดช 2556 บทคัดย่อ
1454 แบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา(Theory of Multiple Intelligences)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2556 บทคัดย่อ
1455 การพัฒนาผู้เรียนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุษกร รากคำ 2556 บทคัดย่อ
1456 การพัฒนาผู้เรียนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุษกร รากคำ 2556 บทคัดย่อ
1457 การพัฒนาผู้เรียนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุษกร รากคำ 2556 บทคัดย่อ
1458 ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณ โดยการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ มโนวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1459 การศึกษาผลการใช้หนังสือนิทานชุดDolphin Readers 2 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 วารุณี ภักดีวงษ์ 2556 บทคัดย่อ
1460 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์และการเขียนคำอ่าน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้น ป.5/11 สุชาดา คำตื้อ 2556 บทคัดย่อ
1461 การใช้ชุดฝึกถ่ายทอดความคิดเพื่อนำไปสู่การประดิษฐ์ของเล่น สุรพล คุณยศยิ่ง 2556 บทคัดย่อ
1462 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิทักษ์ ปินใจ 2556 บทคัดย่อ
1463 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ 4 MAT System สาวิตรี แก้วใจมา 2556 บทคัดย่อ
1464 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายด้วย RAMR MODEL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2556 บทคัดย่อ
1465 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการลบแบบเปรียบเทียบโดยการใช้แผนภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วีณา พญาพรหม 2556 บทคัดย่อ
1466 การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้น ป.3/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2556 บทคัดย่อ
1467 การใช้บทบาทสมมติเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคริสตจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 /10โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 สนธยา สารสมุทร 2556 บทคัดย่อ
1468 การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะโดยใช้บทอาขยานบทหลักระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2556 บทคัดย่อ
1469 ผลการใช้ข้อพระคัมภีร์เพื่อพัฒนาวินัยด้านการฟังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 อำพล ปัญญา 2556 บทคัดย่อ
1470 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาความเข้าใจในการคำนวณ (การลบ) เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรียาดา ใจเสมอ 2556 บทคัดย่อ
1471 กระบวนการ 3 ขั้นตอนสอนให้มีมารยาท วรรณภา กันทะวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1472 “การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก” หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2556 บทคัดย่อ
1473 วิจัยการพัฒนาความสามารถในการทำงานกลุ่ม โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2556 บทคัดย่อ
1474 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยใช้ชุดฝึกทักษะ สิทธิศักดิ์ กันธรส 2556 บทคัดย่อ
1475 การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการอ่านออกพยัญชนะเสียงสระและตัวสะกดภาษาอังกฤษ อรุณี บุญสูง 2556 บทคัดย่อ
1476 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้บัตรคำศัพท์เล็กๆของ จินรดาณัชญ์ เมธวณิชย์ 2556 บทคัดย่อ
1477 การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ RAMR Model เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2556 บทคัดย่อ
1478 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “แหล่งกำเนิดแสง และชนิด ของตัวกลาง” โดยใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle หรือ 5E) ศิริพร ขันแก้ว 2556 บทคัดย่อ
1479 การใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบ CCA เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 ดนัย ชำนาญ 2556 บทคัดย่อ
1480 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดตั้งคำถามจากการอ่านโดยใช้คำถามหมวก 6 ใบ ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2556 บทคัดย่อ
1481 การพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาไทยจากนิทานสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ภัทรปภา บวรโกมลทัต 2556 บทคัดย่อ
1482  ดนัย ชำนาญ 2556 บทคัดย่อ
1483 การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง โดยการค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์ วารสารหรือหนังสือเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิทรา ลาวัลย์ 2556 บทคัดย่อ
1484 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ ภูมิศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งทิพย์ สุภาพ 2556 บทคัดย่อ
1485 การใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอน พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องภูปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ประไพพิศ ภิระตา 2556 บทคัดย่อ
1486 การศึกษาการใช้สีช่วยจำในการจัดการเรียนรู้เรื่องวงกลมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุจิภาส เชียงกัน 2556 บทคัดย่อ
1487 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้บทกลอนจากนิทานชาดก อัญชัน ใจแก้ว 2556 บทคัดย่อ
1488 การใช้เทคนิคSV2Oในการพัฒนาเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5/11 เอนก สุขพิงค์ 2556 บทคัดย่อ
1489 การเรียนสะเต็มโดยใช้กระบวนการ 5 STEPS (Lerning STEM by using 5 processes) ชั้นประถมศึกษษปีที่ 3/4 ปพนพัฒน์ ทองคำ 2556 บทคัดย่อ
1490 ผลการซ่อม-เสริม ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใสการแก้ปัญหาการส่งงาน/การบ้านของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ อัมพร วงศ์วัฒนา 2556 บทคัดย่อ
1491 การใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทำ และแก้ปัญหาเป็น ในวิชาดนตรี วัชพล หาญยอดสุธา 2556 บทคัดย่อ
1492 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน รินทร์ลภัส อมรธีรสิทธิ์ 2556 บทคัดย่อ
1493 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการวิ่งเก็บของ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2556 บทคัดย่อ
1494 ผลการใช้ แบบฝึกโน้ตหรรษาเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นคีย์บอร์ดเพลงหนูมาลี เพลงไก่และเพลงแมงมุมลาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ธรรมนูญ หงษ์ทอง 2556 บทคัดย่อ
1495 การแก้ปัญหาการออกเสียง zh ch sh และ z c sของนักเรียน ชั้น ป.4 ธนภณ ไชยชนะ 2556 บทคัดย่อ
1496 ผลการพัฒนาการเรียงลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยโดยใช้การ์ตูนประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 อนันต์ วงศ์ศรีใส 2556 บทคัดย่อ
1497 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเทคนิคการตั้งคำถามตามแนวความคิดหมวก 6 ใบ พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ 2556 บทคัดย่อ
1498 การพัฒนาทักษะการบวก ลบ เวลาโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นัยรัตน์ สิทธิวางค์กูล 2556 บทคัดย่อ
1499 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ ( Discovery Learning )เรื่องวัสดุรอบตัว วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วรัชยา ลำนวล 2556 บทคัดย่อ
1500 ผลการพัฒนา การตีความแปลความข้อพระคัมภีร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ของนักเรียน F.O.C Juniors (ระดับ ประถมศึกษาปีที่4-6) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุลีมาส สิทธัญ 2556 บทคัดย่อ
1501 ผลของการฝึกจิตภาพที่มีตี่อความแม่นยำในการยิงประตูกีฬาแชร์บอล พงศกร บุญญานุกุล 2556 บทคัดย่อ
1502 การพัฒนาการเรียนโดยใช้ชุดการสอน 4 D+ เรื่อง ลักษณะจำนวนของจังหวัด และภูมิภาคในประเทศไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2556 บทคัดย่อ
1503 การทำสังคมมิติเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ป.1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรัญญา สมสงวน 2556 บทคัดย่อ
1504 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมประสบการณ์ตรงในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีความแตกต่างในการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 ปีการศึกษา 2556 ทองพูน เรือนมูล 2556 บทคัดย่อ
1505 การศึกษาผลการการพัฒนา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตั้งคำถาม โดยใช้คำถามหมวก ๖ ใบ คิด ๖ แบบ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2556 บทคัดย่อ
1506  บุญทิวา จิระอรุณ 2556 บทคัดย่อ
1507 ศึกษาผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พรรณี ตั้งใจดี 2556 บทคัดย่อ
1508 ชื่องานวิจัย ผลการจัดกิจกรรม การละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก  สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2556 บทคัดย่อ
1509 การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กันยารัตน์ แสนเขียววงศ์ 2556 บทคัดย่อ
1510 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะในการพัฒนาทักษะการอ่านเรื่องการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จันธิภา กิติกูล 2556 บทคัดย่อ
1511 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย นิทรา ลาวัลย์ 2556 บทคัดย่อ
1512 การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยอยลส์วิทยาลัย เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2556 บทคัดย่อ
1513 การใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ สมเกตุ 2556 บทคัดย่อ
1514 การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการอ่านออกเสียงไม่ตรงกับลักษณะในโครงสร้างของคำของนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาทิตย์ ไชยมงคล 2556 บทคัดย่อ
1515 การสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ปรัชญาปลา (Fish! Philosophy) วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ เชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2556 บทคัดย่อ
1516 การใช้ผังมโนทัศน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ผืนพิภพของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรวรรณ เตชะโสด 2556 บทคัดย่อ
1517 ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรศิลป์ บุญปราบ 2556 บทคัดย่อ
1518 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปตามการจัดการเรียน รู้แบบ BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2556 บทคัดย่อ
1519 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระและตัวสะกดภาษาอังกฤษ อรุณี บุญสูง 2556 บทคัดย่อ
1520 การพัฒนาทักษะการคัดลายมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อรุณี นนทมาลย์ 2556 บทคัดย่อ
1521 ผลการใช้แผนสัญญาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 สมเกียรติ แปงคำ 2556 บทคัดย่อ
1522 ผลการใช้เทคนิค 4 ขั้นสร้างพลังคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สินีนาถ ไชยทิพย์ 2556 บทคัดย่อ
1523 ผลของการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นของACACA. ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มยุเรศ มณีนิล 2556 บทคัดย่อ
1524 ผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคการสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนักเรียนชั้น ป.5 ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2556 บทคัดย่อ
1525 ผลการเรียนรู้เรื่องบทประยุกต์ที่ได้รับการสอนโดยการเรียงลำดับเนื้อหาใหม่ากับการสอนปกติ ชั้น ป.5 มธุรส วัฒโนกูล 2556 บทคัดย่อ
1526 ผลการจัดการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 / 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชัชชญา กันทาผาม 2556 บทคัดย่อ
1527 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2556 บทคัดย่อ
1528 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมสมัย ญาติฝูง 2556 บทคัดย่อ
1529 การใช้กระบวนการนวัตกรรม 4 ขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาการแลกเงิน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรรณกุล อินทวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1530 การใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดและทักษะชีวิต องค์ประกอบและกระบวนการเกิดดินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2556 สุภภัค กันหาประกอบ 2556 บทคัดย่อ
1531 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำนาฏยศัพท์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2556 บทคัดย่อ
1532 การใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดและทักษะชีวิต องค์ประกอบและกระบวนการเกิดดิน สุภภัค กันหาประกอบ 2556 บทคัดย่อ
1533 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยใช้เงื่อนไขการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตร C.A.R.E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2556 บทคัดย่อ
1534 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยใช้กระบวนการแบบ Lesson Study ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศศิธร ครินชัย 2556 บทคัดย่อ
1535 ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ JIGSAW ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1536 ผลการใช้นวัตกรรมแผนการสอน ฉลาดคิด ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2556 บทคัดย่อ
1537 การใช้แบบทดสอบทักษะเพื่อพัฒนาการเล่นบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรเดช คนตรง 2556 บทคัดย่อ
1538 การศึกษาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐพงษ์ รัตนา 2556 บทคัดย่อ
1539 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชฎาภรณ์ สาติ 2556 บทคัดย่อ
1540 ศึกษาผลการใช้ตารางศึกษาในการแก้ปัญหาการเรียนภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุณีย์ จันทร์ตา 2556 บทคัดย่อ
1541 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตรีโกณมิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 อาทิตยา ลานนาสถิต 2556 บทคัดย่อ
1542 ผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการต่อกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2556 บทคัดย่อ
1543 การพัฒนาผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2556 บทคัดย่อ
1544 ศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนเรื่องคำ 7 ชนิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัชรินทร์ หินหนุน 2556 บทคัดย่อ
1545 การใช้คำถามปลายเปิดส่งเสริมกระบวนการคิดตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ยงยุทธ ทองจำรูญ 2556 บทคัดย่อ
1546 ศึกษาผลการใช้เทคนิค การคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นันทพร จุลพันธ์ 2556 บทคัดย่อ
1547 การใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /12 ณัฐพัชร พรมมินทร์ 2556 บทคัดย่อ
1548 ศึกษาผลการใช้แบบฝึก Short Answer Questions ( 题型-------简答题 ) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2556 บทคัดย่อ
1549 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเรียงความภาษาจีนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2556 บทคัดย่อ
1550 ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ ช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 10 คน ปิยะรัตน์ ใจตา 2556 บทคัดย่อ
1551 การใช้เทคนิค KWDL ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ศศิวิมล จูงศิริวัฒน์ 2556 บทคัดย่อ
1552 การพัฒนาทักษะการเขียนคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดของนักเรียนชั้น ศรีวิรัช ศิริรัตน์ 2556 บทคัดย่อ
1553 การพัฒนาการจักการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องรำวงมาตรฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผุดผ่อง เสถียรพงษ์ 2556 บทคัดย่อ
1554 ผลการใช้ Flash Cards ช่วยในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วรัญญา สำเภาลอย 2556 บทคัดย่อ
1555 การพัฒนาทักษะบรรเลงเครื่องดนตรีโดยใช้เทคนิคการสอนแบบมัลติมีเดีย ของนักเรียน ภูวดล อัคนิถิน 2556 บทคัดย่อ
1556 ศึกษาผลการใช้เทคนิค Think Pair Share เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง –ed ท้ายคำกริยา และคำคุณศัพท์ของภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2556 บทคัดย่อ
1557 ผลการใช้ผลการใช้ Flash Cards ช่วยในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุมาลัย อัคนิยาน 2556 บทคัดย่อ
1558 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาล้านนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาล้านนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 /4ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2556 บทคัดย่อ
1559 ศึกษาผลการใช้อินโฟกราฟิกเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเขียนผังงานวิชาคอมพิวเตอร์ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปิยเปรมกมล วันติยา 2556 บทคัดย่อ
1560 ศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนแบบCDCเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องปีทากอรัสของนักเรียนชั้น ม.2/11 สมหมาย สุวิกาโล 2556 บทคัดย่อ
1561 แผนกิจกรรม 7 คำถามสำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์โครงงาน ท่ารำประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อรทัย วัจนะรัตน์ 2556 บทคัดย่อ
