บทเรียน ICT ครู ปีการศึกษา 2562

นักเรียนเข้าเรียนจากสื่อ ICT ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 
Login :    
Password :    
 

Login และ Password ให้ใช้ตามที่ใช้ในโปรแกรมงานวิชาการ