บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด

 
 
Login :    
Password :    
 

Login และ Password ให้ใช้รหัสประจำตัวครู ตามที่ใช้ในโปรแกรมงานวิชาการ

โปรแกรม PRCMeasurement update 20/02/2556
ท่านที่ใช้โปรแกรมในเครื่องของท่าน ก็อบปี้ที่
\\172.16.26.142\shareprogram\PRCMIS2555\MeasurementAndEvaluation(สำหรับครู)
(เพิ่มรับส่งคะแนนตัวชี้วัดกับไฟล์ Excel ได้)

คู่มือการใช้สำหรับฝ่ายวิชาการและวัดผลในช่วงชั้น

คู่มือการใช้สำหรับครูผุ่สอน