1562 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องอาหารประเทศอาเซียนที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้เทคนิคอิศวินโต๊ะกลม (Round Table) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำภา วีระพงษ์ 2556 บทคัดย่อ
1563 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง ประโยค สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ ชินธะวรรณ 2556 บทคัดย่อ
1564 การใช้สัทอักษรไทยช่วยอ่านออกเสียงภาษาจีนเพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Liang Fa Cheng 2556 บทคัดย่อ
1565 การใช้ 7คำถามสำคัญเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  วชิระ ครินชัย 2556 บทคัดย่อ
1566 ศึกษาผลการใช้ Infomation Graphicด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 3 / 2 ประชา วีรวัฒน์ 2556 บทคัดย่อ
1567 การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนอักขระล้านขั้นพื้นฐาน โดยการใช้กระบวนการ PDCA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3/13 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 สุริยา ลาวัลย์ 2556 บทคัดย่อ
1568 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พงค์เทพ นันตาบุญ 2556 บทคัดย่อ
1569 ผลการใช้สื่อการเรียนรู้ Powerpoint เรื่อง การจัดสวนถาด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทศพล อุระแสง 2556 บทคัดย่อ
1570 การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะการวาดลายประจำยามเพื่อส่งเสริมการวาดเส้น โครงสร้าง สมดุลซ้ายขวาเท่ากัน วาดตามตัวอย่างและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 อรณัชชา ใหม่ศรี 2556 บทคัดย่อ
1571 ผลการใช้เกมปริศนาอักษรไขว้ในการระบุความหมายคำศัพท์พฤติกรรม และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขัติยา ปิยะรังษี 2556 บทคัดย่อ
1572 ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พรณภัสส์ พิทักษ์ศักดากร 2556 บทคัดย่อ
1573 1.การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนตามแนว Williams Cube CAI Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2556 บทคัดย่อ
1574 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Map) ในการสรุปบทเรียน  ธนพนธ์ ปึงทิพย์พิมานชัย 2556 บทคัดย่อ
1575 ผลการใช้เทคนิคการ คิด 4 คิดร่วมกับแบบเรียนสำเร็จรูป ในการจัดการเรียนรู้ ในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ 2556 บทคัดย่อ
1576 การใช้ทฤษฎี Constructivism เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้น ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3,ม.3/8 และ ม.3/9 เยาวธิดา เพชรทอง 2556 บทคัดย่อ
1577 การสร้างผังสรุปความคิดเพื่อการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาชีววิทยา ว33245ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดชา ตาคำ 2556 บทคัดย่อ
1578 การทดลองใช้แบบฝึกแบบ Re statement เพื่อพัฒนาการเขียนแบบ paraphrasing ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ชื่นฤดี หาจัตุรัส 2556 บทคัดย่อ
1579 ผลการใช้กระบวนการ การสอนแบบ PBL เพื่อแก้ปัญหาการสรุปผลการทดลองไม่เป็นของ นักเรียน ชั้น ม.5/2  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2556 บทคัดย่อ
1580 การพัฒนาการเขียนสูตรอาหารไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการ เรียนศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทัศนีย์ เกษรศรี 2556 บทคัดย่อ
1581 การใช้เทคนิค PPA เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2556 บทคัดย่อ
1582 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านเทคนิค RTAของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฐิตญา เตชกิจเวช 2556 บทคัดย่อ
1583 ใช้การสอนแบบ PBL เพื่อเพิ่มทักษะการออกแบบการทดลอง ของนักเรียนชั้น ม.5/4 จีรกร ดีอุต 2556 บทคัดย่อ
1584 เทคนิค TPP เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2556 บทคัดย่อ
1585 การสร้างองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านสื่อ ICT ในการเรียนการสอนวิชาเศรฐศาสตร์ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2556 บทคัดย่อ
1586 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตรีโกณมิติ โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้น ม.3/8 อาทิตยา ลานนาสถิต 2556 บทคัดย่อ
1587 ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องเพศกับวัฒนธรรมไทยโดยใช้เทคนิคค้นหาร่วมกัน (Group Investigation) ของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อนุสรณ์ วีระพงษ์ 2556 บทคัดย่อ
1588 ศึกษาผลการใช้เทคนิคแบบจับคู่ตรวจสอบเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2556 บทคัดย่อ
1589 การศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STAD โดยใช้ 7 คำถามหลักคิดพอเพียงมาบูรณาการ ศิริพงษ์ ผายาว 2556 บทคัดย่อ
1590 การศึกษาผลการใช้ 7 คำถามสำคัญเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2556 บทคัดย่อ
1591 ทดสอบส่งหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2556 บทคัดย่อ
1592 การเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ทางด้านทักษะการฟังภาษาเยอรมัน โดยอาศัยทฤษฎีการสื่อสาร SMCR ของ Berlo ของผู้เรียนภาษาเยอรมันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2556 บทคัดย่อ
1593 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ(Six Thinking Hats) เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่21 อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัญญพร สมทรง 2556 บทคัดย่อ
1594 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาคตัดกรวย โดยประยุกต์ใช้เทคนิค K-W-D-L ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ของ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล 2556 บทคัดย่อ
1595 การใช้การนำแนวทางการสอน Brain Based learning และ Learning Styles เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ 2556 บทคัดย่อ
1596 การใช้แผนที่ความคิดแบบก้างปลาและดอกบัวเพื่อระบุปัญหา นัชท์ชา ผ่องศรี 2556 บทคัดย่อ
1597 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อกฏ-ระเบียบวินัยของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฟิลิป อิทธิฤทธิพันธุ์ 2556 บทคัดย่อ
1598 การศึกษาผลการใช้การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เพื่อพัฒนาทักษะการ คิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อนุสรณ์ สุขศรี 2556 บทคัดย่อ
1599 การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI (Team Assisted Individualiza tion) จารุวรรณ คันธวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1600 การใช้กระบวนการกลุ่มในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ วิชาการงานอาชีพ2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2556 บทคัดย่อ
1601 การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบสินค้า P.R.C.Shop เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิชาเทคโนโลยี2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชุลีพร แก่นวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1602 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมพัทธ์ของนักเรียนชั้นม.6/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย โดยการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา นุชนาถ กระต่ายทอง 2556 บทคัดย่อ
1603 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตสาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์-คำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกศรา คิดอ่าน 2556 บทคัดย่อ
1604 การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบทดลอง นรากร พิชัย 2556 บทคัดย่อ
1605 การศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ ธีรพล หอประสงค์ 2556 บทคัดย่อ
1606 การพัฒนาความรู้เรื่องธรณีและดาราศาสตร์และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการออกแบบ Model นันทกา ปินตาอุ่น 2556 บทคัดย่อ
1607 การศึกษาผลการใช้เทคนิดการเรียนแบบร่วมมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ ศุภชัย ยันต์พิเศษ 2556 บทคัดย่อ
1608 การศึกษาเจตคติของนักเรียนและแนวทางในการจัดการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กิตติยา ประวัง 2556 บทคัดย่อ
1609 การใช้ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย 2556 บทคัดย่อ
1610 การเรียนการสอนโครงงาน โดยใช้กระบวนการ PLC(Professional Learning Community) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2556 บทคัดย่อ
1611 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อวางเป้าหมายในการศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา สุชารณี สุวรรณสารารักษ์ 2556 บทคัดย่อ
1612 การพัฒนาทักษะ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น ม.6/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้เทคนิค Team Games Tournaments นนทพร นาคพิน 2556 บทคัดย่อ
1613 การใช้ทฤษฎีเกมเพื่อส่งเสริมความสามารถการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ 2556 บทคัดย่อ
1614 การใช้ PBL ในการสรุปผลการทำโครงงานของนักเรียน เปรียบเทียบกับการสอนปกติกับการสอนวิธีสอนแบบปกติ ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2556 บทคัดย่อ
1615 ผลการใช้กระบวนการ การสอนแบบ PBL เพื่อแก้ปัญหาการสรุปผลการทดลองไม่เป็นของนักเรียนชั้น ม.5/2 ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2556 บทคัดย่อ
1616 การพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิภาศรี จ้อยสูงเนิน 2556 บทคัดย่อ
1617 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิค LTE Model ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2556 บทคัดย่อ
1618 การพัฒนาทักษะการตั้งคำถามโดยใช้Project-based Learningของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2556 กัลยกร สร้อยมะโน 2556 บทคัดย่อ
1619 การจัดการเรียนรู้แบบPSMพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2556 บทคัดย่อ
1620  ภาวิณี เอมหฤทัย 2556 บทคัดย่อ
1621 การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามครูผู้สอนในชั้นเรียน วิชาการเขียน 1 โดยการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้เรียน วิชุดา ไชยวงค์ 2556 บทคัดย่อ
1622 การศึกษาปัจจัยภายในในการพัฒนาตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีผลต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สุทธิพร งามเมืองสกุล 2556 บทคัดย่อ
1623 การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานการทดลองโดยใช้ PBL (Project Base Learning) ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 จันทร์จิรา กาไชย 2556 บทคัดย่อ
1624 การพัฒนาความสามารถนักเรียนด้ารคำศัพท์โดยใช้สมุดยันทึกและการเขียนDictationนักเรียนระดับชั้นม.4 หทัยทิพย์ แสงมีอานุภาพ 2556 บทคัดย่อ
1625 การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นพลเมืองASEAN กฤติกา จันทรเกษม 2556 บทคัดย่อ
1626 Effectiveness of the 4MAT Model in Enhancing Students’ Critical Thinking Skills in English Reading Classes: A Case Study of Matthayomsueksa 4 Students at The Prince Royal’s College, Chiang Mai น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2556 บทคัดย่อ
1627 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นพลเมืองASEAN ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กฤติกา จันทรเกษม 2556 บทคัดย่อ
1628 การใช้เกมส์ Dictionary เฮฮาเพื่อส่งเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 สี 7 แผนกศิลป์ กัญญาภัทร ศุภสาร 2556 บทคัดย่อ
1629 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการเขียน ปาริชาติ อุทยาวลี 2556 บทคัดย่อ
1630 ผลการเสริมสร้างวินัยการจัดระเบียบแถว โดยใช้เทคนิคสร้างผู้นำกระตุ้นความคิดเชิงบวก สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 กัฑทรี มนน้อย 2555 บทคัดย่อ
1631 การพัฒนาระบบลงเวลาและเรียกรับอัตโนมัติด้วยรหัสแท่ง สุรภี วงค์ไพบูลย์ 2555 บทคัดย่อ
1632 การใช้ท่าทางประกอบการออกเสียงสระในภาษาไทยเพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถจำสระเเละสามารถประสมคำได้อย่างถูกต้อง ณัฐธิดา สิทธิเจริญ 2555 บทคัดย่อ
1633 ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย บุญศิล หวลเงิน 2555 บทคัดย่อ
1634 ผลการใช้สื่อ Pen Tablet ที่มีผลต่อการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ อย่างถูกต้อง ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณัฐณิชา นันตา 2555 บทคัดย่อ
1635 ผลจากการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/11 ปีการศึกษา 2555 อินทิรา อูปอินทร์ 2555 บทคัดย่อ
1636 ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3/11 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุพรรณา ตาคำ 2555 บทคัดย่อ
1637 ผลการใช้สื่อ CAI เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาทางการพูดและการสื่อสาร ปัทมาพร ปุณญาฉัตร 2555 บทคัดย่อ
1638 ผลการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้ The STAR Approach เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2555 บทคัดย่อ
1639 ผลการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้ The STAR Approach เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2555 บทคัดย่อ
1640 ผลการพัฒนากระบวนการคิดด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ของนักเรียนอนุบาล3/1 ดารณี สายคำยะ 2555 บทคัดย่อ
1641 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านด้วยธนาคารคำของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี สายคำยะ 2555 บทคัดย่อ
1642 การใช้เกม MST พัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนระัดับชั้นอนุบาล 3/4 อนันธิดา ยะอุโมงค์ 2555 บทคัดย่อ
1643 การพัฒนาวินัย โดยการใช้นิทานสร้างเสริมคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 3/10 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หรรษา วิภาตะศิลปิน 2555 บทคัดย่อ
1644 ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน ของนักเรียนปฐมวัย ฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ 2555 บทคัดย่อ
1645 ผลการใช้บัญชีคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย สารินี มูลสถาน 2555 บทคัดย่อ
1646 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านด้วยธนาคารคำ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี สายคำยะ 2555 บทคัดย่อ
1647 การพัฒนาระบบลงเวลาและเรียกรับอัตโนมัติด้วยรหัสแท่ง สุรภี วงค์ไพบูลย์ 2555 บทคัดย่อ
1648 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย บุญศิล หวลเงิน 2555 บทคัดย่อ
1649 การใช้เกม MST พัฒนาทักษะด้านการอ่านและเชียนพยัญชนะไทย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 อนันธิดา ยะอุโมงค์ 2555 บทคัดย่อ
1650 ผลจากการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/11 ปีการศึกษา 2555 อินทิรา อูปอินทร์ 2555 บทคัดย่อ
1651 ผลการใช้ภาพสัญลักษณ์สื่อความหมายให้นักเรียนได้ปฎิบัติตามเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและเตรียมความพร้อมก่อนการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/8 อำพร ปรีเปรม 2555 บทคัดย่อ
1652 ผลการใช้นิทานคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย อนุบาล 3/12 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณฤศา คำสุขใส 2555 บทคัดย่อ
1653 ผลจากการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/11 ปีการศึกษา 2555 ณฤศา คำสุขใส 2555 บทคัดย่อ
1654 ผลการใช้นิทานคำถามปลายเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะและบทบาทสมมุติ อนุบาล 3/12 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณฤศา คำสุขใส 2555 บทคัดย่อ
1655 ผลการใช้บัญชีคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย สารินี มูลสถาน 2555 บทคัดย่อ
1656 ผลการพัฒนาการแผนการเรียนรู้ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและสร้างแผนภูมิการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  มธุรส วัฒโนกูล 2555 บทคัดย่อ
1657 การพัฒนาการปฎิบัติโดยการแสดงภาษาท่าผสมนาฎศิลป์ประกอบเพลงนกขมิ้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2555 บทคัดย่อ
1658 การให้บริการครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชื่นฤทัย สุริยะวรรณ 2555 บทคัดย่อ
1659 ผลการพัฒนาทักษะัการวิพากษ์โดยใ้ช้เทคนิคการเชื่อมโยงคำสำคัญ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2555 บทคัดย่อ
1660 การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โดยใช้ชุดแบบฝึก จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2555 บทคัดย่อ
1661 การพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2555 บทคัดย่อ
1662 การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning : BBL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม สำหรับนักเรียนชั้น ป.3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2555 บทคัดย่อ
1663 การใช้ชุดแบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนภาษาอังกฤษ เอนก สุขพิงค์ 2555 บทคัดย่อ
1664 การพัฒนาทักษะการระบายสี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2555 บทคัดย่อ
1665 การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทพวิทักษ์ บุญชู 2555 บทคัดย่อ
1666 การพัฒนาทักษะการแปลความและตีความในการเรียนเรื่องเสียง พรศิลป์ บุญปราบ 2555 บทคัดย่อ
1667 เรื่องผลการพัฒนาการสะกดคำในวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี บุญสูง 2555 บทคัดย่อ
1668 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ธรณีพิบัติภัยในวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางความฉลาดทาง สุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภภัค กันหาประกอบ 2555 บทคัดย่อ
1669 ผลการพัฒนาการคิดตีความแปลความการเรียนรู้ข้อพระคัมภีร์ภาษาไทยและอังกฤษตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนธยา สารสมุทร 2555 บทคัดย่อ
1670 ผลการพัฒนาการนำข้อพระคัมภีร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุลีมาส สิทธัญ 2555 บทคัดย่อ
1671 ศึกษาผลการใช้สื่อ ICT ตามหลักทฤษฎี Brain - Based Learning ในการพัฒนาการอ่านการเขียนคำพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พรรณี ตั้งใจดี 2555 บทคัดย่อ
1672 ผลการใช้เทคนิคทฤษฎีสีรุ้ง เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการระบายสีไม้แบบไล่น้ำหนัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2555 บทคัดย่อ
1673 การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้แบบฝึกประสมสระ 5 ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อัญชัน ใจแก้ว 2555 บทคัดย่อ
1674 การใช้กิจกรรมการอ่านคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นงนุช สุอังคะ 2555 บทคัดย่อ
1675 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองตามขั้นตอนการสอนเขียนเรื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2555 บทคัดย่อ
1676 การสอนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้power point เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/9 ทองพูน เรือนมูล 2555 บทคัดย่อ
1677 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาที่มีผลต่อความแข็งแรงและความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2555 บทคัดย่อ
1678 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2555 บทคัดย่อ
1679 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2555 บทคัดย่อ
1680 การสอนคณิตศาสตร์เรื่อง \" โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5 อัญชัน ใจแก้ว 2555 บทคัดย่อ
1681 การสอนคณิตศาสตร์เรื่อง \" โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5 เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2555 บทคัดย่อ
1682  เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2555 บทคัดย่อ
1683 การพัฒนาทักษะการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100โดยการใช้ชุดทักษะ วีณา พญาพรหม 2555 บทคัดย่อ
1684 การใช้เพลงเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการวาดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รินทร์ลภัส อมรธีรสิทธิ์ 2555 บทคัดย่อ
1685 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ธรณีพิบัติภัยในวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 สุภภัค กันหาประกอบ 2555 บทคัดย่อ
1686 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จรัญญา สมสงวน 2555 บทคัดย่อ
1687 การใช้กิจกรรม KBR เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 นฤทัย คำเทพ 2555 บทคัดย่อ
1688 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชมัยพร อุดคำ 2555 บทคัดย่อ
1689 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ที่เรียนอ่อน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2555 บทคัดย่อ
1690 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วรัชยา ลำนวล 2555 บทคัดย่อ
1691 การพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้คำแต่งประโยคที่สร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกชุด “เรียนรู้คำ นำจากภาพ ทราบประโยค” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ 2555 บทคัดย่อ
1692 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ธันยพร ทวีชัย 2555 บทคัดย่อ
1693  ธันยพร ทวีชัย 2555 บทคัดย่อ
1694 การพัฒนากระบวนการคิด โดยใช้แบบทดสอบกระบวนการคิด ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาลี จินดารัตน์ 2555 บทคัดย่อ
1695 การพัฒนาทักษะการลบที่มีการกระจาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 นัยรัตน์ ก้อนสุรินทร์ 2555 บทคัดย่อ
1696 ผลการพัฒนาการทักษะการคิดตีความแปลความการเรียนรู้ข้อพระคัมภีร์ภาษาไทยและ อังกฤษ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะ สนธยา สารสมุทร 2555 บทคัดย่อ
1697 การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่ไม่ระบายสีพื้นหลังของรูปภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งรวี วงศ์ษา 2555 บทคัดย่อ
1698 การพัฒนาทักษะการแปลความและตีความในการเรียนเรื่องเสียง พรศิลป์ บุญปราบ 2555 บทคัดย่อ
1699 การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านการอ่านสรุปความรู้ด้วยกระบวนการ 2A2U1C.ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มยุเรศ มณีนิล 2555 บทคัดย่อ
1700 ผลการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ธรณีพิบัติภัยในวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภภัค กันหาประกอบ 2555 บทคัดย่อ
1701 ผลการพัฒนาการแก้มสมการในวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรีรัตน์ อุไรวร 2555 บทคัดย่อ
1702 ผลการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสมการในวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2555 บทคัดย่อ
1703 ผลการพัฒนา การสะกดคำในวิชาภาษาไทยตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทวี โถเงิน 2555 บทคัดย่อ
1704 ผลการพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์วิชาภาษาไทยตามแนวความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิทรา ลาวัลย์ 2555 บทคัดย่อ
1705 ผลการพัฒนาการสอนบทบาทสมมติเรื่องการซื้อขายสินค้าในวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2555 บทคัดย่อ
1706 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำวิเศษณ์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้น ป 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2555 บทคัดย่อ
1707 ผลการพัฒนา การสะกดคำในวิชาภาษาไทยตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จันธิภา กิติกูล 2555 บทคัดย่อ
1708 การใช้กรอบแนวคิดความฉลาดทางสุขภาวะในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุมิตรา กันธิยะ 2555 บทคัดย่อ
1709 ไม้ก้อมฮองเยียะก๋าน อนุสรณ์ กิติชัยวรรณ 2555 บทคัดย่อ
1710  อนุสรณ์ กิติชัยวรรณ 2555 บทคัดย่อ
1711  อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2555 บทคัดย่อ
1712 ผลการพัฒนาการปฏิบัติท่ารำในวิชานาฏศิลป์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศลิษา ชุ่มวารี 2555 บทคัดย่อ
1713 ผลการพัฒนาทักษะการใช้ดินสอสีในการวาดภาพระบายสีวิชาทัศนศิลป์ ตาม แนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย วรรษมน ยะวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1714 ผลการพัฒนาการแปลความหมายสัญลักษณ์ของแผนที่ในวิชาสังคมศึกษา ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุษกร รากคำ 2555 บทคัดย่อ
1715 ผลการพัฒนาเรื่องคำสันธาน ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ มโนวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1716 ผลการพัฒนาเรื่องคำสันธาน ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรณิการ์ มโนวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1717  ผลการพัฒนาการแปลความหมายสัญลักษณ์ของแผนที่ในวิชาสังคมศึกษา ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุษกร รากคำ 2555 บทคัดย่อ
1718 การพัฒนาความสามารถในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัลลีย์ ครินชัย 2555 บทคัดย่อ
1719 ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง เรียนรู้ร่วมกันสัมพันธ์ธรรมชาติกลุ่ทสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรวรรณ เตชะโสด 2555 บทคัดย่อ
1720  ธันยพร ทวีชัย 2555 บทคัดย่อ
1721  ธันยพร ทวีชัย 2555 บทคัดย่อ
1722  ธันยพร ทวีชัย 2555 บทคัดย่อ
1723 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธันยพร ทวีชัย 2555 บทคัดย่อ
1724 การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ 2555 บทคัดย่อ
1725 ผลการพัฒนาการเรียงลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อนันต์ วงศ์ศรีใส 2555 บทคัดย่อ
1726 การส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ สมเกตุ 2555 บทคัดย่อ
1727 ผลการพัฒนาทักษะการตั้งคำถามและการให้เหตุผลในการเรียนเรื่องโน้ตดนตรีสากลตามแนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เศรษฐศักดิ์ แสงลี 2555 บทคัดย่อ
1728 การพัฒนาทักษะการแปลความและตีความในการเรียนเรื่องเสียง พรศิลป์ บุญปราบ 2555 บทคัดย่อ
1729 ผลการพัฒนาทักษะการตั้งคำถามและการให้เหตุผลในการเรียนเรื่องโน้ตดนตรีสากลตามแนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เศรษฐศักดิ์ แสงลี 2555 บทคัดย่อ
1730 การพัฒนาการเรียนรู้ทางสมอง โดยกระบวนการทางดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2555 บทคัดย่อ
1731 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาการยิงลูกแชร์บอลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ธีระศักดิ์ ยะวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1732 การพัฒนาทักษะกระบวนการวาดภาพโดยใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทนงศักดิ์ ทะลา 2555 บทคัดย่อ
1733 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำวิเศษณ์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องคำวิเศษณ์ของนักเรียนชั้น ป 6  เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2555 บทคัดย่อ
1734 ผลการพัฒนาการอ่านตัวพยัญชนะต้น23ตัวในวิชาภาษาจีนตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนภณ ไชยชนะ 2555 บทคัดย่อ
1735 กระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู้ลักษณะจำนวนของภูมิภาคและจังหวัดในประเทศไทยตามแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2555 บทคัดย่อ
1736 ผลการพัฒนาการวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับ หน้าที่ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค สถานภาพ และสิทธิขั้นพิ้นฐานของเด็ก ตามแนวความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2555 บทคัดย่อ
1737 ผลการพัฒนาการหาพื้นที่ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมสมัย ญาติฝูง 2555 บทคัดย่อ
1738 ผลการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสมการ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียน ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2555 บทคัดย่อ
1739 การใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชพล หาญยอดสุธา 2555 บทคัดย่อ
1740 การพัฒนาความสามารถในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัลลีย์ ครินชัย 2555 บทคัดย่อ
1741 ผลการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการประดิษฐ์ท่ารำเพลง “กระต่ายสีขาว” ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของนักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุญทิวา จิระอรุณ 2555 บทคัดย่อ
1742  ประไพพิศ ภิระตา 2555 บทคัดย่อ
1743 เรื่อง ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประไพพิศ ภิระตา 2555 บทคัดย่อ
1744 Using Experiential Learning to Improve Critical Thinking Skill of Prathomsuksa 3/1 Students at The Prince Royal’s College สิรินาถ ศรีอนันต์ 2555 บทคัดย่อ
1745 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2555 บทคัดย่อ
1746  อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2555 บทคัดย่อ
1747 การใช้นวัตกรรมแผนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ บทบาท เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2555 บทคัดย่อ
1748 เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุนีย์ วีระพันธุ์ 2555 บทคัดย่อ
1749 ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนสะกดคำจากโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาในการพัฒนาทักษะการเขียน สะกดคำภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ  ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2555 บทคัดย่อ
1750 ผลการพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องลักษณะจำนวนของภูมิภาค และจังหวัดในประเทศไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2555 บทคัดย่อ
1751 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “คำวิเศษณ์” ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะ เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2555 บทคัดย่อ
1752 ผลการพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรรณกุล อินทวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1753 ผลการพัฒนาทักษะการคิดเกี่ยวกับสัตว์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อนุชิต มังคราช 2555 บทคัดย่อ
1754 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักที่ตำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมภพ บรรเลงสวรรค์ 2555 บทคัดย่อ
1755 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมภพ บรรเลงสวรรค์ 2555 บทคัดย่อ
1756 ผลการพํมนาการสะกดคำในวิชาภาษาอังกฤษตามแนวทางความทฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี บุญสูง 2555 บทคัดย่อ
1757  พรศิลป์ บุญปราบ 2555 บทคัดย่อ
1758 ผลการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณทศนิยมในวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2555 บทคัดย่อ
1759 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการจดจำมาตราหน่วยการวัดปริมาตรหน่วยการวัดความยาวในการหาปริมาตรและความจุ สมเกียรติ แปงคำ 2555 บทคัดย่อ
1760 การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะการออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ภ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พุทธชาด มณีขัติ 2555 บทคัดย่อ
1761 ผลการพัฒนาการหาพื้นที่โดยใช้เทคนิค 3 p ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมสมัย ญาติฝูง 2555 บทคัดย่อ
1762 ผลการใช้รูปแบบเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สินีนาถ ไชยทิพย์ 2555 บทคัดย่อ
1763 ผลการพัฒนาการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรุณี นนทมาลย์ 2555 บทคัดย่อ
1764 ผลการพัฒนาความสามารถในการแปลความ การตีความตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2555 บทคัดย่อ
1765 การพัฒนาสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ในวิชาสุขศึกษา ตามแนวทางพัฒนา ณรัช ธนิตจารุกุล 2555 บทคัดย่อ
1766 การพัฒนาทักษะการแปลความและตีความในการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กันยารัตน์ แสนเขียววงศ์ 2555 บทคัดย่อ
1767  อาทิตย์ ไชยมงคล 2555 บทคัดย่อ
1768 การพัฒนาการอ่านตามแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อาทิตย์ ไชยมงคล 2555 บทคัดย่อ
1769 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาการอ่านเร็วตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กาญจนา จินกลับ 2555 บทคัดย่อ
1770 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในการเล่นฟุตบอล ตามแนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บัณฑิต เพชรอำไพ 2555 บทคัดย่อ
1771 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัวในวิชาพลศึกษา ตามแนวทางพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พิมล พรหมเทศ 2555 บทคัดย่อ
1772 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2555 บทคัดย่อ
1773 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2555 บทคัดย่อ
1774 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟมัลติมิเดียโปรแกรม Photoshop ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชัชชญา กันทาผาม 2555 บทคัดย่อ
1775 ผลการพัฒนาการสะกดคำในวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2555 บทคัดย่อ
1776 การพัฒนาความสามารถในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาสังคมศึกษา สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นันทพร จุลพันธ์ 2555 บทคัดย่อ
1777 ผลการใช้เทคนิคที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT (Learning Together) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พงค์เทพ นันตาบุญ 2555 บทคัดย่อ
1778 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิกวิเคราะห์และเขียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2555 บทคัดย่อ
1779 การพัฒนาความสามารถการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำนวย จันต๊ะมา 2555 บทคัดย่อ
1780 การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง อาทิตยา ลานนาสถิต 2555 บทคัดย่อ
1781 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมลอยกระทง วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2555 บทคัดย่อ
1782 ความสามารถด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ด้านการพูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขัติยา จันสังสา 2555 บทคัดย่อ
1783 : การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Present simple ในรูปของ Passive voice สุมาลัย อัคนิยาน 2555 บทคัดย่อ
1784 เรื่อง การเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานวิชาสังคมศึกษา พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2555 บทคัดย่อ
1785 การศึกษาคำภาษาจีนที่มีเสียงคล้ายภาษาไทยหรือเสียงอื่นมีผลต่อการอ่านออกเสียงและการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Liang Fa Cheng 2555 บทคัดย่อ
1786 การพัฒนาความสามารถในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุณีย์ จันทร์ตา 2555 บทคัดย่อ
1787 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ Graphic Organizers วรัญญา สำเภาลอย 2555 บทคัดย่อ
1788 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2555 บทคัดย่อ
1789 การพัฒนากระบวนการกลุ่มด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กุลชาติ ชัยมงคล 2555 บทคัดย่อ
1790 การใช้กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ รูปแบบผังแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ(Time line) เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 วชิระ ครินชัย 2555 บทคัดย่อ
1791 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว(ไม่รวมโจทย์ปัญหา) ชฎาภรณ์ สาติ 2555 บทคัดย่อ
1792 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ อรทัย วัจนะรัตน์ 2555 บทคัดย่อ
1793 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การแก้สมการ สมหมาย สุวิกาโล 2555 บทคัดย่อ
1794 การพัฒนาทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2555 บทคัดย่อ
1795 การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์เรื่อง นาฏลีลา - นาฏยศัพท์ ด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อฝึกทักษะการคิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผุดผ่อง เสถียรพงษ์ 2555 บทคัดย่อ
1796 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ห้องเรียนโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2555 บทคัดย่อ
1797 การเตรียมความพร้อมในการสอบ O – NET วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 , 3/2 , 3/5 , 3/8 และ 3/13 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิรินาถ จอมพงษ์ 2555 บทคัดย่อ
1798 การพัฒนาความสามารถในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุณีย์ จันทร์ตา 2555 บทคัดย่อ
1799 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคให้ถูกต้องโดยใช้เทคนิค PWCR ( Patterning Writing Correcting Repeating ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2555 บทคัดย่อ
1800 การเรียนรู้ของนักเรียนโดยการวิเคราะห์ เหตุการณ์ เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญ ในสงครามโลก และสงครามเย็น ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ 2555 บทคัดย่อ
1801 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปริญดา สากระแส 2555 บทคัดย่อ
1802 เรื่อง การส่งเสริมความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและพัฒนาการในการบันทึกความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ LINCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กฤติกา จันทรเกษม 2555 บทคัดย่อ
1803 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7(Using Role-play to Enhance Speaking Skill of Matthayomsuksa 1/7 At The Prince Royal’s College) ณัฐพัชร พรมมินทร์ 2555 บทคัดย่อ
1804 การใช้การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw ในวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรเดช คนตรง 2555 บทคัดย่อ
1805 การใช้เทคนิคTeam Games –Tournament ในการปรับความรู้พื้นฐานเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิวิมล จูงศิริวัฒน์ 2555 บทคัดย่อ
1806 การศึกษาความคิดเห็นด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ 2555 บทคัดย่อ
1807 การศึกษารายกรณีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กรณีปัยหาด้านความคิดและพฤติกรรม สุทธิพร งามเมืองสกุล 2555 บทคัดย่อ
1808 การศึกษารายกรณีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านการพัฒนาเห็นคุณค่าในตนเอง  สุชารณี สุวรรณสารารักษ์ 2555 บทคัดย่อ
1809 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนจริง โดยประยุกต์ใช้หลักการ E-C-R-S ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ของ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล 2555 บทคัดย่อ
1810 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดหมวกหกใบ  ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2555 บทคัดย่อ
1811 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีช่วยจำสูตรทางคณิตศาสตร์ ระหว่างแบบทำซ้ำ และแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 และ 5/7 สายศิลป์คำนวณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นนทพร นาคพิน 2555 บทคัดย่อ
1812 การพัฒนาความเข้าใจเรื่องกรดเบสและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2555 บทคัดย่อ
1813 การศึกษากระบวนการสร้างความรู้คิดเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาตร์ ศุภชัย ยันต์พิเศษ 2555 บทคัดย่อ
1814 คลีนิคคณิตแพทย์ ศิริพงษ์ ผายาว 2555 บทคัดย่อ
1815 สื่อสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำโจทย์หัวข้อความสัมพันธ์และฟังก์ชัน นัชท์ชา ผ่องศรี 2555 บทคัดย่อ
1816 การเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยโดยผ่านสื่อ ICT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธีรวัฒน์ ชื่นดวง 2555 บทคัดย่อ
1817 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สมดุลของแรง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  นันทกา ปินตาอุ่น 2555 บทคัดย่อ
1818 ผลการใช้เทคนิค5Th เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิกแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2555 บทคัดย่อ
1819 เทคนิค 2PKSM เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2555 บทคัดย่อ
1820 การเล่นแบดมินตัน วินัย สุจริต 2555 บทคัดย่อ
1821 การใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2555 บทคัดย่อ
1822 การพัฒนาความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในใช้หลักไวยากรณ์เรื่อง Infinitive and Gerundโดยการใช้แผนผังความคิด(Mind mapping )  ชื่นฤดี หาจัตุรัส 2555 บทคัดย่อ
1823 การใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงให้เหตุผลเพื่อพัฒนาความสามารถในการพิสูจน์ของนักเรียน Gifted คณิตศาสตร์ชั้น ม.4 นุชนาถ กระต่ายทอง 2555 บทคัดย่อ
1824 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมคิดพิชิตโจทย์ปัญหา  จารุวรรณ คันธวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1825 การเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท โดยใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหา จันทร์จิรา กาไชย 2555 บทคัดย่อ
1826 การใช้ JEAB Model สร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะในโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และลดภาวะโลกร้อน วิชาการงานอาชีพ3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ชุลีพร แก่นวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1827 การใช้เทคนิค CIPPA ในการพัฒนาทักษะการแยกเวกเตอร์ของแรง สำหรับประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม จีรกร ดีอุต 2555 บทคัดย่อ
1828 "เทคนิคการเรียนรู้คำศัพท์จากเกมส์ crossword ของนักเรียน ม.5/8 จำนวน 48 คน" ฟิลิป อิทธิฤทธิพันธุ์ 2555 บทคัดย่อ
1829 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคัดผ่านจุดคิด ( Thinking Through Think Point ) โดยใช้ “WH Question” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย  กัญญพร สมทรง 2555 บทคัดย่อ
1830 การศึกษาผลการใช้วิธีการ 4ข เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียน ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ 2555 บทคัดย่อ
1831 การศึกษาผลการใช้วิธี 4 ข เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียน ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ 2555 บทคัดย่อ
1832 เทคนิคการเขียนไอโซเมอร์ ยุพา มานะบุญ 2555 บทคัดย่อ
1833 การใช้วิธีการสอนแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The Use of Whole Language Approach to Develop M.4 English Gifted Students\\\' Speaking and Synthesizing Thinking Skills) ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ 2555 บทคัดย่อ
1834 การใช้เทคนิค Think Pair Share เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2555 บทคัดย่อ
1835 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยใช้เทคนิคการสอน3A กัลยกร สร้อยมะโน 2555 บทคัดย่อ
1836 การใช้กิจกรรมGroup-Brainstorming เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หทัยทิพย์ แสงมีอานุภาพ 2555 บทคัดย่อ
1837 การพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิภาศรี จ้อยสูงเนิน 2555 บทคัดย่อ
1838 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวีดเชียงใหม่ วิชุดา ไชยวงค์ 2555 บทคัดย่อ
1839 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความแบบง่าย โดยใช้เทคนิคการแปลความ ปาริชาติ อุทยาวลี 2555 บทคัดย่อ
1840 การจัดกิจกรรมวางแผนค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อเสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2555 บทคัดย่อ
1841 การใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อศึกษาพัฒนาการการอ่านออกเสียง ö และ ü ในภาษาเยอรมันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2555 บทคัดย่อ
1842 การสอนแบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 = KWL - Plus teaching technique to enhance English reading and writing skills of the 4 students  กิ่งกาญจน์ ตุมอินทร์ 2555 บทคัดย่อ
1843 การศึกษาการใช้เทคนิคการสอนแบบอริยสัจ 4 ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2555 บทคัดย่อ
1844 The Magic of Developing Reading Strategies of “Reading Comprehension for FCE Examination” ประทินรัตน์ วิยาโรเอล 2555 บทคัดย่อ
1845 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการเขียนเทคนิค ITW สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฐิตญา เตชกิจเวช 2555 บทคัดย่อ
1846 การใช้แบบฝึกทักษะ ในวิชาคอมพิวเตอร์1 โดยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แบบ SDLC นพรัตน์ เขียวอินต๊ะ 2555 บทคัดย่อ
1847 การเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยใช้สื่อเวปไซต์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2555 บทคัดย่อ
1848 ผลการจัดกิจกรรมจากสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Packet Tracer ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2555 บทคัดย่อ
1849 ศึกษารูปแบบการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เกสร วรรณศรี 2555 บทคัดย่อ
1850 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัทธ์ สิทธิยศ 2555 บทคัดย่อ
1851 ความคิดเห็นของครู - บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุไร กาญจนประโชติ 2555 บทคัดย่อ
1852 เรื่อง ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศุภวรรณ์ ศรีบุรี 2555 บทคัดย่อ
1853 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกบุคลากร ปรมินทร์ จินณะแก้ว 2555 บทคัดย่อ
1854 เรื่อง เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้บริการของแผนกการเงิน อ้อมดาว อุดมปละ 2555 บทคัดย่อ
1855 ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายของครูและบุคลากรในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จิตรติมา เชื้อถา 2555 บทคัดย่อ
1856 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการสอนของครูผู้สอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 สุรพล สิทธิธัญญ์ 2555 บทคัดย่อ
1857 การศึกษาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการส่งคืนหนังสือล่าช้า สุรภี แสงสุวรรณ์ 2555 บทคัดย่อ
1858 การตรวจสอบ นิเทศติดตาม และประเมินผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน และการวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2555 บทคัดย่อ
1859 การศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรใหม่ จินตนา สิงหราชวัฒนกุล 2555 บทคัดย่อ
1860 การใช้ E-mail โรงเรียน ณัฐธยาน์ กุลสวัสดิ์ 2555 บทคัดย่อ
1861  สุรพล สิทธิธัญญ์ 2555 บทคัดย่อ
1862  การประเมินโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Focused English Progrom : FEP) ประจำปีการศึกษา 2555 สายฝน ลี้รัตนาวลี 2555 บทคัดย่อ
1863 การศึกษาการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์ของดวงดาว วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สุภภัค กันหาประกอบ 2554 บทคัดย่อ
1864 การใช้สื่อการสอน On The Floor เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล สำหรับการปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิลุบล สุนันต๊ะ 2554 บทคัดย่อ
1865 ผลการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่อง เมื่อพระเยซูเป็นเด็ก เพื่อศึกษาแบบอย่างชีวิตในวัยเด็ก ของพระเยซูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11 อำพล ปัญญา 2554 บทคัดย่อ
1866 การพัฒนาความมั่นใจการวาดภาพระบายสีโดยการใช้โปรแกรม Power point ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  รุ่งรวี วงศ์ษา 2554 บทคัดย่อ
1867 การพัฒนาทักษะการจำแนกพยัญชนะอักษรสามหมู่ โดยใช้กิจกรรมเชื่อมโยงความจำของนักเรียนป.1/8 พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2554 บทคัดย่อ
1868 การใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลล์วิทยาลัย วรัชยา ลำนวล 2554 บทคัดย่อ
1869 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสอนแบบอริยสัจสี่ วรัชยา ลำนวล 2554 บทคัดย่อ
1870 ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมส์Snow Ball เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วชั้นประถมศ฿กษาปีที่2/2ปีการศึกษา2557 ทองพูน เรือนมูล 2554 บทคัดย่อ
1871 การพัฒนาทักษะการเขียนคำควบกล้ำแท้ ควบกล้ำไม่แท้  จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2554 บทคัดย่อ
1872 การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ใช้สระ ไ- ไม้มลาย และ สระ ใ- ไม้ม้วนโดยใช้เทคนิค 3 ขั้นตอนสอนเขียน จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2554 บทคัดย่อ
1873 การพัฒนาทักษะการเขียนคำในมาตราแม่กน ( ไม่ตรงแม่ ) โดยใช้วิธีสอนLPW จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2554 บทคัดย่อ
1874 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนด้วยการใช้การเสริมแรงทางบวก จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2554 บทคัดย่อ
1875 การพัฒนาทักษะการเขียนคำคล้องจองโดยใช้แบบฝึกทักษะ จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2554 บทคัดย่อ
1876 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ ICT เสริมแรงในการวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาสังคมศึกษา มาลี จินดารัตน์ 2554 บทคัดย่อ
1877 ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 มาลี จินดารัตน์ 2554 บทคัดย่อ
1878 ผลการพัฒนาทักษะการฟังและการมีวินัยโดยการใช้นิทาน มาลี จินดารัตน์ 2554 บทคัดย่อ
1879 การพัฒนาการอ่านการเขียนด้วยเทคนิค "เคลื่อนไหวจับคู่สู่การอ่านการเขียนคำอย่างยั่งยืน" พรรณี ตั้งใจดี 2554 บทคัดย่อ
1880 การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิคการเขียนอิสระแบบ BBL พรรณี ตั้งใจดี 2554 บทคัดย่อ
1881 การพัฒนาลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รินทร์ลภัส อมรธีรสิทธิ์ 2554 บทคัดย่อ
1882 การใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลล์วิทยาลัย วารุณี เลิศวิชัยกุล 2554 บทคัดย่อ
1883 การศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 4 MAT วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เเรงกับการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้น ป. 2/2 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 วารุณี เลิศวิชัยกุล 2554 บทคัดย่อ
1884 การใช้โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา ความสามารถในการเเก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนปรินส์รอยเเยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 วารุณี เลิศวิชัยกุล 2554 บทคัดย่อ
1885 ผลการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น ป.3/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2554 บทคัดย่อ
1886 ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ในการพัฒนาความอ่อนตัวของทักษะการนั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit & Reach) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2554 บทคัดย่อ
1887 การใช้นวัตกรรมแผนการสอน ๔ คิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมฬึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2554 บทคัดย่อ
1888 ผลการใช้นวัตกรรมคิดหลากหลายกับอาหารเมนูแห่งชีวิต ของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  สินีนาถ ไชยทิพย์ 2554 บทคัดย่อ
1889 ผลการใช้กิจกรรม 4 ขั้นตอนกับการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนาต่อยอดความคิด สร้างผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  สินีนาถ ไชยทิพย์ 2554 บทคัดย่อ
1890 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยการเทียบเสียงกับภาษาไทยของ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านในชั้นประถมศึกษาปีที่4  ธนภณ ไชยชนะ 2554 บทคัดย่อ
1891 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิด เพื่อศึกษา ความสามารถในการคิด จากการชมรายการโทรทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2554 บทคัดย่อ
1892 การใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ อัมภวัลย์ พฤษกรรม 2554 บทคัดย่อ
1893 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้คำพ้องรูปได้ถูกต้อง เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2554 บทคัดย่อ
1894 ผลการใช้นวัตกรรมแผนการสอนเรื่อง “รู้เท่าทันสารพัดภัยแฝงสื่อออนไลน์” เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์(อินเตอร์เน็ต) ของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน  พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2554 บทคัดย่อ
1895 ผลของการใช้กิจกรรมสุขภาพดี ไม่มีโรค ( Healthy People ) เพื่อพัฒนาฉลาดทางสุขภาวะ ของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ เชียงใหม่ พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2554 บทคัดย่อ
1896 ผลการใช้นวัตกรรมแผนการสอนเรื่อง “รู้เท่าทันสารพัดภัยแฝงสื่อออนไลน์” เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์(อินเตอร์เน็ต) ของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน  กาญจนา จินกลับ 2554 บทคัดย่อ
1897  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดแบบฝึก การอ่านจับใจความของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 พุทธชาด มณีขัติ 2554 บทคัดย่อ
1898 การใช้รูปแบบการสอน 4 ขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาการบริโภคสื่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.4/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อรรณกุล อินทวงค์ 2554 บทคัดย่อ
1899 การศึกษาการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์ของดวงดาว วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปิยะรัตน์ ใจตา 2554 บทคัดย่อ
1900 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Review Excel สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2554 บทคัดย่อ
1901 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2554 บทคัดย่อ
1902 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนแบบร่วมมือ (Co Operative Learning) วรัญญา สำเภาลอย 2554 บทคัดย่อ
1903 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 จำนวน 49 คน  ชฎาภรณ์ สาติ 2554 บทคัดย่อ
1904 การใช้คำถามปลายเปิดส่งเสริมกระบวนการคิดตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยงยุทธ ทองจำรูญ 2554 บทคัดย่อ
1905 การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาปีทากอรัสโดยใช้CDC สมหมาย สุวิกาโล 2554 บทคัดย่อ
1906 การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง อาทิตยา ลานนาสถิต 2554 บทคัดย่อ
1907 การสร้างและทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ธวัชชัย ด้วงมะโน 2554 บทคัดย่อ
1908 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยบนเว็บเพจ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ม. 2 ปีการศึกษา 2553 ยุทธการท์ นฤพันธ์ 2554 บทคัดย่อ
1909 การบูรณาการภาษาจีนในหลักสูตรท้องถิ่นโดยการแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่ใช้ในตลาดสดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2554 บทคัดย่อ
1910 ผลการใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความคล้าย ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พงค์เทพ นันตาบุญ 2554 บทคัดย่อ
1911 เรื่อง การศึกษาผลการใช้เทคนิคการคิดเปรียบเทียบและทักษะการคิดคำนวณ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐพงษ์ รัตนา 2554 บทคัดย่อ
1912 เรื่อง การศึกษาผลการใช้เทคนิคการคิดเปรียบเทียบและทักษะการคิดคำนวณ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐพงษ์ รัตนา 2554 บทคัดย่อ
1913 เรื่อง การศึกษาผลการใช้เทคนิคการคิดเปรียบเทียบและทักษะการคิดคำนวณ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐพงษ์ รัตนา 2554 บทคัดย่อ
1914 การศึกษาความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่  ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2554 บทคัดย่อ
1915 เทคนิคการใช้สื่อประเภทบทกลอนประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องประเภทละครไทยแต่ละยุค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปวิตรา พงษ์คำ 2554 บทคัดย่อ
1916 การสร้างสรรค์เกมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2554 บทคัดย่อ
1917 การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learnning ) ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรเดช คนตรง 2554 บทคัดย่อ
1918 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคให้ถูกต้อง โดยใช้เทคนิค SACR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2554 บทคัดย่อ
1919 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค 5 tenses ในรูปประโยค Present simple, Present continuous tense, Past simple tense, Future simple และ Present perfect tense สุมาลัย อัคนิยาน 2554 บทคัดย่อ
1920 ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ฉันทนา กลิ่นเมือง 2554 บทคัดย่อ
1921  สุนทรี ชัยชนะ 2554 บทคัดย่อ
1922 การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ (Roleplaying) ในเรื่องสมบัติธาตุ  ธิดา ฮาวปินใจ 2554 บทคัดย่อ
1923 ผลการจัดกิจกรรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2554 บทคัดย่อ
1924 การใช้ JEAB Model เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ วิชาการงานอาชีพ3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ชุลีพร แก่นวงค์ 2554 บทคัดย่อ
1925 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2554 บทคัดย่อ
1926 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอักษรภาษาอังกฤษ Aa -Zz โดยใช้นวัตกรรม PLAY สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 9  กัลยรัตน์ สะเอียบคง 2553 บทคัดย่อ
1927 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปั้นของเด็กปฐมวัยด้วยเทคนิค T.C.S. สุพรรณา ตาคำ 2553 บทคัดย่อ
1928 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กก้าวร้าวและการชอบรังแกเพื่อนของนักเรียน โดยการเล่านิทานในระดับชั้นอนุบาล 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  อำพร ปรีเปรม 2553 บทคัดย่อ
1929 การใช้เทคนิคการวาดภาพอักษรการ์ตูนที่มีผลต่อความคงทนในการจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/9  พัชรียา จำปาทอง 2553 บทคัดย่อ
1930 ผลการใช้ Small book colors ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีเกี่ยวกับสี ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ห้อง 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำพร วงศ์วัฒนา 2553 บทคัดย่อ
1931 ผลการสอนแบบโครงงานที่มีผลต่อการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยในนักเรียนชั้น อนุบาล3/12ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ณฤศา คำสุขใส 2553 บทคัดย่อ
1932 กระบวนการแบบ 7 ส ที่มีผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อินทิรา อูปอินทร์ 2553 บทคัดย่อ
1933 ผลการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้สื่อประสมชุด เสริมสร้างความดี สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3 / 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 กัฑทรี มนน้อย 2553 บทคัดย่อ
1934 ผลการใช้ดนตรี 4ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2553 ฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ 2553 บทคัดย่อ
1935 นวัตกรรม 6 ขั้นตอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหวของ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 / 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 บุญศิล หวลเงิน 2553 บทคัดย่อ
1936 ผลการใช้เกมการศึกษาเมจิกสแควร์ที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการคิดของนักเรียนอนุบาล 3/1โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดารณี สายคำยะ 2553 บทคัดย่อ
1937 ผลการใช้บัญชีคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย สารินี มูลสถาน 2553 บทคัดย่อ
1938 การใช้เทคนิค IPRA เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  หรรษา วิภาตะศิลปิน 2553 บทคัดย่อ
1939 ผลการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้ PRC BBL MODEL ที่มีผลต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย มลิวัลย์ คำสุขใส 2553 บทคัดย่อ
1940 ผลการใช้ตารางร้อยเพื่อส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ เจริญยิ่ง 2553 บทคัดย่อ
1941 การพัฒนาการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรา ต๊ะวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1942 ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เรื่อง พืชผู้ผลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการไปทัศนศึกษา (Fild Trip) วรัชยา ลำนวล 2553 บทคัดย่อ
1943 การใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2553 บทคัดย่อ
1944 การสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนแบบ Brain Based Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มธุรดา ท่าช้าง 2553 บทคัดย่อ
1945 ผลการใช้ 4 ขั้นตอนสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นัยรัตน์ ก้อนสุรินทร์ 2553 บทคัดย่อ
1946 การใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอน พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้านการคูณเลขของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  คชาภรณ์ จำปาอิ่ม 2553 บทคัดย่อ
1947 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนจินตนาการและสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้สี่ขั้นตอน ประไพพิศ ภิระตา 2553 บทคัดย่อ
1948 ปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้น ป.3 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2553 บทคัดย่อ
1949 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2553 บทคัดย่อ
1950 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำงานของสมอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประภาภรณ์ คงแสน 2553 บทคัดย่อ
1951 การพัฒนาชุดการสอนการอ่านคำที่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่งทิพย์ สุภาพ 2553 บทคัดย่อ
1952 ผลการใช้กระบวนการ SEA พัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 บุษบา อาตมียะนันท์ 2553 บทคัดย่อ
1953 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/7โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วุฒิกรณ์ เก่งกาจ 2553 บทคัดย่อ
1954 การพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 อาภาภรณ์ พิทาคำ 2553 บทคัดย่อ
1955 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษา อังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10  วิมลสวรรค์ พันธุ์เทพ 2553 บทคัดย่อ
1956 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด M-E-S-P เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามบุคลิกภาพของผู้เรียน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ 2553 บทคัดย่อ
1957 การพัฒนาการเรียนรู้คำในมาตราแม่กดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรัญญา สมสงวน 2553 บทคัดย่อ
1958 การพัฒนาทักษะการดันพื้น (Push – up) โดยใช้โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2553 บทคัดย่อ
1959 ชื่องานวิจัย ผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อสร้าง Concept เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วัลลีย์ ครินชัย 2553 บทคัดย่อ
1960 สื่อสร้างสรรค์ การ์ตูนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และความเป็นไทย กันยารัตน์ แสนเขียววงศ์ 2553 บทคัดย่อ
1961 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแผนผังความคิด  สมเกียรติ แปงคำ 2553 บทคัดย่อ
1962 ผลการใช้ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยการใช้รูปภาพในการพัฒนาความสามารถในการคิดและจินตนาการในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  วรรษมน มอญเพชร์ 2553 บทคัดย่อ
1963 การใช้ชุดพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบฝึกทักษะเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  มธุรส วัฒโนกูล 2553 บทคัดย่อ
1964 การพัฒนาการเขียนสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11  ทวี โถเงิน 2553 บทคัดย่อ
1965 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยค Future Simple Tense ของนักเรียนชั้น ป.5/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2553 บทคัดย่อ
1966 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อรวรรณ เตชะโสด 2553 บทคัดย่อ
1967 ผลการใช้สื่อสร้างพลังคิดในการทำโครงงาน ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่  สินีนาถ ไชยทิพย์ 2553 บทคัดย่อ
1968 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายที่มากกว่าหนึ่งครั้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2553 บทคัดย่อ
1969 การใช้เทคนิค 4 ขั้นตอนสอนทักษะชีวิตด้านรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดชียงใหม่  อรุณี นนทมาลย์ 2553 บทคัดย่อ
1970 การใช้สื่อ ICT เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการนำเรื่อง สิทธิผู้บริโภคไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ณัฐธัญ ฟองมาลา 2553 บทคัดย่อ
1971 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "คำเป็น คำตาย" เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย เรื่องคำเป็น คำตายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย เรื่องคำเป็น คำตายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2553  เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2553 บทคัดย่อ
1972 การส่งเสริมการปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยเพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนผู้ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่  ศลิษา ชุ่มวารี 2553 บทคัดย่อ
1973 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสารแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail ประยุกต์ใช้ กับการ Search Engine ของนักเรียนชั้น ป.4/1 โรงเรียนปรินส์รอย แยลส์วิทยาลัย  กาญจนา จินกลับ 2553 บทคัดย่อ
1974  การสร้างแผนผังความคิดในการสรุปองค์ความรู้และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  กรรณิการ์ มโนวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1975 การ์ตูนประวัติศาสตร์กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนันต์ วงศ์ศรีใส 2553 บทคัดย่อ
1976 การใช้แบบฝึกทักษะการคิด เพื่อศึกษา ความสามารถในการคิด จากการชมรมรายการโทรทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ การใช้แบบฝึกทักษะการคิด เพื่อศึกษา ความสามารถในการคิด จากการชมรมรายการโทรทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2553 บทคัดย่อ
1977 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Body System 5 Step ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  สุภภัค กันหาประกอบ 2553 บทคัดย่อ
1978 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอ Program Microsoft Word โดยใช้เทคนิคกระบวนการการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กาญจนา จินกลับ 2553 บทคัดย่อ
1979 ผลของการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณหาร ด้วยแบบฝึกการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สมสมัย ญาติฝูง 2553 บทคัดย่อ
1980 ผลของการพัฒนาทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา ด้วยแบบ ฝึกการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สมสมัย ญาติฝูง 2553 บทคัดย่อ
1981  ผลการใช้นวัตกรรมแผนภูมิแท่งแห่งชีวิต สมสมัย ญาติฝูง 2553 บทคัดย่อ
1982 การใช้เกมส์Crosswords เพื่อพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พุทธชาด มณีขัติ 2553 บทคัดย่อ
1983 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม แผนการสอนยุทธศาสตร์ฉลาดรู้ ตาม หลักการทำงานของสมอง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดำริ ของ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2553 บทคัดย่อ
1984 การสร้างแผนภูมิโดยใช้หลักการโครงงาน ปี 2547 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1985 "ประหยัดวันนี้มีใช้วันหน้า" เรื่องเงินทองของมีค่าที่ใช้หลักการโครงงาน ปี 2547 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1986 การสอนเรื่องเวลาโดยใช้นิทาน (CD) ปี 2548 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1987 การใช้รูปแบบการสอน 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่น ปี 2549 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1988 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกคณิตคิดในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 ปี 2550 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1989 รูปแบบการสอนทักษะการคิดเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการใช้จ่ายเงืนอย่างคุ้มค่าของ สกว. (ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา) ปี 2551-2552 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1990 การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีนโดยใช้เทคนิครู้เรียนเขียนจีนโดยระบบการเขียนที่แสดงความหมายเพื่อช่วยพัฒนาความจำและการเขียนตัวอักษรจีนให้กับนักเรียนชั้นป. 4 ธนภณ ไชยชนะ 2553 บทคัดย่อ
1991 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยการใช้ชุดฝึก D or F Method 50 กับการเรียนการสอนปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิธร ครินชัย 2553 บทคัดย่อ
1992 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนานต่ำ ศศิธร ครินชัย 2553 บทคัดย่อ
1993 การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ศศิธร ครินชัย 2553 บทคัดย่อ
1994 ผลการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มสร้างนิสัยในการพัฒนาพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือส่วนรวมในการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วรรษมน มอญเพชร์ 2553 บทคัดย่อ
1995 ดูอย่างไรได้ประโยชน์ ( How to Watch? ) พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2553 บทคัดย่อ
1996 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคบอกเล่าอย่างง่าย โดยใช้นวัตกรรม 6 model writing สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2553 บทคัดย่อ
1997 รูปแบบการสอนทักษะการคิด เพื่อรู้เฟื่องเรื่องเงินตรา ปี 2553 อรรณกุล อินทวงค์ 2553 บทคัดย่อ
1998 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านบริโภคศึกษา กรณี จ.เชียงใหม่ มยุเรศ มณีนิล 2553 บทคัดย่อ
1999 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2553 บทคัดย่อ
2000 พัฒนาการของนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน10ปีของนักเรียนชั้นประถมปีที่4 พิมล พรหมเทศ 2553 บทคัดย่อ
2001 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Conditional sentences type I, Conditional sentences type I สุมาลัย อัคนิยาน 2553 บทคัดย่อ
2002 การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 4W1Hของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ปริญดา สากระแส 2553 บทคัดย่อ
2003 การพัฒนาการเรียนรู้สัญลักษณ์หลักที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรจีนเพื่อช่วยในการจำความหมายของศัพท์  วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2553 บทคัดย่อ
2004 ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียง "ใฝ่เรียนรู้" ในวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2553 บทคัดย่อ
2005 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทดลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพัตรา สุวรรณเมฆ 2553 บทคัดย่อ
2006 การวิเคราะห์และทบทวนเพื่อเตรียมพิชิต O - NET วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม.3/11 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สิรินาถ จอมพงษ์ 2553 บทคัดย่อ
2007  ผลการใช้ตารางศึกษาในการแก้ปัญหาการเรียนภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุณีย์ จันทร์ตา 2553 บทคัดย่อ
2008 การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังความคิดในการสรุปองค์ความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 อำนวย จันต๊ะมา 2553 บทคัดย่อ
2009 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยบทเรียนออนไลน์ อำนวยพร มงคลดี 2553 บทคัดย่อ
2010 การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มแก้ไขพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการติดตามงานของนักเรupoชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สุรเดช คนตรง 2553 บทคัดย่อ
2011 การใช้กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ รูปแบบผังแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ(Time line) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในวิชาสังคมศึกษาในหัวข้อเรื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วชิระ ครินชัย 2553 บทคัดย่อ
2012 การสอนโดยใช้วิธีการแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กุลชาติ ชัยมงคล 2553 บทคัดย่อ
2013 การพัฒนาการเรียนรู้ตัวอักษรจีนโดยการเรียนรู้ส่วนประกอบของอักษรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2553 บทคัดย่อ
2014 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ Graphic Organizers ของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วรัญญา สำเภาลอย 2553 บทคัดย่อ
2015 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ประชา วีรวัฒน์ 2553 บทคัดย่อ
2016 ชื่องานวิจัย ผลการได้รับแรงเสริมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขผลการกระทำเพื่อปรับพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ประชา วีรวัฒน์ 2553 บทคัดย่อ
2017 การพัฒนากระบวนการคิด การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแก้สมการกำลังสองในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  พงค์เทพ นันตาบุญ 2553 บทคัดย่อ
2018 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยกลวิธีการที่หลากหลายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ยงยุทธ ทองจำรูญ 2553 บทคัดย่อ
2019 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน อาทิตยา ลานนาสถิต 2553 บทคัดย่อ
2020 การฝึกทักษะการแก้โจทย์การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน เฉลิมสิริ พุ่มไสว 2553 บทคัดย่อ
2021 การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 ชฎาภรณ์ สาติ 2553 บทคัดย่อ
2022 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตประจำวัน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศศิวิมล แสงสุวรรณ 2553 บทคัดย่อ
2023 การศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐพงษ์ รัตนา 2553 บทคัดย่อ
2024  การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CDC  สมหมาย สุวิกาโล 2553 บทคัดย่อ
2025 การพัฒนาการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปริญดา สากระแส 2553 บทคัดย่อ
2026 ทดสอบส่งงานวิจัยในชั้นเรียน นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2553 บทคัดย่อ
2027 ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียน ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  ขัติยา จันสังสา 2553 บทคัดย่อ
2028 ผลการใช้เครื่องมือสะท้อนผลป้อนกลับจากนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2553 บทคัดย่อ
2029 ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2553 บทคัดย่อ
2030 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2553 บทคัดย่อ
2031 เทคนิคการใช้ผลการใช้เกมส์การแข่งขันต่อการแสดงออกกับการสอนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2553 บทคัดย่อ
2032 การใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ทัศนีย์ เกษรศรี 2553 บทคัดย่อ
2033 การใช้สื่อ ICT คำถาม 100 ข้อ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานเกษตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2553 บทคัดย่อ
2034 การใช้เทคนิค SCAPP พัฒนาทักษะการคิดกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง "เหตุการณ์สำคัญและผลงานของมนุษยชาติที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัญญพร สมทรง 2553 บทคัดย่อ
2035  การใช้Task-based learning เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของน.ร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2553 บทคัดย่อ
2036 การใช้คำถามปลายเปิดประเมินทักษะการคิด การสื่อสาร และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สุกัญญา เหมืองสอง 2553 บทคัดย่อ
2037 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2553 บทคัดย่อ
2038 การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาธรณี-ดาราศาสตร์ เรื่อง ตะลุยภูเขาไฟ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  นันทกา ปินตาอุ่น 2553 บทคัดย่อ
2039 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมงคลสูตรคำฉันท์ ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2553 บทคัดย่อ
2040 การใช้เทคนิค GPKM เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2553 บทคัดย่อ
2041 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2553 บทคัดย่อ
2042 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4  อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2553 บทคัดย่อ
2043 การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์โดยอาศัย Karteikarten (บัตรคำศัพท์) ปีการศึกษา 2552 อัญชรีย์ ศรีอุทธา 2553 บทคัดย่อ
2044 การใช้สื่อ CAI พัฒนาทักษะการตัดต่อวิดีโอ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2553 บทคัดย่อ
2045 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุกัญญา เหมืองสอง 2553 บทคัดย่อ
2046 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้ผังมโนทัศน์ ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ 2553 บทคัดย่อ
2047 ผลการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการ NSC เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ชุลีพร แก่นวงค์ 2553 บทคัดย่อ
2048 การใช้กระบวนการPAPVRพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2553 บทคัดย่อ
2049 การใช้กระบวนการPAPVRพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาวิณี เอมหฤทัย 2553 บทคัดย่อ
2050 การใช้เทคนิค Relative Thinking พัฒนาระบบการคิดเชิงสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ธิดา ฮาวปินใจ 2553 บทคัดย่อ
2051 ผลการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงโดยใช้สื่อการสอนICT ภาษาพาเพลิน สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2552  กัฑทรี มนน้อย 2552 บทคัดย่อ
2052 การส่งเสริมทักษะการวาดภาพ และระบายสีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน จรัญญา สมสงวน 2552 บทคัดย่อ
2053 ผลของการใช้นิทานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่งทิพย์ สุภาพ 2552 บทคัดย่อ
2054 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำงานของสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประภาภรณ์ คงแสน 2552 บทคัดย่อ
2055 ผลการใช้แบบฝึกความเร็ว ความอ่อนตัวและความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อที่มีผลต่อความคล่องตัวในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2552 บทคัดย่อ
2056 ผลของเทคนิคการสอนคิดคำนวณตามแนวเวทคณิต ที่มีต่อความสามารถในการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2552 บทคัดย่อ
2057 การใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา การใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา การใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา และข่าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2552 บทคัดย่อ
2058 ชีวิตกับความพอเพียง ( Life bases on Sufficiency Economic ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2552 บทคัดย่อ
2059 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง "ภาษาไทยน่าเรียนฝึกเขียนด้วยประโยค" เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเขียนและอธิบายส่วนประกอบของประโยคได้ เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2552 บทคัดย่อ
2060 ผลการใช้ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยการใช้นิทานในการพัฒนาความสามารถในการคิดและจินตนาการในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วรรษมน มอญเพชร์ 2552 บทคัดย่อ
2061 การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำมือและเท้าให้ถูกต้องตามแบบแผนท่ารำนาฏศิลป์ไทย ศลิษา ชุ่มวารี 2552 บทคัดย่อ
2062 การใช้ระบบกิจกรรมกลุ่ม (ระบบฐานลูกเสือ) ในการพัฒนาการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ศักดิ์ สุภาพกุล 2552 บทคัดย่อ
2063 การใช้ภาพเป็นสื่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ  ศักดิ์ สุภาพกุล 2552 บทคัดย่อ
2064 การใช้ความหลักเมตตาเป็นแรงเสริมแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียน  ศักดิ์ สุภาพกุล 2552 บทคัดย่อ
2065 โครงการการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา ศักดิ์ สุภาพกุล 2552 บทคัดย่อ
2066 ผลของการขบเคลื่อนร่วมกันระหว่างเด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และโรงเรียน ในการป้องกันโรคเอดส์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วีรยุทธ์ นันทขว้าง 2552 บทคัดย่อ
2067 การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคTGT ในการพัฒนาศักยภาพทีมนักกีฬบาสเกตบอลของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุรเดช คนตรง 2552 บทคัดย่อ
2068 การใช้ทักษะการคิดด้านการสื่อความหมายเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาจีนของนักเรียนชั้น การใช้ทักษะการคิดด้านการสื่อความหมายเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2552 บทคัดย่อ
2069 การพัฒนา ความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ข้อพระวจนธรรมในพระคัมภีร์ เพื่อนำไป ใช้ในชีวิต ประจำวัน โดยใช้ 6 ขั้นตอนสอนวินัยเชิงบวก  ศุลีมาส สิทธัญ 2552 บทคัดย่อ
2070 ผลการใช้ชุดสื่อประสม เรื่องภัยธรรมชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 อนุชิต มังคราช 2552 บทคัดย่อ
2071 Learn and practice CHEMBOND by captivate program of M.4 P.R.C  ธิดา ฮาวปินใจ 2552 บทคัดย่อ
2072 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยการพัฒนาโปรแกรมสื่อการสอน เรื่องสร้างโปรแกรมเมอร์น้อยด้วยโปรแกรม ออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่งกานต์ วังบุญ 2552 บทคัดย่อ
2073 การศึกษารายกรณีนัเรียระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กรณีปัญหาด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว สุทธิพร งามเมืองสกุล 2552 บทคัดย่อ
2074 การใช้รูปแบบการเรียนการสอน BUFFET Model เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชา เคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2552 บทคัดย่อ
2075 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนโดยการใช้ชุดการสอนสิ่งพิมพ์ กับการเรียนแบบบรรยายในวิชาเคมีเรื่อง " การดุลสมการรีดอกซ์ " ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยส์แยส์วิทยาลัย  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2552 บทคัดย่อ
2076 ผลการใช้วิธีการสอนตามแนวคิดแบบสรรค์สร้างที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา เคมี ของนักเรียนชั้น ม.6  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2552 บทคัดย่อ
2077 การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Buffet Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชุลีพร แก่นวงค์ 2552 บทคัดย่อ
2078 การใช้รูปแบบการเรียนการสอน BUFFET MODEL เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2552 บทคัดย่อ
2079 การใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิด คาดการณ์ภาพอนาคต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัญญพร สมทรง 2552 บทคัดย่อ
2080 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ สุกัญญา เหมืองสอง 2552 บทคัดย่อ
2081 การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะการเขียนโปรแกรม ระดับ ม.4 ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไสวรินทร์ สุทา 2552 บทคัดย่อ
2082 การศึกษาผลของการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย การศึกษาผลของการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ดาวเรือง สร้อยมะโน 2552 บทคัดย่อ
2083 การศึกษาผลการใช้เทคนิค P4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับน.ร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 2552 บทคัดย่อ
2084 การพัฒนากระบวนการคิดโดยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานสำรวจเศรษฐกิจชุมชนของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2552 บทคัดย่อ
2085 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงบทอาขยานไม้อ่อนย่อมดัดได้ดั่งใจโดยใช้เกม 10 มหัศจรรย์สร้างสรรค์เสริมการอ่านสำหรับนักเรียนอนุบาล3ห้อง2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2551  กัฑทรี มนน้อย 2551 บทคัดย่อ
2086 ผลของการใช้กิจกรรม Story time ที่มีผลต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ฤทัยรัตน์ รัตนพันธ์ 2551 บทคัดย่อ
2087 4 ขั้นตอนสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นัยรัตน์ ก้อนสุรินทร์ 2551 บทคัดย่อ
2088 ผลการใช้กลวิธีการนับเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ 2551 บทคัดย่อ
2089  การฝึก คิดวิเคราะห์โดยใช้ทักษะกระบวนการ  สุรพล คุณยศยิ่ง 2551 บทคัดย่อ
2090  การใช้ขั้นตอน SEW เพื่อพัฒนาการเขียนเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2551 บทคัดย่อ
2091 ศึกษาผลการใช้ 7 คำถามสำคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามหลัก ปศพพ. ในการพัฒนาการพูดแนะนำตนเองและพูดนำเสนองานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พรรณี ตั้งใจดี 2551 บทคัดย่อ
2092 การใช้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการมีสมาธิ มาลี จินดารัตน์ 2551 บทคัดย่อ
2093 การใช้ลำดับขั้นการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง BBL Roadmap เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อุษณีย์ ประเทพทิพย์ 2551 บทคัดย่อ
2094  การใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 นฤทัย ทองเที่ยง 2551 บทคัดย่อ
2095 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 1 วีณา พญาพรหม 2551 บทคัดย่อ
2096 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้น การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1  วีณา พญาพรหม 2551 บทคัดย่อ
2097 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นงนุช สุอังคะ 2551 บทคัดย่อ
2098 การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หทัยรัตน์ วงศ์รัตนธรรม 2551 บทคัดย่อ
2099 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มัญชุสา เกรียงชุติมา 2551 บทคัดย่อ
2100 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 โดยใช้กิจกรรมศิลปะ  พรทิพย์ พิรุณทรณ์ 2551 บทคัดย่อ
2101 " เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน " ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10  เทพวิทักษ์ บุญชู 2551 บทคัดย่อ
2102 ผลการใช้โครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่งทิพย์ สุภาพ 2551 บทคัดย่อ
2103 การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จรัญญา สมสงวน 2551 บทคัดย่อ
2104 การใช้กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2551 บทคัดย่อ
2105 การใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา และข่าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ การใช้นวัตกรรมการสอนพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณา และข่าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2551 บทคัดย่อ
2106 ผลการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวมือและเท้าให้สัมพันธ์กับจังหวะการรำโดยใช้ทักษะการปฏิบัตติเลียนแบบ ศลิษา ชุ่มวารี 2551 บทคัดย่อ
2107 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานของนักเรียน โดยการสร้างการ์ตูนบทสนทนาภาษาจีนด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2551 บทคัดย่อ
2108 การเสริมสร้างการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลของนักเรียนโดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุรเดช คนตรง 2551 บทคัดย่อ
2109 การพัฒนาผลงาน 3 มิติโดยใช้การประกวดผลงานผ่านโปรแกรม NetOffSchool ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รุ่งกานต์ วังบุญ 2551 บทคัดย่อ
2110 การใช้แบบฝึกทักษะแบบ 3T - 1C (Three Think - One Check Process) ในกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายศิลป์ - ภาษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุกัญญา เหมืองสอง 2551 บทคัดย่อ
2111 การศึกษาผลการใช้เทคนิค PMI เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กัญญพร สมทรง 2551 บทคัดย่อ
2112 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ 4 ขั้นตอนสอนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของการเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2551 บทคัดย่อ
2113 การใช้เทคนิคการตั้งชุดคำถามเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงอนาคตนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2551 บทคัดย่อ
2114 การใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาทักษะการทำโครงงานบูรณาการท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ชุลีพร แก่นวงค์ 2551 บทคัดย่อ
2115 การศึกษารายกรณีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ6 กรณีปัญหาด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมและการปรับตัว สุทธิพร งามเมืองสกุล 2551 บทคัดย่อ
2116 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนโดยการใช้ power point ช่วยสอนกับการเรียนแบบบรรยายในวิชาเคมีเรื่อง \" อะตอมและการจัดเรียงอิเลคตรอน \"ของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนปรินส์รอยส์แยส์วิทยาลัย ธิดา ฮาวปินใจ 2551 บทคัดย่อ
2117 ผลการพัฒนากระบวนการคิดด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ของนักเรียนอนุบาล3/1 ดารณี สายคำยะ 2550 บทคัดย่อ
2118 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงดอกสร้อย ก.ไก่ โดยใช้สื่อ ICT สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงดอกสร้อย ก.ไก่ โดยใช้สื่อ ICT สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ปีการศึกษา 2550โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กัฑทรี มนน้อย 2550 บทคัดย่อ
2119 การอ่านคำภาษาไทยในเรื่องอักษรนำ(ห นำ)โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ ดูคำ อ่านซ้ำและนำไปใช้ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชรา ต๊ะวงค์ 2550 บทคัดย่อ
2120 5 ขั้นตอนสอนการอธิษฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11  อำพล ปัญญา 2550 บทคัดย่อ
2121 ผลการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการปั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 รุ่งรวี วีระศรีนารา 2550 บทคัดย่อ
2122 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีการันต์โดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2550 บทคัดย่อ
2123 การใช้เทคนิค RLPE เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2550 บทคัดย่อ
2124 การใช้เทคนิค 5W 1H เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นัยรัตน์ ก้อนสุรินทร์ 2550 บทคัดย่อ
2125 การพัฒนาทักษะการลุก-นั่ง (Sit-up) โดยใช้ โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ของนักเรียนชั้นป.1/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อุมาฤทัย สุวรรณขจร 2550 บทคัดย่อ
2126 การพัฒนาคุณธรรมด้านการ กิน อยู่ ดู ฟัง โดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่  ณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้ว 2550 บทคัดย่อ
2127 การฝึกทักษะการอ่านออกเสียง zi ci si ธนภณ ไชยชนะ 2550 บทคัดย่อ
2128 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอ Program Microsoft Word โดยใช้เทคนิคกระบวนการการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนชั้น การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนำเสนอ Program Microsoft Word โดยใช้เทคนิคกระบวนการการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กาญจนา จินกลับ 2550 บทคัดย่อ
2129 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ด้วยใช้โปรแกรม MS-Excel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2550 บทคัดย่อ
2130 การใช้แบบฝึกคัดตัวอักษรจีนประกอบเรื่องเล่า  เพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา 2550 บทคัดย่อ
2131 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2550 บทคัดย่อ
2132 การใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง “ed” ที่อยู่ท้ายคำกริยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ธนัยนันท์ ฝันดีกรเกียรติ 2550 บทคัดย่อ
2133 การพัฒนาทักษะการเขียนแผนผังด้วยสื่อ Power Point ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2550 บทคัดย่อ
2134 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนสอนวิทย์ เพื่อพัฒนาการออกแบบการทดลอง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดอก ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภภัค กันหาประกอบ 2550 บทคัดย่อ
2135 การพัฒนาคุณค่างานดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2550 บทคัดย่อ
2136 เรียนสนุกฝึกปฎิบัติกับงานช่าง. อนุสรณ์ กิติชัยวรรณ 2550 บทคัดย่อ
2137 ผลการใช้ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเด้านวิทยาศาตร์ของนักเรียน Gifted วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุมิตรา กันธิยะ 2550 บทคัดย่อ
2138 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Cutting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์เชียงใหม่  ปริญดา สากระแส 2550 บทคัดย่อ
2139 การพัฒนาผลการใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2550 บทคัดย่อ
2140  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้กรณีตัวอย่างเรื่องการซื้อเครื่องดื่มและอาหารนอกโรงเรียน ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนา สุเทนะ 2550 บทคัดย่อ
2141 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข่าวและสื่อสารสนเทศ นราพร ภู่เอี่ยม 2550 บทคัดย่อ
2142 การพัฒนาความทนทานด้านสมรรถภาพของนักเรียน  ณรัช ธนิตจารุกุล 2550 บทคัดย่อ
2143 การพัฒนาทักษะการถอดคำประพันธ์ โดยใช้รูปแบบการสอน 3 ขั้นตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 จำนวน 14 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จันธิภา กิติกูล 2550 บทคัดย่อ
2144 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการแต่งคำประพันธ์โดยใช้เทคนิค 3 ส.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่  ทวี โถเงิน 2550 บทคัดย่อ
2145 เทคนิคการพัฒนาการเลือกซื้ออาหาร โดยใช้หลัก PDCA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.6/9 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุญสมัย ตันเสนีย์ 2550 บทคัดย่อ
2146 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ธดาภรณ์ นาวาสุวรรณ 2550 บทคัดย่อ
2147 ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค 3 ส. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  สินีนาถ ไชยทิพย์ 2550 บทคัดย่อ
2148  การพัฒนาอุปนิสัยด้านภาวะอารมณ์โดยพระวจนะของพระเจ้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย สนธยา สารสมุทร 2550 บทคัดย่อ
2149 การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวมือและเท้าให้สัมพันธ์กับจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 10 โดยใช้จังหวะเพลงฟ้อนเล็บ  ศลิษา ชุ่มวารี 2550 บทคัดย่อ
2150 ผลการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มสร้างนิสัยในการพัฒนาพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือส่วนรวมในการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วรรษมน มอญเพชร์ 2550 บทคัดย่อ
2151  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรื่องการเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เสาวณีย์ กุลเพชรประสิทธิ์ 2550 บทคัดย่อ
2152 การพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Power Point เรื่อง พื้นที่ผิว และปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 , ห้อง 5 และห้อง 8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  ณัฐพงษ์ รัตนา 2550 บทคัดย่อ
2153 การพัฒนาเทคนิคการเขียนTense โดยใช้เทคนิค SQRA  สุมาลัย อัคนิยาน 2550 บทคัดย่อ
2154 การศึกษาผลการใช้แผนผังความคิดในการพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียน การศึกษาผลการใช้แผนผังความคิดในการพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2  วรัญญา สำเภาลอย 2550 บทคัดย่อ
2155 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นันทพร จุลพันธ์ 2550 บทคัดย่อ
2156 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเขียนสื่อความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ BOS 2W ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2  เสาวนีย์ อินทรพล 2550 บทคัดย่อ
2157 การพัฒนาทักษะการเขียนกริยา 3 ช่องให้ถูกต้องโดยใช้เทคนิค CMDA ( Classifying Memorizing Dictating Applying ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2550 บทคัดย่อ
2158 เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2550  สุพรรณี เปรมบุญวัฒนา 2550 บทคัดย่อ
2159 การศึกษาผลการใช้เงื่อนไขในการทำงาน สร้างความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รัตนาภรณ์ ตียาพันธ์ 2550 บทคัดย่อ
2160 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเทคนิคการแข่งขัน ด้วยการนำเสนองานค้นคว้าเป็นกลุ่มของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  วชิระ ครินชัย 2550 บทคัดย่อ
2161 การใช้เทคนิคการเรียนรู้ W-P-S-C พัฒนาการเขียนประโยคภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2550 บทคัดย่อ
2162 การใช้ลักษณะเส้นขีดในการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาจีนอย่างถูกหลักการ วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2550 บทคัดย่อ
2163 การพัฒนาค่านิยมการรับประทานอาหารจาการหาค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สุรเดช คนตรง 2550 บทคัดย่อ
2164 การพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมประมวลคำโดยใช้โครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2550 บทคัดย่อ
2165 งานวิจัยชั้นเรียนเรื่องผลการใช้ตารางศึกษาในการแก้ปัญหาการเรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สายสุณีย์ จันทร์ตา 2550 บทคัดย่อ
2166 เรื่องผลการใช้ตารางศึกษาในการแก้ปัญหาการเรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  สายสุณีย์ จันทร์ตา 2550 บทคัดย่อ
2167 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนในวิชาภาษาไทย เรื่อง การเรียนเรื่องคำทั้ง 7 ชนิด พัชรินทร์ หินหนุน 2550 บทคัดย่อ
2168 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการประดิษฐ์ของเล่นที่เกี่ยวกับแรงแม่เหล็ก เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อนุชิต มังคราช 2550 บทคัดย่อ
2169 การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนชุดองค์ประกอบ ค่าร้อยละ ของกลุ่มวิชาต่างๆในระบบAdmissionของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนปรินส์รอยแลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ สุทธิพร งามเมืองสกุล 2550 บทคัดย่อ
2170 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คำพ่อสอนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นม.6 พัชราภรณ์ ภิมุข 2550 บทคัดย่อ
2171 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนBUFFET MODEL เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุนทรี ชัยชนะ 2550 บทคัดย่อ
2172 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 3 มิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่  สุกัญญา เหมืองสอง 2550 บทคัดย่อ
2173 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้เนื้อหาสถิติบูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย  จารุวรรณ คันธวงค์ 2550 บทคัดย่อ
2174 การพัฒนาการเขียนสูตรอาหารไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการ เรียนศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทัศนีย์ เกษรศรี 2550 บทคัดย่อ
2175 เทคนิคการสอนเรื่อง เซต นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล 2550 บทคัดย่อ
2176 การใช้เทคนิคBrainGymเพื่อพัฒนาสมาธิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 วารุณี หมอกคำจันทร์ 2549 บทคัดย่อ
2177 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยโดยใช้นิทาน บัตรภาพ บัตรคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการ SPWR พัชรา ต๊ะวงค์ 2549 บทคัดย่อ
2178 การใช้ CAI เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา สำหรับนักเรียนชั้น ป. 3 / 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วลัยพร ยะอนันต์ 2549 บทคัดย่อ
2179 การพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประและไม่ประ วิสรรชนีย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ลัดดา ดวงแก้วเรือน 2549 บทคัดย่อ
2180 การใช้สื่อICT(Power Point) เรื่อง VACATION เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 พุทธชาด มณีขัติ 2549 บทคัดย่อ
2181 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นงลักษณ์ ไวว่อง 2549 บทคัดย่อ
2182 สี่ขั้นตอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๙  จันทร์ฉาย ไทยรัตน์ 2549 บทคัดย่อ
2183 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนนับ 1-20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วิมลสวรรค์ พันธุ์เทพ 2549 บทคัดย่อ
2184 การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำที่ใช้ ร หันในวิชาภาษาไทยโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  วันทนา พรหมชนะ 2549 บทคัดย่อ
2185 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนว Learning Styles เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาส 2549 บทคัดย่อ
2186 การใช้กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9  ธิดาทิพย์ พุฒพรรณ์ 2549 บทคัดย่อ
2187 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7  ประวิน พรมจักร์แก้ว 2549 บทคัดย่อ
2188 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำงานของสมอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประภาภรณ์ สมเกตุ 2549 บทคัดย่อ
2189 การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้โครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัชรี วงศ์ยิ้มย่อง 2549 บทคัดย่อ
2190 การใช้เทคนิค RC2W พัฒนาการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.3/6 โรงเรียนปริน์รอยแยลส์วิทยาลัย กานต์สินี อิทธิพันธุ์กุล 2549 บทคัดย่อ
2191 การใช้กิจกรรม "ร้องถูก ร้องเป็น" เพื่อพัฒนาความสามารถในการร้องเพลง จิตวิญญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  อำพล ปัญญา 2549 บทคัดย่อ
2192 วิจัย สามขั้นตอน เพื่อการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ด้านการหารเลข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  คชาภรณ์ จำปาอิ่ม 2549 บทคัดย่อ
2193 4 ขั้นตอนสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นัยรัตน์ ก้อนสุรินทร์ 2549 บทคัดย่อ
2194 การใช้เทคนิคการเรียนแบบ KWLพัฒนาการสรุปความคิดรวบยอดของนีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อรัญญา เชียงเงิน 2549 บทคัดย่อ
2195 การศึกษาผลการใช้นิทานชาดกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มาลี จินดารัตน์ 2549 บทคัดย่อ
2196 การใช้เทคนิคผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นป.1/3 วีณา พญาพรหม 2549 บทคัดย่อ
2197 การใช้รูปแบบการสอนแบบ E-P-I-P เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชีวรัตน์ ผ่องพุทธคุณ 2549 บทคัดย่อ
2198 การวิจัยเรื่อง ผลการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการประดิษฐ์ท่ารำเพลง "แว่วเสียงแคน" ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ของนักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  บุญทิวา จิระอรุณ 2549 บทคัดย่อ
2199 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประไพพิศ ภิระตา 2549 บทคัดย่อ
2200 การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11โดยใช้ชุดแบบฝึก จิรพันธุ์ ศิรินภาพันธ์ 2549 บทคัดย่อ
2201 การใช้รูปแบบการสอน 4 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดยืดหยุ่น อรรณกุล อินทวงค์ 2549 บทคัดย่อ
2202 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สุภาษิต คำพังเพย  บุษบา อินทธิรา 2549 บทคัดย่อ
2203 การใช้เทคนิคการเรียนแบบ KWLพัฒนาการสรุปความคิดรวบยอดของนีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นราลักษณ์ มณีวรรณ 2549 บทคัดย่อ
2204 การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้โครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รุ่งทิพย์ สุภาพ 2549 บทคัดย่อ
2205  การใช้ชุดคำถามเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ รุ่งรวี วีระศรีนารา 2549 บทคัดย่อ
2206 การแก้ปัญหาการขาดทักษะ ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านความ ทนทานของการเดิน - วิ่ง ระยะทาง 1,600 เมตร สมภพ บรรเลงสวรรค์ 2549 บทคัดย่อ
2207 การพัฒนาอุปนิสัย ด้านการแสดงความรักต่อ พ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนของตน โดยใช้พระวจนะธรรมในพระคัมภีร์ ของคริสเตียน เป็นพื้นฐาน ศุลีมาส สิทธัญ 2549 บทคัดย่อ
2208 ผลของการจัดกระบวนการเสริมสร้างพัฒนาอุปนิสัยด้านการใช้คำพูดของกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2549 สนธยา สารสมุทร 2549 บทคัดย่อ
2209 กรณีศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพ สุมิตรา กันธิยะ 2549 บทคัดย่อ
2210  การใช้เพลงเพื่อพัฒนาการฟังการออกเสียง  อรุณี บุญสูง 2549 บทคัดย่อ
2211 การพัฒนาทักษะ การคิดสร้างสรรค์โดยกิจกรรมโครงงาน ระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2549  เมธาสิทธิ์ อิทธิพันธุ์กุล 2549 บทคัดย่อ
2212 การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์  วีรเชษฐ์ ขจรบุญ 2549 บทคัดย่อ
2213 การสร้างตารางรายรับ-รายจ่าย โดยใช้สื่อประสม เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย 2549 บทคัดย่อ
2214 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในข้อเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนแบบประสบการณ์ของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ 2549 บทคัดย่อ
2215 การฝึกสมาธิต่อการพัฒนาความคิดรวบยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สินีนาถ ไชยทิพย์ 2549 บทคัดย่อ
2216 การแยกประเภทไม้ผลและพืชผักสวนครัว อนุสรณ์ กิติชัยวรรณ 2549 บทคัดย่อ
2217 การพัฒนาการใช้จ่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บุญสมัย ตันเสนีย์ 2549 บทคัดย่อ
2218 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Search Engine ประยุกต์ใช้กับเทคนิคการสื่อสาร แบบจดหมายอีเลกทรอนิกส์ (E-mail) ของนักเรียนชั้น ป.4/1 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กาญจนา จินกลับ 2549 บทคัดย่อ
2219 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการความรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทัศนีย์ ไชยศักดิ์ 2549 บทคัดย่อ
2220 การใช้แบบฝึกชุดทักษะ การบวก การลบ การคูณ การหาร และการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 มธุรส วัฒโนกูล 2549 บทคัดย่อ
2221 การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานและการบ้านรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 / 9 ภาคเรียนที่ 1 /2553  อนุชิต มังคราช 2549 บทคัดย่อ
2222 การฝึกทักษะการอ่านออกเสียง zh ch sh ธนภณ ไชยชนะ 2549 บทคัดย่อ
2223 การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึก D or F Method สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศศิธร ครินชัย 2549 บทคัดย่อ
2224 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณไม่เกิน 10,000 โดยใช้กิจกรรม A- Math ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1, 5/2 จำนวน 18 คน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมเกียรติ แปงคำ 2549 บทคัดย่อ
2225  การพัฒนาสมรรถภาพทางด้านทักษะความแข็งแรงของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ณรัช ธนิตจารุกุล 2549 บทคัดย่อ
2226 การเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ โดยใช้กิจกรรมเติม แต่ง ค้น อรุณี นนทมาลย์ 2549 บทคัดย่อ
2227 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง สระ “o” และสระ “e” ในภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา 2549 บทคัดย่อ
2228 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี นิทรา ลาวัลย์ 2549 บทคัดย่อ
2229 การใช้สื่อ ICT กับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กันยารัตน์ แสนเขียววงศ์ 2549 บทคัดย่อ
2230 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทยโดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 2549 บทคัดย่อ
2231 การพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ทางนาฎศิลป์ไทย.ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รพินาย พิริยะพาณิชย์ 2549 บทคัดย่อ
2232 การพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงประสานเสียง ของระดับชั้น ป.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นิลุบล จันทร์ทอง 2549 บทคัดย่อ
2233 “การพัฒนาทักษะการใช้สีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” กมล ทองคำ 2549 บทคัดย่อ
2234 การออกแบบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ฉลอง วิชาเจริญ 2549 บทคัดย่อ
2235 กิจกรรมสมมติ สหกรณ์เพื่อเรียนรู้ถึงการดำเนินงาน และผลตอบแทนสหกรณ์ วัฒนา สุเทนะ 2549 บทคัดย่อ
2236 การพัฒนาทักษะการเขียนคำอ่านโดยใช้แบบฝึก เกศรินทร์ สิทธิธัญญ์ 2549 บทคัดย่อ
2237 การพัฒนาทักษะการสรุปผลการทดลองโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรรมการทดลอง พรศิลป์ บุญปราบ 2549 บทคัดย่อ
2238 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำเป็นคำตาย ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ทวี โถเงิน 2549 บทคัดย่อ
2239 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Sufficiency Economy โดยใช้กระบวนการแบบ Lesson Study ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย นางพรรณิกา ศริณุพงษานันท์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับชั้น ป.6  พรรณิกา ศิริณุพงษานันท์ 2549 บทคัดย่อ
2240 ผลการใช้ชุดการสอนการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วนพรรณ ฝันดี 2549 บทคัดย่อ
2241 การพัฒนาผลการใช้แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  น้ำฝน เค้าอนุรักษ์ 2549 บทคัดย่อ
2242 การใช้กิจกรรมการสอนโดยใช้ตัวการ์ตูน พัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย บำเพ็ญ อาร์แรน 2549 บทคัดย่อ
2243 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เรื่อง พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย วัลลีย์ ครินชัย 2549 บทคัดย่อ
2244 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จันธิภา กิติกูล 2549 บทคัดย่อ
2245 การใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาการของวัยต่างๆ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  สุภภัค กันหาประกอบ 2549 บทคัดย่อ
2246 ชุดฝึกการพัฒนาทักษะการวาดภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัญชลีพร ขันยาว 2549 บทคัดย่อ
2247 การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มและผังความคิด เพื่อพัฒนาผลการเรียน วิชาสังคมศึกษา เรื่องประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  วชิระ ครินชัย 2549 บทคัดย่อ
2248 การศึกษาผลการใช้วงจร I - 3E เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ขัติยา จันสังสา 2549 บทคัดย่อ
2249 การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้ A self study reading technique ของนักเรียนระดับ ชั้น ม. 2  วรัญญา สำเภาลอย 2549 บทคัดย่อ
2250 การใช้นวัตกรรม 2AV-Check ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แบบเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปิยเปรมกมล วันติยา 2549 บทคัดย่อ
2251 การพัฒนาทักษะการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม โดยใช้กระดาษบันทึกแบบ กล่องข้อมูล ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณัฐพงษ์ รัตนา 2549 บทคัดย่อ
2252 การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิพัฒน์ พาทะขัน 2549 บทคัดย่อ
2253 ผลการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้น ม.3 สายใจ รัตนรมย์ 2549 บทคัดย่อ
2254 ผลการใช้วิธี เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้น ม.3 สายใจ รัตนรมย์ 2549 บทคัดย่อ
2255 ผลการเรียนการสอนด้วยโครงานวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 พจนีย์ แพ่งศรีสาร 2549 บทคัดย่อ
2256 การศึกษาผลการใช้เงื่อนไขในการทำงาน สร้างความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  รัตนาภรณ์ ตียาพันธ์ 2549 บทคัดย่อ
2257 การพัฒนาการใช้คำศัพท์ในประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่าภาษาจีนโดยใช้สัญลักษณ์แบ่งภาค ประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิภา ธนวัฒน์โกวิท 2549 บทคัดย่อ
2258 เปรียบเทียบความถูกต้องการใช้คำคุณศัพท์ระหว่างภาษาจีน ภาษาไทย และอังกฤษของนักเรียนชั้น ม. 2 วรรณฤมล กิตติปภัสสร 2549 บทคัดย่อ
2259 การพัฒนาทักษะการเขียนกริยา 3 ช่องให้ถูกต้องโดยใช้เทคนิค CMDA ( Classifying Memorizing Dictating Applying ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปริ้นสรอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2549 บทคัดย่อ
2260 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยใช้เทคนิค SCPA ( Study Conclusion Practice Applying ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สุภลักษณ์ แก้วตา 2549 บทคัดย่อ
2261 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Conditional sentences type I, Conditional sentences type II สุมาลัย อัคนิยาน 2549 บทคัดย่อ
2262 การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ICT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1  แววมยุรา ปะละชัย 2549 บทคัดย่อ
2263 การสอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนร้อยละและระยะทางโดยใช้ตาราง  ศศิวิมล แสงสุวรรณ 2549 บทคัดย่อ
2264 เรื่อง การศึกษาถึงผลการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 โดยใช้คะแนนกลุ่มเป็นเครื่องมือในกระบวนการช่วยเหลือของเพื่อนนักเรียนภายในกลุ่มย่อย ปิยธิดา ศศิวัจน์ไพสิฐ 2549 บทคัดย่อ
2265 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบซินเนกติกส์  ชาญวิทย์ คำเจริญ 2549 บทคัดย่อ
2266 การพัฒนาความสามารถในการดุลสมการเคมี วันทนา ไชยปิน 2549 บทคัดย่อ
2267 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบซินเนกติกส์ 2 ชาญวิทย์ คำเจริญ 2549 บทคัดย่อ
2268  ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดการความรู้  พงค์เทพ นันตาบุญ 2549 บทคัดย่อ
2269 การใช้เทคนิค SCTM เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สุพัชรี ด่านศักดิ์ดา 2549 บทคัดย่อ
2270 ชื่อเรื่องวิจัย การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มและการใช้ผังความคิด เพื่อพัฒนาผลการเรียน วิชาสังคม เรื่องประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  วชิระ ครินชัย 2549 บทคัดย่อ
2271 เรื่อง การพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้น ม.1/8 สมหมาย สุวิกาโล 2549 บทคัดย่อ
2272 รายงานการพัฒนาการถอดคำประพันธ์ของนักเรียนชั้น ม. 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พัชรินทร์ หินหนุน 2549 บทคัดย่อ
2273 การใช้นวัตกรรม 2AV-Check ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แบบเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 การใช้นวัตกรรม 2AV-Check ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แบบเป็นลำดับ ขั้นตอน เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ปิยเปรมกมล วันติยา 2549 บทคัดย่อ
2274 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ 2549 บทคัดย่อ
2275 เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยวิธีศึกษาวิเคราะห์จากข่าว  สายสุณีย์ จันทร์ตา 2549 บทคัดย่อ
2276 เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์โดยการสร้างคลังคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2  เสาวนีย์ อินทรพล 2549 บทคัดย่อ
2277 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการความรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.3 ชฎาพร วจนะคัมภีร์ 2549 บทคัดย่อ
2278 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a ( x - h )2 + k ด้วยวิธีการเลื่อนแกน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ยงยุทธ ทองจำรูญ 2549 บทคัดย่อ
2279 การพัฒนาทักษะการบวกจำนวนเต็มโดยใช้ ลูกเต๋าการบวก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่  ภัททิรา ศรีวิชัย 2549 บทคัดย่อ
2280 การใช้สมุดสะสมคะแนนเพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ศิริรัตน์ งามประจบ 2549 บทคัดย่อ
2281 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านคลิป Infographic ประชา วีรวัฒน์ 2549 บทคัดย่อ
2282  การใช้ชุดคำถามเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ ไววิทย์ จันสังสา 2549 บทคัดย่อ
2283  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้วิจัยโดยใช้เทคนิค 2 I - ER ไววิทย์ จันสังสา 2549 บทคัดย่อ
2284 การพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างงาน Webpageด้วยการใช้ CAI ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ชุลีพร แก่นวงค์ 2549 บทคัดย่อ
2285 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคการอ่านเร็ว กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่  ปาริชาติ อุทยาวลี 2549 บทคัดย่อ
2286 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ปาริชาติ อุทยาวลี 2549 บทคัดย่อ
2287 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ปาริชาติ อุทยาวลี 2549 บทคัดย่อ
2288 Improving English Listening&Speaking and Critical Thinking Skills Through the P2SRER Pratinrat Villarroel 2549 บทคัดย่อ
2289 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมการคบเพื่อนที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4(กรณีศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) สุทธิพร งามเมืองสกุล 2549 บทคัดย่อ
2290 การส่งเสริมการคิดสังเคราะห์แต่งโจทย์คำถามเสริมสร้างการเรียนรู้ในการเรียนวิชาชีววิทยาชั้นม. 6 เดชา ตาคำ 2549 บทคัดย่อ
2291 การใช้เทคนิค KWL เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณวิชาเคมี  ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล 2549 บทคัดย่อ
2292 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้วิจัยโดยใช้เทคนิค 2 I - ER ไววิทย์ จันสังสา 2549 บทคัดย่อ
2293 การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยม 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดยใช้ GAC Process ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2549 บทคัดย่อ
2294 การศึกษาผลการใช้นวัตกรรม 5 ขั้นตอนสอนให้คิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2549 บทคัดย่อ
2295 การสอนแบบลงมือปฏิบัติ อุปถัมภ์ สุขา 2548 บทคัดย่อ
2296 การศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้น ม.5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2548 บทคัดย่อ
2297 การดำเนินงานธุรกิจด้วยโครงงานโดยใช้เทคนิค P-D-C-A ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2548 บทคัดย่อ
2298 การตกแต่งร้านโดยกระบวนการ Work Shop เป็นงานวิจัย ลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ประสบการณ์จริง ปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ 2547 บทคัดย่อ
2299 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดของผู้เรียนชั้น ม.5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2547 บทคัดย่อ
2300 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของผู้เรียนชั้น ม.5โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัชราภรณ์ ภิมุข 2547 บทคัดย่อ
2301 การพัฒนาทักษะกระบวนการปฏิบัติการสร้างงาน Multimedia ด้วยการใช้ Social Multimedia Project วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5 ชุลีพร แก่นวงค์ 2547 บทคัดย่อ
2302 ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านพฤติกรรมเลียนแบบจาก การดูหนัง ชมละคร โดยใช้แผนการสอน " คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์"  ศุลีมาส สิทธัญ 2544 บทคัดย่อ